PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Optické vlastnosti látek - NAFY026
Anglický název: Optical properties of matter
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
Anotace -
Interakce světla s atomem a pevnou látkou. Optické konstanty a jejich souvislost s pásovou strukturou. Dispersní relace a obecné vlastnosti optických konstant. Optické vlastnosti kovů, polovodičů a iontových krystalů. Optické přechody. Nelineární optické jevy. Generace světla, luminiscence a stimulovaná emise. Základy optoelektroniky. Optoelektronické součástky.
Poslední úprava: T_KFES (23.04.2009)
Podmínky zakončení předmětu -

Aktivní účast na cvičení

Ústní zkouška

Poslední úprava: Kunc Jan, doc. RNDr., Ph.D. (06.06.2023)
Literatura -

[1] H.Frank: Fyzika a technika polovodičů. SNTL Praha 1990

[2] Teorie pevných látek. ČSAV Praha 1965.

[3] Peter Y.Yu, Manuel Cardona: Fundamentals of Semiconductors. Springer-Verlag Berlin 1996.

[4] K.Seeger: Semiconductor Physics: Springer Verlag Berlin 1989 a další vydání

[5] M.A.Herrman: Semiconductor Superlattices. Akademie-Verlag Berlin 1986

[6] J.Toušek: Fotoelektrické jevy v polovodičích. SPN Praha 1977.

[7] J.Toušek: Polovodičové prvky III. Karolinum, Praha 1993.

[8] B.E.A.Saleh a M.C.Teich: Základy fotoniky, sv. 1 - 4. Matfyzpress Praha 1995.

[9] Ch.Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia Praha 1985.

Poslední úprava: Kunc Jan, doc. RNDr., Ph.D. (06.06.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Zvládnutí látky přednesené na přednášce a procvičované na cvičení.

Poslední úprava: Kunc Jan, doc. RNDr., Ph.D. (06.06.2023)
Sylabus -

1. Fenomenologický popis

Elektromagnetické vlny. Definice optických konstant. Dispersní relace a obecné vlastnosti optických konstant.

2. Optické vlastnosti polovodičů a iontových krystalů

Kvantová teorie optických přechodů. Mezipásová absorpie. Dovolené a zakázané přechody, přímé a nepřímé přechody. Exciton. Příměsová absorpce. Reflexe v oblasti kmitů mříže. Polariton.

3. Optické vlastnosti kovů

Model volných elektronů. Plasmová hrana a skin-efekt. Absorpce na volných elektronech. Mezipásové přechody.

4. Vliv vnějších polí

Umělá anisotropie. Magnetooptické jevy na volných elektronech. Cyklotronová resonance. Faradayova rotace a Voigtův jev. Landauovy hladiny a mezipásová magnetoabsorpce.

5. Nelineární optické jevy

Fenomenologický popis. Generace druhé harmonické frekvence. Dvoufotonová absorpce. Ramanův rozptyl. Elektrooptické jevy. Čtyřvlnové směšování.

6. Optoelektronika

Zdroje a detektory světla, jejich základní parametry a charakteristiky. Sluneční články. Luminiscenční diody a polovodičové lasery

Poslední úprava: Grill Roman, prof. RNDr., CSc. (22.02.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK