PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Atomová a jaderná fyzika - NAFY011
Anglický název: Atomic and nuclear physics
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (25.04.2014)
Atomová struktura látek, ukázky struktur molekul a kondenzovaných soustav a jejich experimentální studium, pozorování atomů, molekul a kondenzovaných látek v přímém a reciprokém prostoru, principy rtg.difrakce (monokrystalová, prášková), částicový a vlnový charakter elektronů a atomů, dynamika jader v soustavách mnoha atomů (vibrace, fonony), elektronová struktura atomů, spektra atomů a molekul (vibrační, rotační spektra), pásová spektra v pevných látkách, metody experimentálního studia atomů, molekul a pevných látek. Atomové jádro, radioaktivita, jad. reakce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D. (10.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtovou písemkou a ústní zkouškou. Účast na zkoušce je podmíněna získáním zápočtu.

Podmínky získání zápočtu - docházka na cvičení (povolené max. 3 absence za semestr), aktivní účast na cvičení (řešení příkladů u tabule) a úspěšně složení závěrečné písemky. Písemka sestává z příkladů odpovídají příkladům řešených během semestru. Úspěšné složení písemky je dáno vyřešením (N-1) příkladů z N zadaných, kde N=4 až 5. Opakování zápočtové písemky NENÍ možné, neboť povaha kontroly studia předmětu vylučuje jeho opakování.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D. (13.10.2017)

Zkouška z předmětu je pouze ústní, to však nevylučuje, že během ústní části nebude student požádán o vyřešení příkladu, resp. nástin řešení. Podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu. Požadavky k ústní zkoušce odpovídají sylabu předmětu a rozsahu, kterým byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (25.04.2014)

1. Geometrie molekul, symetrie, bodové grupy, metody pøípravy krystalù, radiální distribuèní funkce.

2. Uspoøání atomù v pevné látce, popis krystalù, pøímý a reciproký prostor, základy krystalografie a rtg.difrakce.

3. Dualita vlna èástice, fotoelektrický jev, elektron jako vlna a èástice, metody elektronové difrakce, which-way experiment

4. Strukturní a rozptylový faktor, difrakce neutronù a elektronù

5. Dynamika jader v molekulách - rotaèní a vibraèní spektra, kvantování hladin, mìrná tepla plynu (rotaèní/vibraèní pøíspìvky), metody experimentálního studia spekter

6. Vibrace atomù v krystalové møíži, Debyeùv a Einsteinùv model, mìrná tepla, fonony a jejich experimentální studium

7. Atomy a prvky, atomová spektra, kvantový popis atomu vodíku, vodíku-podobné atomy, elektronová struktura atomù, orbitaly, Pauliho princip

8.

Orbitální a spinový moment, spinorbitální vazba, Zeemanùv jev, Hundova pravidla

9. Elektronová struktura molekul, metoda LCAO, atomové vazby, pásová teorie, model volných a témìø volných elektronù

10. Atomové jádro, Rutherfordùv pokus, radioaktivita, izotopy, jaderné reakce

11. Èástice a interakce, leptony, hadrony, standardní model, kosmické záøení, detekce jaderného záøení

12. Experimentální metody jaderné fyziky - NMR, Mössbauerova spektroskopie, neutronová aktivaèní analýza, radiaèní ochrana

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK