PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geoinformatika - MZ370G04
Anglický název: Geoinformatics
Český název: Geoinformatika
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (08.01.2020)
Kurz pokrývající důležité pasáže teoretické informatiky zaměřené na práci s prostorovými/atributovými daty v GIS, DPZ a kartografii.
Rastrová a vektorová data, jejich formáty, komprese dat. Transformace obrazových dat. Prostorové indexování dat. Dekorelace dat. Shluková analýza, clusterizace. Základní grafové algoritmy. Strojové učení.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (15.01.2020)
 • Sojka, E., Gaura, J, Krumnikl, M.: Matematické základy digitálního zpracování obrazu, ZČU, 2011.
 • Samet, H.: Foundations of Multidimensional and Metric Data Structures, Morgan Kaufmann, 2006, ISBN: 9780123694461
 • Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A.: Deep learning, MIT Press, 2016.
 • Kolář, J.: Teoretická informatika, skriptum ČVUT, 2004

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (17.01.2022)

Podmínky udělení zápočtu:
Včasné odevzdání úloh
Účast na cvičeních (1 absence povolena)

Zkouška:
Výsledná známka odvozena z hodnocení požadovaných úloh

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (08.01.2020)

1) Rastrová/vektorová data a jejich formáty

 • Ztrátové a bezztrátové formáty pro uložení rastrových dat (JPEG, PNG, GIF, TIF, ...). Vektorové modely (DCEL, WE) a formáty vektorových dat (SHP, DXF, …). Komprese dat.

2) Cloud computing prostorových dat, Big Data, WPS - Web Processing Service

 • Distribuce a analýza prostorových dat v cloudovém prostředí, big data, distribuce GIS nástrojů pomocí WPS. Tvorba algoritmů a zpracování prostorových big dat v prostředí Google Earth Engine.

3) Transformace obrazových dat

 • Základní transformace rastrových dat: diskrétní Fourierova (DFT), kosinová (DCT), vlnková transformace (DWT).

4) Prostorová indexace dat

 • Prostorová data strukturovaná/nestrukturovaná a jejich indexace: Hilbertovy křivky, buckety, stromy (Quadtree, KDtree, Rtree, Octree), prostorové hashování.

5) Korelace/dekorelace dat

 • Data a jejich korelace/dekorelace. Metody PCA, ICA, LDA.

6) Shluková analýza

 • Clusteriace dat: K-means, affinity propagation, spectral clustering, facility location. Segmentace dat.

7) Grafové algoritmy

 • Graf orientovaný/neorientovaný. Spojová/grafová reprezentace grafu. Prohledávání grafu (BFS/DFS). Nejkratší cesty mezi uzly (Dijkstra, Floyd-Warshall), minimální kostra grafu. TSP.

8) Strojové učení

 • Neuron a jeho model. Rekurentní sítě. Hopfieldovy sítě. Kohonenovy mapy. Konvoluční sítě. Vícevrstvé neuronové sítě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK