PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Chemie pro fyziky - NAFY018
Anglický název: Chemistry for Physicists
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (23.04.2014)
Klasická a kvantová teorie chemické vazby, vztah mezi elektronovou a prostorovou strukturou molekul, základní pojmy chemické termodynamiky a kinetiky, základní typy chemických reakcí, obecné vztahy mezi prvky. Systematická anorganická chemii vybraných skupin periodické tabulky, technologie a vlastnosti základních materiálů mikroelektroniky a optoelektroniky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (23.08.2018)

Zápočet:

Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné zvládnutí zápočtového testu sestávajícího z pěti příkladů z témat, která byla procvičována na cvičení. Za zvládnutí testu se považuje úplné vyřešení alespoň tří příkladů.

Zkouška:

Zkouška sestává z ústní části, student si losuje soubor tří otázek z témat, prezentovaných na přednášce. Okruhy témat odpovídají sylabu přednášky. Známka se stanoví jako průměrné hodnocení jednotlivých otázek.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (21.01.2016)

1. Z. Mička, I. Lukeš, Teoretické základy anorganické chemie, Karolinum Praha 2007.

2. I. Lukeš, Z. Mička, Systematická anorganická chemie, Karolinum 2009

3. Z. Mička, D. Havlíček, I. Lukeš, J. Mosinger, P. Vojtíšek, Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie, Karolinum Praha 1998.

4. C.E. Housecroft, A.G. Sharpe, Anorganická chemie, VŠCHT 2015.

5. D. Shriver, M. Weller, T. Overton, J. Rourke, F. Armstrong, Inorganic Chemistry 6th Ed., W.H. Freeman and Company 2015.

6. N.N. Greeenwood, A. Earnshaw, Chemie prvků I a II, Informatorium Praha 1993.

7. F. Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT 2001.

8. F. Jursík, Anorganická chemie kovů, VŠCHT 2002.

9. Webový portál ECHO (VŠCHT) - http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (05.10.2015)

1. Vymezení předmětu chemie. Historický vývoj chemie. Empirické zákony chemie, atomová hypotéza. Pojem chemického prvku a sloučeniny, pojem molekuly. Látkové množství, molová hmotnost a molový objem.

2. Elektronová struktura atomu a teorie chemické vazby. Elektronový obal atomu, kvantová čísla, spektrální termy. Periodický zákon prvků. Elektronegativita. Chemická vazba - kovalentní, iontová a koordinační vazba. Hybridizace. Van der Waalsova a vodíková vazba. Mocenství, oxidační stupeň, formální a efektivní náboj.

3. Chemická struktura a fyzikální vlastnosti anorganických sloučenin. Experimentální metody stanovení molové hmotnosti. Strukturní a stechiometrické vzorce. Mesomerie, izomerie. Experimentální metody stanovení tvaru molekul.

4. Stereochemie nepřechodných prvků, model VSEPR, stereochemie přechodných kovů, teorie krystalového a ligandového pole.

5. Chemické reakce. Typy chemických reakcí, chemické rovnice. Elementární pojmy chemické termodynamiky. Chemická kinetika.

6. Pojem entropie v chemii. Směr průběhu chemických reakcí, Gibbsova energie. Chemická rovnováha.

7. Reakce v roztocích, silné a slabé elektrolyty. Teorie kyselin a zásad. Oxidační a redukční reakce, protolytické reakce.

8. Stavba krystalických látek. Prostorová mřížka a elementární buňka. Základní strukturní typy. Symetrie, bodové a prostorové grupy symetrie. Alotropie, polymorfie, izomorfie.

9. Obecné vztahy mezi prvky.

10. Vodík a jeho sloučeniny.

11. Přechodné prvky. Postavení přechodných prvků v periodickém systému, komplexní sloučeniny.

12. Technologie základních materiálu mikroelektroniky a optoelektroniky. Základní materiály mikroelektroniky. Od čistého křemíku k integrovaným obvodům. Optoelektronické materiály - GaAs, GaN a další III-V polovodiče.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK