Ekologie člověka a populační vývoj - MZ340P72
Anglický název: Human Ecology and Population Development
Český název: Ekologie člověka a populační vývoj
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Neslučitelnost : MZ340P72K
Je neslučitelnost pro: MZ340P72K, MZ340P722
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (25.09.2022)

Přednáškový cyklus je rozdělen do dvou částí. První část je věnovaná ekologii člověka z pohledu geografie a druhá část sociální demografii a zákonitostem populačního vývoje. Cílem předmětu je porozumět významu populace a vzájemných vazeb ve společnosti. V přednáškách je důraz kladen na propojenost teorie a praxe, seznámení s postupy a výsledky relevantních výzkumných projektů. Během cvičení studenti zpracovávají a následně diskutují aktuální témata související s probíranými celky.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (09.10.2023)

Povinná literatura:

Milfont, T. L., Sibley, Ch. G. (2012): The big five personality traits and environmental engagement: Associations at the individual and societal level. Journal of Environmental Psychology, 32, 187-195.

Brunn, S. D., Wilson, M. W- (2013): Cape Town´s million plus black township of Khayelitsha: Terrae incognitae and the geographies and cartographies of silence. Habitat International, 39, 284-294.

Inglehart, R. (2000): Globalization and Postmodern Values. The Washingtom Quarterly, 23, 1, 215-228.

Yi-Fu Tuan (1996): Space and place humanistic perspective; 444-457; Nystuen, J. D. : Identification of some fundamental spatial concepts, 590-599. in: Agnew, J., Livingstone, D. N., Rogers, A.: Human Geography, An Essential Anthology. Oxford, Blackwell Publishers Ltd.

Doporučená literatura:

Amedeo, D., Golledge, R. G., Stimson, R. J.: (2009): Person-Environment-Behavior Research. Investogating Activities and Expereinces in Spaces and Environments. New York, London, The Guilford Press.

 

Především vlastní poznámky z přednášek a poskytovaná verze přednáškových prezentací viz SIS

Časopis Health & Place. An International Journal.

Časopis: International Journal of Health Geographics 

Časopis: Environment and Behavior

Atlas of Population Health in European Union Regions, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017 https://digitalis.uc.pt/en/livro/atlas_population_health_european_union_regions

Amedeo, D., Golledge, R. G., Stimson, R. J.: Person Environment Behavior Research; Investigating Activities and Experiences in Spaces and Environments.New York, London, 

The Guilford Press 2009.

Marsh, W. M., Grossa, J. M. Jr.: Environmental Geography; Science, Land Use, and Earth Systems. New York, John Wiley & Sons, Inc. 2001.

Ponting, C.: A New Green History of the World; The Environment;The Environment and the Collapse of Great Civilazations.
 New York, Penguin Books 2007
 
Sachs, J. D.: Common Wealth; Economics for a Crowded Planet, New York, The Penguin Press 2008.
 
Tobin, G. A., Montz, B. E.: Natural Hazards; Explanation and Integration. New York, London, The Guilford Press 1997

Environmental health inequalities in Europe, World Health Organization 2019

Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe, EEA Report, No 21/2019      

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (02.10.2023)

 

Požadavky na zápočet:

•Vypracování a schválení dvou projektů (A a B) •povinná ústní prezentace obou projektů 18.12.2023 a 8.1.2024

•Projekt A – dle zadání prof. D. Drbohlava (Kritická rešerše min tří odb. článků na vybrané téma vztahu člověk-prostředí; 3-4 str.; velikost písma 12; řádkování1,5 + PPT)

Výběr tématu zkonzultovat do 23.10.2023

-Text odeslat na mail: drbohlav@natur.cuni.cz nejpozději do 10.12.2023 -Prezentace v PPT, dne 18.12.2023

•Projekt B – dle zadání prof. D. Dzúrové (Návrh projektu - Výzkumný problém, V otázky, Koncepty, Metodologie, Očekávané výsledky, Rozpočet – 2 str + Poster)

-Návrh projektu 2, strany text (viz struktura výše) -Prezentace Poster, dne 8.1.2024

Požadavek ke zkoušce:

•Znalosti odpovídající probrané látce + povinná literatura (bude specifikována dne 9.10.2023; kombi zaslána mailem)

•Především vlastní poznámky z přednášek a poskytovaná verze přednáškových prezentací v MOODLE

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (02.10.2023)

2023/2024

2.10. Úvod do tématu, požadavky na splnění předmětu - D. Drbohlav a D. Dzúrová

9.10.  Úvod do problematiky. Ekologie jako přírodní a společenská věda. Teorie osobnosti a vybrané pravidelnosti vztahu člověk-prostředí na mikroúrovni - D. Drbohlav. Úvod do problematiky. Ekologie jako přírodní a společenská věda. Teorie osobnosti a vybrané pravidelnosti vztahu člověk-prostředí na mikroúrovni

16.10. Člověk v prostředí – mezoúroveň - D. Drbohlav. Moderní versus postmoderní, kulturní vzorce podle vybraných zemí, Inglehart a jeho modernizační teorie, posuny ve formách a stylu – práce, rodinné a sociální vztahy, mentalita národa, „kultura městská versus venkovská“, diferenciace Česka a jeho vybrané „subkultury“.

23.10. Změna klimatu a environmentální migrace – globální/makro pohled - D. Drbohlav. Stav a vývoj prostředí, klimatická změna, environmentální migrace (EM) – definice, legislativa, tzv. „amenity migration“, EM – počty a prostorová diferenciace, determinanty, podmíněnosti, přístupy k analýze, důležité aspekty EM, migrace jako adaptace, vymýcení mýtů (de Haas), případová studie – Marshallovy ostrovy.

30.10. Mapy českého zdravotnictvíD. Dzúrová (BUDE UPRESNENO)

6.11. Urbanizace, města a problémy rozvoje (D. Drbohlav). K vybraným globálním problémům lidstva, města v ohrožení, Habitat III a „New Urban Agenda“, superdiverzita, slumy, ekonomické aspekty procesu urbanizace, negativní stránky urbanizace, výzvy nového rozvoje, pět klíčových principů řízení rozvoje měst, úspěch možný?

13.11. Vztah člověka a prostředí v průběhu lidského života. Sociální nerovnosti ve zdraví, koncepty, modely, rizika, strategie. D. Dzúrová. One Health. Zdraví, definice WHO. Sociální model zdraví. Ekologický trojúhelník. Nerovnosti ve zdraví. Globální rizika. Resilience. Adaptace na životní podmínky. Ekvita. Teorie epidemiologického a zdravotního přechodu. 

20.11 Člověk a prostředí, sociální nerovnosti ve zdraví v rámci Evropy. D. Dzúrová. Nerovnosti ve zdraví v rámci Evropy. Integrované přístupy k životnímu prostředí a zdraví

27.11. Člověk a prostředí, sociální nerovnosti ve zdraví, Česko. D. Dzúrová. Kartografické zobrazení zdravotních dat formou map a následně atlasů.
Zdroje dat. Monitoring zdraví a životního prostředí, SZÚ
Výzkum – analýza regionální diferenciace, popis rozdílů a hledání vysvětlení
Na aktuální téma: Zdravotní krize – Zdravotní katastrofa

4.12. Člověk a prostředí, nerovnosti ve zdraví v rámci Asie/Japonska, M. Ohno, D. Dzúrová

11.12. Člověk a prostředí, nerovnosti ve zdraví v rámci Afriky, K. Gabrielová, D. Dzúrová

18.12. Prezentace seminárních projektů (A). D. Drbohlav a D. Dzúrová

8.1.  Prezentace seminárních projektů (B). D. Drbohlav a D. Dzúrová