PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geografie Ruska a postsovětského prostoru - MZ340V04
Anglický název: Geography of Russia and Post-Soviet Space
Český název: Geografie Ruska a postsovětského prostoru
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Otakar Bursa
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (01.10.2019)
Předmět Geografie Ruska a post-sovětského prostoru je zaměřen na poznávání společenských procesů a jevů v prostoru bývalého Sovětského svazu, který byl po roce 1991 politicky fragmentován do 15 nezávislých republik, avšak stále je propojen prvky společné sovětské historie a kultury. Cílem kurzu je nastínit studentům základní fyzicko- a socio-geografické charakteristiky, rozdíly i podobnosti jak mezi Ruskem, středoasijskými a kavkazskými republikami, tak uvnitř států samotných. První část kurzu bude zaměřena na obecné politické, ekonomické a demografické trendy v celém regionu, hledání vzájemné propojenosti a určení rozdílů mezi státy. Druhá část kurzu bude více analytická a zaměřená na regionální geografii tří oblastí – Ruské federace, Střední Asie a Jižního Kavkazu.

Po absolvování kurzu by student měl:
- znát základní místopisné pojmy,nejvýznamnější osobnosti a odbornou geografickou terminologii související s postsovětským regionem
- umět pojmenovat a rozumět hlavním přírodním a společenským problémům postsovětského regionu
- se orientovat v základních souvislostech socioekonomického a politického vývoje postsovětského regionu
- vysvětlit regionální rozdíly v celém postsovětském regionu i jednotlivých státech a jejich základní podmíněnosti
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (01.10.2019)
 Literatura:
 Zubov, Andrej (ed.)(2015): Dějina Ruska 20. století – díl I. a II., Argo Praha.
 Wilson, Andrew (2005): Virtual Politics, Faking Democracy in the Post-Soviet World. Yale University Press.
 Kaiser, Robert (1994): Geography of Nationalism in Russia and USSR. Princeton University Press.
 Putna, Martin C. (2015): Obrazy z kulturních dějiny ruské religiozity, Vyšehrad Praha.
 Snyder, Timothy (2011): Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin. Vintage, London.
 Laqueur, Walter (2016): Putin a Putinismus. Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem. Prostor, Praha.
 
Odborná periodika:  Eurasian Geography and Economist, Post-Soviet affairs, Europe – Asia Studies
Ostatní zdroje: Euroasianet.org, Radio free Europe/Radio Liberty (www.rferl.org), Tass News Agency (tass.com)
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (30.09.2019)
Podmínky zápočtu:
 
1. Účast v lekcích (max. dvě absence)
2. Aktivita během výuky, diskuze aktualit
3. Odevzdání seminární práce zpracovaná na předem zadaný článek (emailem 3.11. 2019) a její krátká prezentace (5.11. 2019)
4. Esej z povinné četby (odevzdání 17.12 2019)
 
Zkouška:
 
Ústní; na základě obhajoby eseje (cca 50 %) a ověření znalostí vybraných témat z kurzu (50 %)
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (30.09.2019)

1. Politická konsolidace regionu z historické perspektivy – geografické a geopolitické faktory

2. Přírodní podmínky regionu, regionální rozdíly a specifika a jejich vliv na společnost, environmentální problémy

3. Politické systémy a režimy v regionu, základní specifikace, historické pozadí, současnost a vývojové trendy

4. Geopolitické postavení regionu, historické koncepty, geopolitická tranzice, hlavní aktéři a jejich zájmy

5. Demografický a sídelní vývoj regionu – základní demografické trendy, regionální rozdíly a specifika, politické a ekonomické důsledky, sídelní struktura a její specifika

6. Ekonomická geografie regionu – pozice regionu v globálním ekonomickém systému, regionální integrační aktivity, regionální rozdíly a specifika

7. Politická a kulturní geografie Ruska, etnická a náboženská struktura, etno-politické procesy, kulturní specifika ruské společnosti

8. Politická a kulturní geografie postsovětské Střední Asie – etnická a náboženská struktura, etno-politické procesy a konflikty, kulturní specifika středoasijské kultury

9. Politická a kulturní geografie Jižního Kavkazu – etnická a náboženská struktura, etno-politické procesy a konflikty, kulturní specifika kavkazské kultury

10. Sociální a ekonomická geografie Ruska – hlavní ekonomické zdroje, regionální vývoj a rozdíly, sociálně-ekonomické problémy

11. Sociální a ekonomická geografie Střední Asie – hlavní ekonomické zdroje, regionální vývoj a rozdíly, sociálně-ekonomické problémy

12. Sociální a ekonomická geografie Jižního Kavkazu – hlavní ekonomické zdroje, regionální vývoj a rozdíly, sociálně-ekonomické problémy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK