PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář ze sociální geografie - MZ340S07
Anglický název: Seminar on Social Geography
Český název: Seminář ze sociální geografie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=781
Garant: RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (04.10.2016)
V průběhu semináře se studenti seznamují s tematickým obsahem sociální geografie v kontextu hlavních výzkumných směrů rozvíjených na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Obsah semináře je koncipován s důrazem na představení činnosti jednotlivých výzkumných center. Samostatná práce studentů se zaměřuje na porozumění odbornému textu a získání základních dovedností pro samostatné tvůrčí řešení výzkumných problémů.

Další informace k předmětu jsou dostupné v systému Moodle.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (18.02.2019)

Blunt, A., Nash, F., Hatfield, M., Souch, C., eds. (2015): Publishing and Getting Read: A Guide for Researchers in Geography. RGS, London.

Blunt, A., Souch, C. (eds.): Publishing in Geography: A Guide for New Researchers. RGS, London.

Dawson, C. (2016): 100 Activities for Teaching Research Methods. Sage, Los Angeles.

DeLyser, D., Herbert, S., Aitken, S., Crang, M., McDowell, L., eds. (2010): The Sage Handbook of Qualitative Geography. Sage, Los Angeles.

Flowerdew, R., Martin, D. (2005): Methods in Human Geography. Pearson, Harlow.

Frouz, J., Vindušková, O. (2017): Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách. Karolinum, Praha.

Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum. Portál, Praha.

Mareš, J. (2013): Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4): 427–454.

Phillips, R., Johns, J. (2012): Fieldwork for Human Geography. Sage, Los Angeles.

Punch, K. F. (2015): Úspěšný návrh výzkumu. Portál, Praha.

Rose, G. (2007): Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Second Edition, Sage, London.

Šanderová, J. (2007): Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON, Praha.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (08.02.2019)

Sylabus:
Obsah semináře je koncipován s ohledem na následující tematické okruhy:
1) otázky sociální geografie (témata a přístupy rozvíjené v sociální geografii, příklady aktuálních výzkumů)
2) odborný text a další zdroje informací (typy a struktura odborných textů; zásady práce s textem a jeho tvorby; možnosti využití a interpretace případných dalších zdrojů informací)
3) příprava vlastního výzkumu (výběr tématu; stanovení cílů; volba výzkumných metod; finanční, materiální a časová náročnost výzkumu; prezentace záměru výzkumu)

Seminář sestává z následujících bloků:
Úvod do semináře
představení cílů semináře, představení účastníků (vyučujících a zejména studentů) a jejich odborného zájmu

Práce s odborným textem a dalšími zdroji informací
typy odborných textů podle jejich účelu a zaměření; porozumění, interpretace a diskuze obsahu odborného textu; zásady tvorby odborného textu; možnosti využití a interpretace alternativních zdrojů informací

Obsah sociální geografie
rozmanitost humánní geografie; výzkumné problémy a aplikace sociálněgeografických poznatků; výzkumné směry rozvíjené na katedře sociální geografie.

Výzkumný projekt
příprava a plánování vlastního výzkumu; formulace zaměření, cílů a obsahu vlastního výzkumu; volba výzkumných metod; příprava, prezentace a diskuze výzkumného projektu

Cíl předmětu:
Cílem semináře je diskuzní formou představit klíčová témata, přístupy a metody používané v sociální geografii v kontextu hlavních výzkumných směrů rozvíjených na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Během semináře je kladen důraz na rozvoj dovedností, jakými jsou např.: rozvoj kritického myšlení, diskuze a sebeprezentace; porozumění, interpretace a diskuze odborného textu; příprava, prezentace a diskuze návrhu vlastního výzkumu. Absolvování předmětu by mělo studentům usnadnit přípravu na SZZK a realizaci vlastního výzkumu včetně jeho prezentace v závěrečné práci.

Formy výuky:
Prezentace vyučujícího a studentů.
Interaktivní výuka formou otevřených diskuzí, skupinových diskuzí, brainstormingu.
Samostatná práce studentů - četba odborných textů, příprava prezentací.

Požadavky ke kontrole studia:
Podmínky zápočtu: účast 75 %, pravidelná příprava, aktivní vystupování během semináře, samostatná práce, odevzdání samostatných úkolů v termínech stanovených v systému Moodle.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK