PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Statistická analýza dat II - MZ340P70
Anglický název: Statistical Analysis II
Český název: Statistická analýza dat II
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 120
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1952
Garant: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Vyučující: Mgr. Aleš Bělohradský, M.Sc.
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.
Mgr. Marek Komárek
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P25
Prerekvizity : MD360P05
N//Je neslučitelnost pro: MD360P25
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (01.10.2019)
Cílem kurzu je získání znalosti metodologických principů a aplikací statistických metod při analýze empirických sociálněgeografických, demografických a sociologických dat. Kurz bezprostředně navazuje na předmět Statistická analýza dat I s cílem rozšířit aplikované statistické postupy především o modely vícerozměrné statistické analýzy a představit problematiku statistických analýz s prostorovými daty.
Důraz je kladen na:
1. porozumění metodologickým principům vícerozměrné statistické analýzy dat, jednotlivým statistickým metodám a problematice statistické analýzy prostorových dat;
2. vhodnou aplikaci jednotlivých vícerozměrných statistických metod s využitím statistického softwaru SPSS v závislosti na řešeném úkolu, resp. výchozím datovém souboru;
3. logicky správnou interpretaci výsledků statistických analýz.


Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (01.10.2019)

K úspěšnému absolvování kurzu postačí podkladové materiály k přednáškám a cvičením. Během přípravy ke zkoušce můžete využít množství elektronických materiálů ke statistickým analýzám v SPSS či následující přehledové publikace
HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat - analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál.
MAREŠ, P., RABUŠIC, L., SOUKUP, P. (2015): Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno, Masarykova univerzita.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (01.10.2019)

K získání zápočtu je potřeba:

1. aktivně se účastnit cvičení (povoleny jsou maximálně dvě absence)

2. vypracovat kvalitní seminární práci ve Wordu a splnit termíny průběžné kontroly zpracování seminární práce

 

Ke složení zkoušky je potřeba:

1. úspěšně splnit test v Moodlu (minimálně na 75 %)

 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (01.10.2019)

V rámci kurzu jsou probírány základní vícerozměrné metody statistické analýzy a diskutovány možnosti jejich použití v sociálněgeografickém výzkumu. K aplikaci jednotlivých postupů a metod se využívá statistický software SPSS. Dále je představena problematika statistické analýzy prostorových dat s praktickou ukázkou v softwaru ArcGIS.

 

Témata přednášek:

Vícenásobná regresní a korelační analýza

Logistická regrese

Faktorová analýza

Shluková analýza

Problémy statistické analýzy prostorových dat I

Problémy statistické analýzy prostorových dat II

Prostorová analýza dat

Analýza časových řad

Statistické metody v geografii - aplikace  

 

Témata cvičení:

Vícenásobná regresní a korelační analýza v SPSS

Logistická regrese v SPSS

Faktorová analýza v SPSS

Shluková analýza v SPSS

Ekologická chyba, prostorová nestacionarita

Prostorová autokorelace

Prostorová statistika bodových objektů

Analýza časových řad v SPSS

Řešení reálných příkladů v SPSS

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK