PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Modelové přípravy učitele zeměpisu - MZ340S643
Anglický název: Model Preparations for Teachers of Geography
Český název: Modelové přípravy učitele zeměpisu
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Atributy: Geografie - volitelné
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (12.03.2019)
Kurz je navržen tak, aby prohluboval postoje k učitelské profesi stejně jako ujasnění si osobního pojetí výuky zeměpisu. Zejména jsou procvičovány dovednosti spojené s projektováním zeměpisného učiva - východiskem je 1) výběr obsahu na základě generalizací a klíčových pojmů, 2) aplikace konstruktivistického modelu výuky; dále pak dovednost podporovat a motivovat žáky k učení se zeměpisu, používat vhodné metody a formy výuky (z hlediska pedagogického a psychosociálního) a dovednost na základě předem stanovených kritérií hodnotit vlastní činnost (sebereflexe) a činnost ostatních.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (12.03.2019)

Čapek, R. (2018): Moderní didaktika. Praha, Grada

Ginnis, P. (2017): Efektivní výukové nástroje pro učitele. České vydání, EDULAB, Praha.

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J. (2008): Školní hodnocení žáků a studentů. Portál, Praha.

Kalhous, Z., Obst, O., et al. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál.

Lambert, D., Balderstone, D. (2010): Learning to teach geography in the secondary school. Routledge, London and New York. 

Marada, M., Řezníčková, D., Hanus, M. a kol. (2017): Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika MŠMT, Praha. Dostupné z: https://www.egeografie.cz/

Pasch M., et. al (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodi­ně. Praha: Portál.

Petty, G. (1996). Moderní vyučování. Praha: Portál.

Pike, G., & Selby, D.(1994). Globální výchova. Praha: Grada.

Řezníčková, D. (2008). Zeměpis a mediální výchova. In.  N. Rutová (Ed.), Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy (s. 238-246, 249-252). Kladno: Aisis, o. s.

Řezníčková, D., et al. (2008). Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.

Řezníčková, D. (2012). Zeměpis a zeměpisné otázky. In D. Mandíková, J. Houfková, et al., Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. (s. 19-21, 129-130). Praha: Česká školská inspekce.

Řezníčková, D. et al. (2012). Praha a její okolí: region známý neznámý. Praha: Nakladatelství P3K.

Řezníčková, D. et al. (2012). Geografie. Aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Praha: Nakladatelství P3K.

Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Praha: Portál.

Wiliam, D., Leahyová, S. (2015): Zavádění formativního hodnocení. Learning Sciences International/ EDULAB, Praha.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (12.03.2019)

Záměrem předmětu je vytvářet podnětově bohaté prostředí, jež napomáhá studentovi ujasnit si osobní pojetí výuky zeměpisu. S určitým zjednodušením lze říci, že v rámci semináře se procvičují dovednosti vztahující se k projektování, realizaci a hodnocení zeměpisné výuky. Důraz je zejména kladen na schopnost záměrného výběru podstatného učiva na základě specifikace klíčových myšlenek a pojmů, na dovednost podporovat a motivovat žáky k učení se zeměpisu, podporovat rozvoj jejich geografického myšlení, dovednost používat vhodné metody a formy výuky (z hlediska pedagogického a psychosociálního) a dovednost na základě předem stanovených kritérií hodnotit vlastní činnost (sebereflexe) a činnost ostatních.
Podmínky pro zápis:
Účast možná pouze po absolvování zkoušek z pedagogiky a psychologie
Podmínky pro splnění studijních povinností:
Předložení, prodiskutování a zhodnocení seminární práce na přidělené nebo vybrané téma, aktivní účast na seminářích a dalších vybraných akcích (fakultní i mimofakultní semináře, konference)

Stručný program:
Účastníci semináře písemně zpracovávají vybrané učivo formou modelových příprav včetně zhotovení případných učebních pomůcek (pracovních listů, odborných textů, otázek a úkolů, her apod.) a prezentují je cestou mikrovyučování, popř. skupinových diskusí. Část semináře je věnována aktuálním otázkám českého školství a důkladnému rozboru dostupných učebnic a dalších učebních pomůcek. Frekventanti semináře se zúčastní i odborných akcí (např. seminářů kurzů DVPP či různých konferencí).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK