PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kartografie - MZ370P56
Anglický název: Cartography
Český název: Kartografie
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ350P03Z
Je neslučitelnost pro: MZ350P03Z
Ve slož. prerekvizitě: MZ350P17U, MZ350P17Z
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)
Jednosemestrální kurz kartografie je zaměřen na otázky obecné teorie kartografie (matematické základy kartografických děl, obsah a náplň map, vyjadřovací prostředky, kartografická generalizace, práce při tvorbě mapy atd.), historické kartografie (dějiny světové kartografie a staré mapy našich zemí) a vazbu na tvorbu a využití map v geografických disciplínách.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

Čapek, R. a kol. (1992): Geografická kartografie. Praha, SPN.

Voženílek, V. (2001): Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. Olomouc, Vydavatelství UP.

Voženílek, V., Kaňok, J., a kol. (2011): Metody tematické kartografie - vizualizace prostorových jevů. Olomouc, Vydavatelství UP.

Hojovec, V. (1985): Kartografie. Praha, STNL.

Novák, V., Murdych, Z. (1990): Kartografie a topografie. Praha, SPN.

Robinson, A. H. et al.: Elements of Cartography. New York. 1995. 674 p.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

Podmínkou získání zápočtu je správné vypracování 5 map, které jsou zadány postupně v průběhu semestru, a zároveň získání dostatečného množství bodů za mapy a další úkoly zadávané v průběhu semestru. Předmět je ukončen písemnou zkouškou sestávající se z tvorby mapy a teoretických otázek.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

1. Mapa: mapa, plán, mapám příbuzná zobrazení, druhy map.

2. Matematické základy kartografických děl: geoid, referenční a zobrazovací plochy, souřadnicové systémy.

3. Kartografická zobrazení: obecné vlastnosti, zkreslení, klasifikace kartografických zobrazení; jednoduchá, obecná a geodetická zobrazení, faktory ovlivňující výběr zobrazení.

4. Obsah a náplň map: matematické, fyzickogeografické a socioekonomické prvky; klasifikace map podle obsahu, náplň mapy.

5. Jazyk mapy a znakový klíč: jazyk mapy, kartografická sémiologie, parametry kartografického znaku, znakový klíč, zásady tvorby legendy.

6. Kartografické vyjadřovací prostředky: bodové, liniové a plošné znaky a jejich vlastnosti, znázorňování výškopisu.

7. Barva v mapovém obsahu: fyzikální podstata, barevné modely, psychologické působení barev, kvalitativní a kvantitativní použití barev.

8. Generalizace: činitelé, druhy generalizace, cenzální a normativní výběr, generalizační algoritmy.

9. Popis a písmo v mapě: druhy popisu, geografické názvosloví, parametry písma, pravidla pro umisťování popisu.

10. Práce při vzniku mapy: astronomické, geodetické, topografické práce při vzniku původní mapy, práce při vzniku odvozené mapy, kartografická polygrafie.

11. Dějiny kartografie: kartografie starověku, středověku a novověku; staré mapy našich zemí.

12. Státní mapové dílo: geodetické systémy, civilní a vojenské topografické mapy, ZABAGED, klady listů, katastrální mapy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK