PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geografie nacionalismu a etnických konfliktů - MZ340V06
Anglický název: Geography of nacionalism and ethnic conflicts
Český název: Geografie nacionalismu a etnických konfliktů
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Mgr. Martin Lepič
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (29.10.2019)
Cílem předmětu je přiblížit studentům hlavní myšlenkové směry studia nacionalismu a jejich geografickou interpretaci. Diskutovány budou i praktické dopady působení nacionalismu, včetně různých typů nacionalismu na vybraných příkladech z historie i současnosti. Vysvětlit obecné modely etnopolitické mobilizace a na příkladových studiích dokumentovat její katalyzátory vedoucí k propuknutí etnických konfliktů.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (04.02.2019)

Základní literatura
Gellner (1983): Nations and nationalism (česká verze)
Smith (1991): National identity
Hobsbawm (1992): The invention of tradition
Anderson (1983): Imagined communities (česká verze)
Hechter (2000): Containing nationalism

Doporučená literatura:
Thiess (2007): Vytváření národních identit v Evropě 18.-20. století
Hroch (ed, 2003): Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů
Weber: Peasants into Frenchmen
Hroch: Social preconditions of national revival in Europe
Herb, Kaplan (1999): Nested identities

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (04.02.2019)

Zápočet: Účast na výuce (2 povolené absence)

Odborná esej – zadat individálně dle návrhu studentů, v polovině semestru konzultace (kontrola rozpracovanosti)

Zkouška: Ústní - zkouška se bude skládat z diskuze nad esejí (50 %) a ověřování znalostí probraných témat (50 %)

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (04.02.2019)

Sylabus
1. Nacionalismus a geografie - vysvětlení základních pojmů - stát, prostor, teritorium, národ; koncept nacionalismu a teritoriality v geopolitickém myšlení
2. Hlavní přístupy ke studiu nacionalismu - primordiální a instrumentální (modernistický), typologie nacionalismu - vývojová (Gellner), etnický vs. občanský (Smith atd.)
3. Modely etnopolitické mobilizace a její katalyzátory, stádia mobilizačních procesů a jejich příklady (Hroch, Hechter)
4. Státní nacionalismy, unifikační nacionalismy a separatistické nacionalismy 19. a poč. 20. století (Hechter, Thiess, Gellner)
5. Etnonacionalismus a konstrukce identit (Connor) ve vztahu ke státu
6. Dynamika sub-státního nacionalismu a jeho projevy v Západní Evropě a Severní Americe
7. Dynamika sub-státního nacionalismu a jeho projevy v Asii a v Africe
8. Etnické konflikty - mechanismy vzniku, průběh, akomodace, příklady
9. Xenofobní nacionalismus a jeho současná dynamika jako reakce na evropskou integraci a globalizaci
10. Xenofobně-nacionalistická hnutí v současné střední a západní Evropě
11. Bosna a Hercegovina - kombinace sub-státního a xenofobního nacionalismu - perspektivy životaschopnosti multi-národnostního státu
12. Slabé stránky nacionalismu a jejich geografická analýza - prostorové omezení podpory

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK