PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pedagogická praxe ze zeměpisu II - MZ340T05
Anglický název: Pedagogical Practice in Geography II
Český název: Pedagogická praxe ze zeměpisu II
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: MZ340T13
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Martin Hanus, Ph.D. (04.03.2019)
Pedagogické praxe jsou součástí přípravy učitelů na Přírodovědecké fakultě.
Během praxe II uskutečňují studenti vedle hospitací také vlastní výstupy, tj. pod dohledem fakultního učitele vyučují v různých třídách. Pedagogická praxe studentů probíhá jako jeden blok na jedné škole. Její délka je určena počtem odučených hodin. Praxe trvá zpravidla 8-10 týdnů. Student během praxe hospituje 2–4 vyučovací hodiny a vyučuje 18 vyučovacích hodin pouze v jedné třídě - doporučujeme volit třídy, v nichž probíhá výuka zeměpisu 2 hodiny týdně..

Kromě zapsání do SISu je třeba se přihlásit do 15. června do tabulky.

Materiály z praxí se odevzdávají ve fyzické podobě do přihládky Dr. M. Hanuse na sekrteariátu katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, v naskenované podobě pak i v prostředí Moodle (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2380), heslo k zápisu do kurzu: ppv.

Postup realizace praxí:
1) Včas (do 15. června) se přihlašte na praxe zapsáním do tabulky na centrálním fakutlním webu pedagogických praxí (www.natur.cuni.cz → LIŠTA NAVIGACE → Studium → Bakalářské a navazující magisterské studium → Pedagogické praxe).
2) Zúčastněte se centrální organizační schůzky k praxím.
3) Zvolte školu z nabídky škol, kontaktujte fakultního učitele a domluvte s ním možnost realizace praxe.
4) Zúčastněte se georgafické schůzky před konáním praxí.
5) Realizujte výuku v požadovaném rozsahu - umožněte hospitaci pedagogům z PřF.
6) Odevzdejte podklady v tištěné i elektronické formě.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Martin Hanus, Ph.D. (19.11.2018)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

hospitace předepsaného počtu hodin: 2–4 vyučovací hodiny 

odučení předepsaného počtu hodin: 18 vyučovacích hodin 

odevzdání příprav pro 8 vyučovacích hodin včetně pracovních listů, testů, her ke kontrole (4 povedených hodin a 4 méně povedených) doplněných o reflexi výuky a identifikaci příčin úspěšné a neúspěšné výuky

odevzdání formulářů A, B, C - v tištěné i elektronické podobě 

účast na reflexní schůzce a obou organizačních schůzkách

 

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Martin Hanus, Ph.D. (04.03.2019)

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi vyplňte do 15. června tabulku (přihlašování) na internetovém portálu pedagogických praxí.

1. S otázkami týkajícími se praxí se obracejte na RNDr. Martina Hanuse, Ph.D. (martin.hanus@natur.cuni.cz) (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje).

2. Měli byste odučit 18 vyučovacích hodin (VH). Požadovaný počet náslechů je 2–4Ve třídě, kde budete učit, musíte hospitovat alespoň jednu VH.

Pro pedagogické praxe II. je ideální, může-li vám fakultní učitel (FU) poskytnout vyučovací hodiny pouze v jedné třídě.

3. Ve škole budete každý den, kdy vyučujete, po celou dobu praxe v dostatečném rozsahu vyučovacích hodin. V této době se budete připravovat na vyučování, učit, hospitovat, seznamovat se s chodem školy a plnit další mimovyučovací povinnosti podle pokynů FU. Není přípustné, abyste se dostavili na vyučování 5 minut před začátkem VH.

Využijte období praxí, abyste se co nejblíže seznámili s chodem školy a byli jste co nejlépe prakticky připraveni na vlastní budoucí pedagogické působení.

4. Ve škole se představíte nejlépe týden před začátkem pedagogické praxe, vyhledáte FU a hlásíte se u vedení školy. V den nástupu na praxi se dostavíte do školy s dostatečným časovým předstihem.

5. Rozvrh vyučovaných hodin za zeměpis nahrajete nejpozději třetí den praxe do prostředí Moodle (Pedagogické praxe ze zeměpisu). Do rozvrhu (formulář D) uvedete čitelně jména a příjmení učitelů, u nichž se praxe koná. Upozorníte učitele, že má mít uzavřenou dohodu o provedení práce. Ke smlouvě učiteli dáte i úlohu fakultního učitele se vzorem DPP. 

6. Hospitované hodiny zaznamenávejte do Seznamu náslechových a výstupových hodin (A+B) a zapisujte si záznamy z náslechů, které obsahují základní údaje (třída, datum, jméno, vyučující, téma), výchovně vzdělávací cíl a sled didaktických fází hodiny s poznámkami a časovými údaji (viz moodle).

7. Příprava na výstupy by měla mít doporučenou formální úpravu (viz moodle), součástí příprav jsou i formulace otázek, zápisu na tabuli, schémata a obrázky, seznam plánovaných pomůcek (včetně pracovních listů, protokolů a didaktické techniky). Písemnou přípravu vypracujte včasaby vám ji FU zkontroloval před výukou a svým podpisem potvrdil, že s ní byl seznámen. Přehled odučených hodin je na Seznamu náslechových a výstupových hodin (A+B). Během rozborů vyučovaných hodin hodnotí FU splnění plánovaných cílů, plánovaného průběhu hodiny a jednotlivé didaktické fáze hodiny. Své hodnocení hodiny zaznamená FU na konec vaší přípravy. Nahlaste hospitace pedagogů z PřF UK včas svému FU, případně vedení školy.

8. Po ukončení praxe na škole vyplní FU závěry o praxi do Souhrnného hodnocení studenta (formulář C). Necháte si potvrdit všechny dokumenty pedagogických praxí (A+B, C) vedením školy. Naskenované kopie těchto formulářů vložíte do Moodle, originální dokumenty pak odevzdáte do 7 dnů dr. Martinu Hanusovi (lze využít schránky s jeho jménem na sekretariátu katedry sociální geografie a regionálního rozvoje). Do Moodle dále nahrajete výběr 8 příprav (4 z povedených hodin + 4 z nepovedených hodin) doplněných o písemnou reflexi toho, co se ve výuce (ne)podařilo, případně návrhem úprav výuky, a to nejpozději 7 dní po skončení praxí.

9. Za výrazné porušení pokynů, tj. nekvalitní přípravu, pozdní plnění povinností atd. se praxe s okamžitou platností ruší jako nesplněná.

10. Vůči žákům se chovejte jako učitel, dodržujte předpisy o hygieně a bezpečnosti práce své i žáků. Nezapomínejte na slušné vystupování a vhodné oblečení a obutí pro výuku. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK