Praktická fyzika IV - atomová a jaderná fyzika - NAFY013
Anglický název: Practical physics IV - Atomic and nuclear physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Vojtěch Hanzal
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (10.06.2019)
Praktické úlohy k přednášce Atomová a jaderná fyzika. Předpokládá se provázání s přednáškou blokovou výukou, kdy po odpřednášeném tematickém bloku následují k němu příslušné úlohy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Hanzal (08.03.2015)

Seznámení s historickými i moderními metodami atomové a jaderné fyziky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Hanzal (20.09.2018)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro zimní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Hanzal (08.03.2015)

http://www.mff.cuni.cz/studium/zfp/

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Hanzal (08.03.2015)

Praktická laboratorní měření a zpracování jejich výsledků.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Hanzal (07.03.2015)

L0 Spektrum kvant gama při vysokých energiích

A3 Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření

A4 Totální účinný průřez interakce gama záření

A5 Spektrometrie záření α

A7 Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru

A8 Absorpce beta záření. Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření

A9 Praktické studium fotoelektrického jevu

A10 Praktické studium nukleární magnetické rezonance (NMR)

A11 Prostorové kvantování magnetického momentu atomu

A12 Měření náboje elektronu (Millikanova metoda)

A13 Určení měrného náboje elektronu pomocí magnetronu

A14 Studium statistických jevů při jaderném rozpadu GM detektorem

A15 Studium atomových emisních spekter

A16 Měření excitačního a ionizačního potenciálu rtuti

A18 Určení parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)

A19 Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky

A21 Studium rentgenových spekter

A22 Určení krystalové struktury z práškového rentgenového difrakčního záznamu

A23 Praktické studium dráhy elektronu ve zkřížených polích

A24 Použití rentgenové ED analýzy v materiálovém výzkumu