PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sociální geografie Prahy - MZ340P673
Anglický název: Social Geography of Prague
Český název: Sociální geografie Prahy
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://urrlab.cz/cs/profil/socialni-geografie-prahy
Garant: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.
RNDr. Jiří Nemeškal
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P672
N//Je neslučitelnost pro: MZ340P672
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (23.10.2019)
Přednáška je zaměřena na představení fyzického a sociálního prostředí Prahy z pohledu sociální geografie. Hodnocen je vývoj města, jeho populační a prostorový růst, vnitřní sociálně prostorová struktura, postavení Prahy v systému českých a evropských měst. Pozornost je věnována rovněž současnému rozvoji města, správě města, městskému plánování a vztahům uvnitř Pražského městského regionu. Druhá část přednášky je věnována specifickým problémům současného rozvoje centra, vnitřního města, sídlišť a suburbánní zóny Pražského metropolitního regionu. Jako přednášející se střídají členové pracovního týmu Urbánní a regionální laboratoře (URRlab). V závěrečném semináři jsou představeny aktuální řešené projekty výzkumného týmu se zaměřením na Prahu a její metropolitní region.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (23.10.2019)

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. eds. (2017): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 248 s. 

OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., HAMPL, M., NOVÁK, J. (2018): A synthetic approach to the delimitation of the Prague Metropolitan Area. Journal of Maps, 14, č. 1, s. 26-33.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2018): Long-term Development and Current Socio-Spatial Differentiation of Housing Estates in Prague, Czechia. In: Hess, D., Tammaru, T., van Ham, M. (eds.): Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges. Springer, Cham, s. 339-359.

OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Sociálně prostorová struktura industriální Prahy. In: Chodějovská, E., Šimůnek, R. (eds.): Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Historický ústav, Praha, s. 263-283. 

ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Sociální status obyvatel meziválečné Prahy. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. OUŘEDNÍČEK, M. (2016): The Long-term Development of Socio-spatial Differentiation in Socialist and Post-socialist Prague. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 52, č. 6, v tisku.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., KOPECKÁ, Z., NOVÁK, J. (2016): The velvet and mild: Socio-spatial differentiation in Prague after transition. In: Tammaru, T., Marcińczak, S., van Ham, M., Musterd, S.: Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Routledge, Abingdon/New York, s. 261-286.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2017): Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 53, č. 5, s. 659-692.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. eds. (2012): Sociální proměny pražských čtvrtí, Praha. Academia.

OUŘEDNÍČEK, M. ed. (2006): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha.

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler: Human Geography 89B, č. 2, s. 111 - 125.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2011): Housing Estates in the Czech Republic after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation Urban Studies, 48, č. 9, s. 1811 - 1834.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Twenty years after socialism: the transformation of Prague´s inner structure. Studia Sociologia, 54, č. 1, s. 9-30.

POSPÍŠILOVÁ, L. (2012): Denní rytmus lokalit pražského centra. In: Ouředníček, M., Temelová, J. eds.: Sociální proměny pražských čtvrtí, Praha. Academia.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., PULDOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2012): Prostorová typologie a zónace Prahy. In: Ouředníček, M., Temelová, J. eds.: Sociální proměny pražských čtvrtí, Praha. Academia.

KRÁL, J. (1946): Zeměpisný průvodce Velkou Prahou a její kulturní oblastí. Melantrich, Praha, 311 s.

VOTRUBEC, C. (1965): Praha - zeměpis velkoměsta. SPN, Praha.

MUSIL, J. (1968): The Development of Prague´s Ecological Structure. In: Pahl, R.E.: Readings in Urban Sociology. Pergamon Press, Oxford, pp. 232-259.

HRŮZA, J., BOROVIČKA, B. (1983): Praha - 1000 let stavby města. Panorama, Praha, 296 s.

SÝKORA, L. (1996): Transformace fyzického a sociálního prostředí Prahy. In: Hampl, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha, s. 361-394.

MAIER, K., HEXNER, M., KIBIC, K. (1998): Urban Development of Prague: History and Present Issues. Vydavatelství ČVUT, Praha. 141 s.

ÚRM (2000): Strategický plán hlavního města Prahy. Útvar rozvoje města hl. m. Prahy - Úsek strategických koncepcí, Praha, 108 s.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., KOPECKÁ, Z., NOVÁK, J. (2016): The velvet and mild: Socio-spatial differentiation in Prague after transition. In: Tammaru, T., Marcińczak, S., van Ham, M., Musterd, S.: Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Routledge, Abingdon/New York, s. 261-286.

Specializované mapy k pražským tématům ze souboru "Sociálně prostorová diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě" dostupné na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/historie

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Nemeškal (02.10.2017)

Studenti zpracovávají v průběhu kurzu výzkumný mikroprojekt. Zápočet je udělen za úspěšnou prezentaci mikroprojektu. Zkouška probíhá ústně formou diskuze nad dvěma tématy ze seznamu a přečtenou literaturou (nejméně 3 odborné články nebo kapitoly v knize vztahující se k různým přednáškám).

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je úspěšná prezentace mikroprojektu.

 

TÉMATA KE ZKOUŠCE

1. Vývoj osídlení pražského území a významné změny v sociální geografii města do roku 1945

2. Vývoj osídlení pražského území a významné změny v sociální geografii města po roce 1945

3. Územní růst města a aglomerace ve 20. století

4. Vývoj administrativního členění města a územní jednotky využívané v sociální geografii

5. Populační vývoj Prahy a jejích částí

6. Historický vývoj sociálně prostorové struktury Prahy

7. Sociálně prostorová struktura Prahy – demografický, etnický a sociální status

8. Sociální klima pražských čtvrtí

9. Vývoj a současné podmínky bydlení v Praze

10. Sociální prostředí v pražských zónách – bydlící x přítomné obyvatelstvo

11. Centrum Prahy - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

12. Centrum Prahy – každodenní život a rytmus lokalit

13. Vnitřní město - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

14. Sociálně-geografická charakteristika vybrané čtvrti vnitřního města

15. Vnější město -  vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

16. Sociálně-geografická charakteristika vybraného sídliště v Praze

17. Zázemí města - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

18. Sociálně-geografická charakteristika vybraného suburbia Prahy

19. Výzkum kriminality ve městě, bezpečné a nebezpečné lokality

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (23.10.2019)

Stručný obsah kurzu:

1. Úvodní informativní schůzka, požadavky k zápočtu a ke zkoušce, zadání mikroprojektu

2. Historický vývoj Prahy, územní členění a růst města, pražský místopis

3. Bydlení a sociálně prostorová struktura v historii

4. Populační vývoj Prahy: přirozená měna a migrace - současné trendy, vnitřní členění města

5. Sociální prostředí Prahy po roce 1989

6. Pražská sídliště, rozvoj vnějšího města

7. Proměny pražského centra

8. Suburbánní zóna Prahy, procesy a problémy

9. Vnitřní město, problémy a procesy

10. Strach a kriminalita v pražských čtvrtích

11. Zhlédnutí filmu tematicky zaměřeného k problematice vývoje a struktury Prahy

12. Výzkumy URRlab v Praze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK