PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Severní Amerika - MZ340P55
Anglický název: North America
Český název: Severní Amerika
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 133
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Anotace -

Cílem přednášky je seznámení posluchačů s přírodními, socioekonomickými a regionálními charakteristikami Severní Ameriky (SA). Na vybraných problémech jsou představeny, analyzovány a vysvětleny podstatné geografické jevy a trendy vývoje. Zvláštní důraz je kladen na vztah příroda a společnost. Je objasněn geologický a geomorfologický vývoj kontinentu, dále vývoj zalednění, charakteristiky klimatu, hydrografických a hydrologických poměrů a přírodních pásů kontinentu. V regionálním fyzickogeografickém přehledu jsou charakterizovány velké přírodní regiony - Arktida, Kanadský štít, Vnitřní roviny, Velké roviny, Appalačské pohoří, Pobřežní nížiny a Kordillery.
V regionálním socioekonomickém přehledu je podán historický vývoj SA, administrativně-správní členění a politický systém SA. Dále je charakterizováno obyvatelstvo a sídelní struktura, metropolitní oblasti, kulturní a religiózní krajina a její proměny. Objasněna je role SA ve světovém hospodářství, charakterizována ekonomika, zemědělství a sektor služeb SA. Předmět je vyučován v českém jazyce.
Poslední úprava: Matoušková Milada, RNDr., Ph.D. (06.10.2021)
Literatura

BAAR, V. (1994): Anglosaská Severní Amerika. Ateliér Milata, Ostrava. BERG, M. (2017): Kulturgeographie der USA. Eine Nation begreifen. Springer Verlag. BONE, R. M. (2005): The Regional Geography of Canada, 3rd. ed. Toronto. Oxford UP. ORME, A. (2005): Physical Geography of North America, Oxford University Press, Toronto. VOTÝPKA, J. JANOUŠOVÁ, J. (1987): Severní Amerika. SPN, Praha.

Poslední úprava: Matoušková Milada, RNDr., Ph.D. (06.10.2021)
Požadavky ke zkoušce

Kontrola studia (zkouška) proběhne formou písemného testu.

Poslední úprava: Matoušková Milada, RNDr., Ph.D. (06.10.2021)
Sylabus

  1. Geografická charakteristika Severní Ameriky, její poloha, environmentální a geopolitické aspekty.

  2. Geologický a geomorfologický vývoj kontinentu, přírodní zdroje.

  3. Zalednění (vývoj, současný stav) a klima (klimatická regionalizace) kontinentu.

  4. Vodní zdroje (řeky, jezera, mokřady).

  5. Hlavní ekoregiony a biogeografická charakteristika kontinentu.

  6. Regionální fyzicko-geografická charakteristika: arktické oblasti, kanadský štít, Vnitřní roviny, Velké plošiny, Apalačské pohoří, Pobřežní roviny, Kordillery.

  7. Historický vývoj Severní Ameriky (SE), administrativně-správní členění, politický systém. Grónsko jako součást Severní Ameriky.

  8. Obyvatelstvo a sídelní struktura. Metropolitní oblasti, současné změny v rozmístění populace.

  9. Kulturní geografie Severní Ameriky, kulturní a religiózní krajina a její proměny

 10. Základní charakteristika ekonomiky Severní Ameriky, její role ve světovém hospodářství. Regionální geografie ekonomiky SE, charakteristika SEO, rozdíly v jejich socioekonomickém vývoji za posledních 30 let

 11. Zemědělství (hlavní produkční oblasti), nejdůležitější průmyslová odvětví, jejich hlavní rysy, střediska.

 12. Sektor služeb (informační světoví giganti, bankovní sektor, obchod, doprava, zábavní průmysl…), NAFTA

 

Základní přehledná informace o regionální geografii Severní Ameriky (USA a Kanady), pozn. Mexiko je součástí přednášky "Latinská Amerika" a naopak v rámci Severní Ameriky bude probíráno Grónsko

 


 
 
 

Poslední úprava: Matoušková Milada, RNDr., Ph.D. (06.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK