PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dálkový průzkum Země - MZ350P35
Anglický název: Remote Sensing
Český název: Dálkový průzkum Země
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lucie Červená, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Mgr. Josef Laštovička
Anotace -
Poslední úprava: JKOLAR (29.01.2007)
Historie dálkového průzkumu. Fyzikální základy dálkového průzkumu (interakce elmg. záření s prostředím, spektrální odrazivost a útlum). Technické specifikace a principy funkce přístrojů dálkového průzkumu (radiometry, spektrometry, mechanické a elektronické skenery, radary SAR a SLAR, lidary, atd.). Nosiče - letecké a kosmické. Typy oběžných drah. Hlavní družicové systémy dálkového průzkumu používané ve světě. Digitální zpracování dat DPZ: radiometrické a geometrické korekce, vizualizace dat, zvýraznění obrazu, klasifikace a interpretace. Aplikační možnosti dat dálkového průzkumu (např. v zemědělství, lesnictví, urbanizovaných oblastech, ekologii, atd.).

Studijní literatura:

- Manual of remote sensing. 1989. Falls Church, ASP.

- Campbell J.B. 1987. Introduction to remote sensing. New York, Guilford.
Literatura
Poslední úprava: SURANOVA (30.03.2006)

Kolář, J. (1989): Dálkový průzkum Země. SNTL, Praha.

Kolář, J., Halounová, L., Pavelka, K. (2000): Dálkový průzkum Země. Skripta, ČVUT v Praze, 2. vydání, 164str.

Uživatelský manuál k programu Geomatica 9.0

Thomas M. Lillesand, Ralph W. Kiefer, Remote Sensing and Image Interpretation, 4th Edition, Wiley, New York 1999, 736 str.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. (27.10.2014)

Požadavky na zápočet
- účast na cvičeních (omluvena jedna neúčast)
- odevzdání zpracovaných reportů ze všech cvičení s určeným počtem bodů v termínu (možnost opravného testu v případě nedostatečného počtu bodů)

Požadavky na zkoušku
- písemný test (přednášky, doporučená literatura)
- možnost ústní zkoušky (vylepšení známky z testu)

Sylabus
Poslední úprava: SURANOVA (30.03.2006)

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy metody dálkového průzkumu a způsobu jejího možného využití v geografických disciplínách. Studenti se seznámí s praktickými postupy při zpracování obrazových dat DPZ s využitím software PCI Geomatica.

Probíraná témata:

  • Elektromagnetické spektrum.
  • Přístroje a nosiče.
  • Geometrické aspekty dat dálkového průzkumu.
  • Zvýraznění obrazu.
  • Klasifikace a interpretace.
  • Kvalitativní hodnocení prostorových dat.
  • Radar.

Aplikační příklady.

Cílem cvičení je vybavit studenty základními dovednostmi potřebnými k manipulaci z obrazovými daty a získáváním informace. Půjde o následující typy operací:

Struktura rastrových formátů a jejich čtení, hlavičky souborů a metadata

Definování geometrické podoby obrazu - zadávání parametrů zvolené projekce

Sestavení histogramu obrazu a příslušné statistiky

Zvýraznění obrazu úpravou histogramu

Práce s barvou - vytváření barevných obrazů

Editace tabulky LUT

Použití prostorových filtrů - zadání základních typů filtru pro restauraci obrazu

Zvětšování a změnšování obrazu do měřítka

Neřízená klasifikace

Řízená klasifikace - výběr trénovacího souboru

Stanovení přesnosti klasifikace

Jednoduchá atmosférická korekce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK