Úvod do teoretické fyziky II - NAFY055
Anglický název: Introduction to Theoretical Physics II
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_F (21.05.2014)
Vektorové identity a operátory. Křivočaré souřadnice. Maxwellovy rovnice, Lorentzova síla. Elektrostatika, magnetostatika, stacionární a kvazistacionární pole. Zákony zachování. Elektromagnetické vlny a záření. Relativistická formulace teorie elektromagnetického pole.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martin Žofka, Ph.D. (13.10.2017)

Zápočet ze cvičení k tomuto předmětu je nutnou podmínkou pro přistoupení ke zkoušce.

Podmínkou pro udělení započtu je zisk alespoň 30 bodů. Během semestru se bude konat jedna písemka (40 bodů) a budou zadány dvě domácí úlohy (2 x 10 bodů).

Povaha kontroly splnění podmínek pro udělení zápočtu vylučuje opakování této kontroly, tedy zápočet se opakovat nedá.

Literatura -
Poslední úprava: G_F (21.05.2014)

[1] J. Kvasnica: Teorie elektromagnetického pole, Akademia, Praha 1985.

[2] J. D. Jackson: Classical Electrodynamics (3rd Edition), John Wiley & Sons, 1998.

[3] V. Votruba: Základy speciální teorie relativity, Academia, Praha 1969.

[4] D. J. Griffiths: Introduction to Electrodynamics (4th Edition), Addison-Wesley, 2012.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Martin Žofka, Ph.D. (13.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Po úspěšném složení písemné části následuje část ústní. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě bodového hodnocení písemné i ústní části.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Příklady v písemné části budou vybrány z těchto témat:

Laplaceova a Poissonova rovnice pro elektrostatický potenciál. Okrajové podmínky a chování na rozhraní prostředí. Silové působení v elektrostatice.

Magnetostatické pole proudů a permanentních magnetů, Biotův-Savartův zákon. Magnetické pole a vektorový potenciál, elektromagnetická indukce. Lorentzova síla.

Maxwellovy rovnice a jejich řešení představující vlny. Zákony zachování (náboje, energie, hybnosti), přenos výkonu elektromagnetickým polem.

Kinematika ve speciální teorii relativity, transformace mezi souřadnými soustavami.

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (21.05.2014)

1. Základy vektorové analýzy. Operátory.

2. Fyzikální pole. Maxwellovy rovnice. Materiálové vztahy.

3. Elektrostatika. Pole stacionárních proudů. Elektromagnetická indukce.

4. Silové účinky elektromagnetického pole. Zákony zachování energie a náboje.

5. Elektromagnetické vlny a záření.

6. Elektrodynamika a speciální relativita.