PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do praktické fyziky - NAFY003
Anglický název: Introduction to practical physics
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: T_KFES (22.04.2009)
Úvod do zpracování experimentálních dat, jejich statického vyhodnocení, modelování a odhadu neurčitostí. Důraz je kladen na praktické aplikace statistických metod při vyhodnocení dat získaných při fyzikálních měřeních. Chyby měření, základní pojmy matematické statistiky, rozdělení důležitá v praktické fyzice a jejich vlastnosti. Odhady parametrů rozdělení. Metoda nejmenších čtverců, lineární a nelineární regrese. Testování hypotéz
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování kontrolního testu.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

1. Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN Praha 1967

2. J.Englich, Úvod do praktické fyziky I, zpracování výsledků měření, Matfyzpress 2006

3. Sprušil B., Zielenicová P.: Úvod do teorie fyzikálních měření, skriptum MFF UK Praha 1986

4. Cowan G.: Statistical Data Analysis, Claredon Press, Oxford 1998.

5. W.T. Eadie et al.: Statistical Methods in Experimental Physics, North Holland, Amsterdam 1971

6. Jaynes E.T.: Probability Theory the Logic of Science, Cambridge University Press, Cambridge 2003

7. Barlow R.J.: Statistics. A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, John Wiley & Sons, Chichester 1989

8. Johnson N.L., Leone F.C.: Statistics and Experimental Designs, John Wiley & Sons, New York 1964

9. Meloun M., Militký J.: Statistická analýza a zpracování experimentálních dat, Academia 2004

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

1. Chyby měření

• základní systematika, chyba náhodná, systematická, hrubá chyba

• zdroje a charakter chyb u různých metod měření

• odhad chyby metody a chyby měřidel, třída přesnosti

• zápis výsledků měření

• odhad maximální chyby nepřímých měření, základní operace s neúplnými čísly

2. Základní pojmy matematické statistiky

• náhodný jev, náhodná veličina, pravděpodobnost

• rozdělení pravděpodobnosti, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce

• střední hodnota, momenty náhodné veličiny

• rozdělení pravděpodobnosti více náhodných veličin, korelace

• centrální limitní věta

• přenos chyby, uvážení chyby měřícího přístroje

3. Odhady parametrů rozdělení

• vlastnosti odhadů parametrů (konzistence, předpojatost, efektivita) metoda maximální věrohodnosti

• odhad střední hodnoty a standardní odchylky normálního rozdělení

• metoda nejmenších čtverců

• lineární regrese

• nelineární regrese

• odhad přesnosti regresních koeficientů

4. Praktické zpracování experimentálních dat

• zásady zpracování grafů

• interpolace a extrapolace

• zhlazování, metoda spline

• chi2 –test kvality fitu, rezidua

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK