Význam a funkce kovových iontů v biologických systémech - NBCM023
Anglický název: Importance and Functions of Metal Ions in Biological Systems
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Přednáška bude probíhat distanční formou v MS Teams. Přístupové Informace budou zapsaným studentům, případně dalším zájemcům, zaslány e-mailem.
Garant: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
RNDr. Jana Zachová, CSc.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Anorganické prvky v živých systémech, výskyt a funkce. Esencialita a toxicita kovů. Komplexní ionty přechodových kovů. Interakce kovů s porfyriny a nukleovými kyselinami. Metabolizmus nejvýznamnějších kovů (Fe, Cu, Zn, Ni) a nejvýznamnější enzymy obsahující stopové prvky. Chemoterapeutika s některými neesenciálními kovy. Předpoklady: F374, F491.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MOJZES/MFF.CUNI.CZ (12.01.2010)

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům biofyziky hlubší pochopení úlohy anorganických prvků, zejména kovových kationtů, v živých systémech.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (14.05.2020)

Účast na přednáškách. Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: MOJZES/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

Kaim W., Schwederski B.: Bioinorganic Chemistry: Inorganic Element in the Chemistry of Life, John Wiley, Chichester, 1994.

Lippard S.J., Berg J.M.: Principles of Bioinorganic Chemistry, University Science Books, Mill Valley, 1994.

Bertini I., Gray H.B., Stiefel E.I., Valentine J.S.: Biological Inorganic Chemistry, University Science Books, Sausalito, 2007.

Metody výuky -
Poslední úprava: MOJZES/MFF.CUNI.CZ (12.01.2010)

Přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: MOJZES/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

1. Anorganické prvky v živých systémech, výskyt a funkce. Kovové kationy a jejich význam. Toxicita. Esenciální a toxické kovy. Biominerály. Historie a trendy studia funkce anorganických prvků v biologických systémech.

2. Základy koordinační chemie s ohledem na bioanorganické aplikace. Historie koordinační chemie a její základní pojmy. Centrální atom. Ligand. Koordinační vazba a vlastnosti koordinačních sloučenin. Teorie krystalového pole.

3. Molekulové orbitaly a teorie ligandového pole. Stabilita komplexních iontů. Symetrie koordinačních komplexů. Vliv ligandů na energii a spin elektronů centrálního atomu. Spektrochemická řada. Nevýznamější biologické ligandy kovových kationtů.

4. Tetrapyroly jako makrocyklické ligandy. Axiální ligandy a jejich vliv na elektronovou strukturu, konformaci a vibrační stavy metaloporfyrinů. Vliv centrálního atomu na interakci metaloporfyrinů s nukleovými kyselinami.

5. Interakce kovových kationů s nukleovými kyselinami. Nukleosidy a nukleotidy jako ligandy přechodových kovů. Význam kovových kationtů pro strukturní vlastnosti a konformační stabilitu nukleových kyselin. Úloha přechodových kovů v B-Z konformačním přechodu nukleových kyselin.

6. Interakce kovových kationů s proteiny. Aminokyseliny jako ligandy přechodových kovů. Přechodové kovy jako součást aktivních center enzymů. Kationy a stabilita proteinů.

7. Metabolizmus železa. Oxidační stavy železa, jejich rozpustnost a biologické účinky. Transport a ukládání: transferrin, ferritin a hemosiderin. Hemové enzymy: cytochromy, peroxidasy. Nehemové bílkoviny železa: FeS-bílkoviny, ribonukleotid-reduktasa, methan-monooxygenasa.

8. Bílkoviny s mědí jako alternativa biologického železa. "Modrá" měděná centra, oxido-reduktasy, cytochrom- c-oxidasa, superoxid-dismutasa.

9. Zinek a jeho strukturní a genově regulační funkce. Zinečnaté enzymy, katalyzující hydrolýzu a kondenzace. Karboanhydrasy, alkoholdehydrogenasa a příbuzné enzymy. "Zinc finger" a jiné zinečnaté regulátory. Metalothionein. DNA opravné systémy obsahující zinek.

10. Enzymy s niklem. Kancerogenita niklu. Ureasa, hydrogenasa a příbuzné enzymy.

11. Chemoterapie sloučeninami některých neesenciálních kovů Historie. Platinové komplexy při léčení rakoviny. Zlato v protirevmatických prostředcích. Bizmutité sloučeniny při léčbě žaludečních vředů. Lithium v psychofarmakách.