PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kartografie - MZ370P56
Anglický název: Cartography
Český název: Kartografie
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Günter Kyncl
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Mgr. Daniela Machová
Neslučitelnost : MZ350P03Z
Je neslučitelnost pro: MZ350P03Z
Ve slož. prerekvizitě: MZ350P17U, MZ350P17Z
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (04.10.2021)
Základní jednosemestrální kurz kartografie je zaměřen na otázky obecné teorie kartografie (matematické základy kartografických děl, obsah a náplň map, vyjadřovací prostředky, kartografická generalizace, práce při tvorbě mapy atd.), úvod do historické kartografie (dějiny světové kartografie a staré mapy našich zemí) a vazbu na tvorbu a využití map v geografických disciplínách. Důraz je rovněž kladen na praktické zvládnutí tvorby map.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (23.09.2020)

Čapek, R. a kol. (1992): Geografická kartografie. Praha, SPN.

Miklín, J. a kol. (2018): Tvorba map. Ostrava: Ostravská univerzita. Dostupné online: https://tvorbamap.osu.cz.

Voženílek, V. (2001): Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. Olomouc, Vydavatelství UP.

Voženílek, V., Kaňok, J., a kol. (2011): Metody tematické kartografie - vizualizace prostorových jevů. Olomouc, Vydavatelství UP.

Hojovec, V. (1985): Kartografie. Praha, STNL.

Novák, V., Murdych, Z. (1990): Kartografie a topografie. Praha, SPN.

Robinson, A. H. et al.: Elements of Cartography. New York. 1995. 674 p.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (08.10.2022)
Podmínkou získání zápočtu je správné vypracování 5 map, které jsou zadány postupně v průběhu semestru, a zároveň získání dostatečného množství bodů za mapy a další úkoly zadávané v průběhu semestru. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou (písemná část: tvorba mapy, ústní část: zkoušení z teoretických otázek). Podmínkou pro postup k ústní části zkoušky je úspěšné zvládnutí písemné části. Podrobnosti jsou přesně specifikovány v materiálech k předmětu dostupných na Moodle.
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (23.09.2020)

1. Mapa: mapa, plán, mapám příbuzná zobrazení, druhy map.

2. Matematické základy kartografických děl: geoid, referenční a zobrazovací plochy, souřadnicové systémy.

3. Kartografická zobrazení: obecné vlastnosti, zkreslení, klasifikace kartografických zobrazení; jednoduchá, obecná a geodetická zobrazení, faktory ovlivňující výběr zobrazení.

4. Obsah a náplň map: matematické, fyzickogeografické a socioekonomické prvky; klasifikace map podle obsahu, náplň mapy.

5. Jazyk mapy a znakový klíč: jazyk mapy, kartografická sémiologie, parametry kartografického znaku, znakový klíč, zásady tvorby legendy.

6. Kartografické vyjadřovací prostředky: bodové, liniové a plošné znaky a jejich vlastnosti, znázorňování výškopisu.

7. Barva v mapovém obsahu: fyzikální podstata, barevné modely, psychologické působení barev, kvalitativní a kvantitativní použití barev.

8. Generalizace: činitelé, druhy generalizace, cenzální a normativní výběr, generalizační algoritmy.

9. Popis a písmo v mapě: druhy popisu, geografické názvosloví, parametry písma, pravidla pro umisťování popisu.

10. Práce při vzniku mapy: astronomické, geodetické, topografické práce při vzniku původní mapy, práce při vzniku odvozené mapy, kartografická polygrafie.

11. Dějiny kartografie: kartografie starověku, středověku a novověku; staré mapy našich zemí.

12. Státní mapové dílo: geodetické systémy, civilní a vojenské topografické mapy, ZABAGED, klady listů, katastrální mapy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK