PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemie pro fyziky - NAFY102
Anglický název: Chemistry for Physicists
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (03.10.2023)
Periodicita, chemická vazba, vztah mezi elektronovou a prostorovou strukturou molekul, základní pojmy chemické termodynamiky a kinetiky, základní typy chemických reakcí, obecné vztahy mezi prvky. Systematická anorganická chemii vybraných skupin periodické tabulky, základní přehled chemie organických materiálů, chemické mechanismy, moderní materiály. Přehled postupů a metod v analytické chemii. Úvod do chemických postupů v průmyslovém rozměru, moderní zelené technologie. Chemická legislativa a toxikologie látek.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (09.06.2021)

Zápočet:

Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné zvládnutí zápočtového testu sestávajícího z pěti příkladů z témat, která byla procvičována na cvičení. Za zvládnutí testu se považuje úplné vyřešení alespoň tří příkladů.

Zkouška:

Zkouška sestává z ústní části, student si losuje soubor tří otázek z témat, prezentovaných na přednášce. Okruhy témat odpovídají sylabu přednášky. Známka se stanoví jako průměrné hodnocení jednotlivých otázek.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (09.06.2021)

1. Z. Mička, I. Lukeš, Teoretické základy anorganické chemie, Karolinum Praha 2007.

2. I. Lukeš, Z. Mička, Systematická anorganická chemie, Karolinum 2009

3. Z. Mička, D. Havlíček, I. Lukeš, J. Mosinger, P. Vojtíšek, Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie, Karolinum Praha 1998.

4. C.E. Housecroft, A.G. Sharpe, Anorganická chemie, VŠCHT 2015.

5. D. Shriver, M. Weller, T. Overton, J. Rourke, F. Armstrong, Inorganic Chemistry 6th Ed., W.H. Freeman and Company 2015.

6. N.N. Greeenwood, A. Earnshaw, Chemie prvků I a II, Informatorium Praha 1993.

7. F. Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT 2001.

8. F. Jursík, Anorganická chemie kovů, VŠCHT 2002.

9. Webový portál ECHO (VŠCHT) - http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (03.10.2023)

1.Periodicita, základní pojmy - elektronegativita, atomové a iontové poloměry, trendy v tabulce

2. Molekuly a chemická vazba - diagramy MO, řád vazby, hybridizace, VSEPR, symetrie molekul (bodové grupy), chemie vs. fyzika - pohled na chemickou vazbu

3 .Minimum z reakční kinetiky a chemických rovnováh - chemická rovnováha, kinetické rovnice a řád reakce, homogenní a heterogenní katalýza

4. Termochemické zákony, tepelné zabarvení reakcí

5. Elektrochemie a teorie roztoků - teorie kyselin a zásad, pH, redoxní reakce a rovnováhy, elektrodové děje a elektrolýza, difuze

6. Anorganické minimum- systematika - prvky hlavních skupin, důležité sloučeniny (H, O, N, P, X, vzácné plyny), úvod do koordinační chemie, netypické a moderní anorganické látky

7. Analytická chemie - definice pojmů, kvantitativní a kvalitativní analýza, klasické a moderní instrumentální analytické metody

8. Organická chemie - názvosloví, základní postupy organické syntézy, plasty a polymery, systematika vybraných organických sloučenin

9. Základy chemické technologie - chemické metody a postupy v průmyslovém měřítku, chemie/ekologie/energetika/zelené technologie

10. Aktuální legislativa pro držení a zacházení s chemickými látkami, základní pojmy v toxikologii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK