PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Elektřina a magnetismus - NAFY002
Anglický název: Electricity and magnetism
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.
prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: G_F (02.06.2009)
Elektřina a magnetismus od Coulombova zákona k Maxwellovým rovnicím. Elektrostatika. Stacionární elektrické pole a elektrický proud. Lineárních stacionární obvody. Stacionární magnetické pole. Kvazistacionární elektrické a magnetické pole, elektrické obvody v kvazistacionárním přiblížení. Nestacionární elektromagnetické pole. Dielektrické a magnetické vlastnosti látek. Elektrické transportní jevy. Přednáška je doprovázena experimenty a příklady praktického využití fyzikálních jevů v současné technice a technologiích.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc. (08.06.2019)

Zápočet bude udělen za účast na cvičeních a úspěšné absolvování jednoho až dvou testů konaných v průběhu cvičení.

Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. (14.06.2018)

B. Sedlák, I. Štoll: Elektřina a magnetismus, Academia , Vydavatelství Karolinum Praha 1993

B. Sedlák, R. Bakule: Elektřina a magnetismus (skriptum), SPN Praha 1986.

R. Bakule a kol.: Příklady z elektřiny a magnetismu (skriptum), SPN Praha 1991.

J. Brož a kol.: Základy fyzikálních měření I. SPN Praha 1983.

I. Štoll, B. Sedlák: Přehled vektorové analýzy ( Doplňkový text OZVF, sv.3.) MFF UK Praha 1991.

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: The Feynman Lectures on Physics, vol. 1,2, Addison- Wesley, Reading 1964 (český překlad Fragment Havlíčkův Brod 2000).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. (05.03.2018)

Zkouška probíhá ústní formou.

Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (29.04.2016)
1) Elektrostatika
Elektrický náboj, Coulombův zákon, intenzita elektrického pole, Gaussův zákon, práce v elektrostatickém poli, potenciál. Poissonova a Laplaceova rovnice. Elektrický dipól. Elektrické pole v přítomnosti vodičů, elektrostatická indukce, základní úloha elektrostatiky. Kapacita, kondenzátor, energie soustavy nabitých vodičů. Elektrostatické pole v dielektriku, polarizace, vektor elektrické indukce, materiálové vztahy, permitivita látek.

2) Stacionární elektrické pole a elektrický proud
Elektrický proud, rovnice kontinuity. Ohmův zákon, Jouleův zákon, stacionární elektrický obvod, elektromotorické napětí, Kirchhoffova pravidla, metody řešení lineárních stacionárních obvodů.

3) Stacionární magnetické pole
Vektor magnetické indukce, Lorenzův vztah, Ampérův zákon, vektorový potenciál, Biotův-Savartův vztah, magnetické pole proudové smyčky (magnetický dipól). Magnetické pole v látkovém prostředí, vektor magnetizace, vektor intenzity magnetického pole, materiálové vztahy, permeabilita. Curieův-Weissův zákon. Magnetický obvod, magnetostatické pole.

4) Kvazistacionární elektrické a magnetické pole
Zákon elektromagnetické indukce, indukčnost vodičů, kvazistacionární elektrický obvod, Kirchhoffova pravidla, energie a silové účinky magnetického pole. Generace střídavého napětí. Střídavé obvody, komplexní symbolika, impedance.

5) Nestacionární elektromagnetické pole
Maxwellovy rovnice, rovinná elektromagnetická vlna, polarizace a energie elektromagnetického pole.

6) Elektrické transportní jevy
Vedení proudu v látkovém prostředí, vodiče, nevodiče, polovodiče, vodivost kovů a polovodičů, kontaktní potenciál, termoelektrické jevy, p-n přechod, dioda, tranzistor. Emise elektronů, fotoelektrický jev.Vodivost kapalin, elektrolýza, Faradayovy zákony, elektrodové potenciály, galvanické články. Vodivost plynů, výboje, Paschenův zákon, Franckův-Hertzův experiment. Hallův jev, supravodivost.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK