PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Statistika pro učitele - MZ340U05
Anglický název: Statistics for Teachers
Český název: Statistika pro učitele
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vít Bořil
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (30.09.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy statistiky a metodami statistické analýzy dat. Kromě osvojení teoretických a metodologických principů jednotlivých statistických metod a postupů se studenti naučí získané znalosti aplikovat při analýze geografických dat a nalezené výsledky řádně interpretovat. V rámci cvičení se studenti prakticky zdokonalí v práci se softwarem MS Excel, v němž budou veškeré statistické analýzy prováděny.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (30.09.2019)

podklady ke kurzu

HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat - analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál.

PAVLÍK, Z., KÜHNL, K. (1981): Úvod do kvantitativních metod pro geografy. Praha, SPN.

ROGERSON, P. A. (2006): Statistical methods for geography: a student guide. London, SAGE.

ZVÁRA, K. (2013): Základy statistiky v prostředí R. Praha, Karolinum.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (30.09.2019)

K získání zápočtu je potřeba:

1. aktivní účast na cvičeních (povoleny jsou maximálně dvě absence)

2. zisk minimálně 75 bodů ze 100 bodů

- 1. zápočtový test – maximum = 30 bodů

- 2. zápočtový test – maximum = 60 bodů

- domácí úkoly – maximum = 10 bodů

- aktivita na cvičeních

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (30.09.2019)

I. Úvod do statistiky

úloha statistiky v geografii, základní statistické pojmy, základní vyhodnocení statistického souboru

II. Charakteristiky polohy a variability

popisná statistika, základní statistické charakteristiky, aplikace v geografii

III. Základy teorie pravděpodobnosti

diskrétní a spojité rozdělení, binomické rozdělení, normální (Gaussovo) rozdělení

IV. Principy statistické indukce

základy statistického usuzování, odhadování, interval spolehlivosti

V. Testování hypotéz o populačních mírách polohy

jednovýběrový t-test, dvouvýběrový t-test, párový t-test

VI. Závislost dvou kvantitativních a kvalitativních znaků

korelační a regresní analýza, chí-kvadrát test dobré shody, analýza kontingenčních tabulek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK