PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikace geoinformatiky v přírodní sféře - MZ370P37
Anglický název: Aplication of Geoinformatics in Earth Sciences
Český název: Aplikace geoinformatiky v přírodní sféře
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)
Hlavním cílem předmětu je výuka aplikací geoinformačních metod a dat v přírodní sféře.
Cvičení jsou vymezena pro výuku a zpracování individuálních projektů (esejí).
Důraz je kladen na zpracování relevantní domácí a zahraniční literatury.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

Goodchild, M. GIS and Environmental Modeling. Progress and Research Issues, 1995.

Longley, P., Graham, C. GIS for Business and Planning. Cambridge: Pearson Professional, 1995.

Longley, P., Batty, M. Spatial Analysis: Modelling in a GIS Environment. Cambridge: Pearson Professional, 1996.

Michener, W.K. a KOL. Environmental Information Magement and Analysis: Ecosystem to Global Scales. London:  Taylor and Francis, 1994.

Časopis Cartography and Geographic Information Systems.

Manuál k SW ARC GIS. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)


Hodnocení - zápočet:
· písemný test (probíraná tématika během výuky + doporučená literatura)
· řádně odevzdaná a obhájená esej
· docházka

Téma projektu studenti sdělí vyučujícím nejpozději do poloviny llistopadu.

Studenti mají za povinnost svůj projekt konzultovat a prezentovat pokrok ve zpracování projektu vyučujícím ve vyhrazených termínech během semestru.

Minimálně tři pracovní dny před vyhlášeným zápočtovým termínem je nutno zaslat vypracovaný projekt všem vyučujícím.

Při hodnocení se bere v potaz znalost zkoumaného tématu (rozsah a kvalita zpracování literatury domácí i zahraniční), písemná úroveň textu, úroveň dosažených výsledků a obhajoba.

Vyučující a jejich kontaktní maily:
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
mail: stych@natur.cuni.cz, lucie.kupkova@gmail.com, mpot@natur.cuni.cz

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

Probírány jsou aplikační možnosti geoinformačních nástrojů a dat v environmentálních
tématikách, jako např. hodnocení změn land cover/land use, hodnocení suburbanizačních
procesů, hodnocení dopadu na životní prostředí, environmentální modelování.

Studneti jsou dále infomrováni p významných mezinárodních geoinformačních programech a datových zdrojích - Galileo,
GMES/Copernicus, GEO/GEOSS, INSPIRE... a seznamují s aplikačními možnostmi družicových dat, nástroji prostorové analýzy a modelování v GIS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK