PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Teoretická geografie - MZ340P30
Anglický název: Theoretical Geography
Český název: Teoretická geografie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P30Z
N//Je neslučitelnost pro: MZ340P30Z
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (18.09.2019)
Objekt a předmět studia geografie, postavení geografie v rámci ostatních věd, vnitřní struktura disciplíny. Vývoj vědy a vývoj geografického myšlení. Popisná regionální geografie (klasifikace geografických informací, geografický determinismus). Prostorová věda (kvantitativní revoluce, nomotetická versus idiografická geografie). Post-pozitivistické přístupy (kritika pozitivismu, multiparadigmatičnost a pluralita přístupů, role subjektu – kritická teorie, pozitivní, kritická a normativní úloha geografie, aktér versus struktura).
Vybrané klíčové pojmy (prostor, region, místo, krajina, absolutní a relativní prostor a vzdálenost, časoprostorová difuze, roztahování a smršťování, regionalizace a územní typologie, globalizace a globální jevy) a vybrané pravidelnosti (vnitřní uspořádání města – Chicagská škola, pravidlo velikostního uspořádání měst, teorie centrálních míst, geografická organizace reality …). Obsah a forma geografického vzdělávání (podstatné aspekty, tvorba učebnic, moderní výuka moderní geografie moderního člověka).

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (18.09.2019)

Povinná literatura:

DANĚK, P. (2013): Geografické myšlení: úvod do teoretických přístupů. Masarykova univerzita, Brno, 171 s.

GREGORY, D. et al. Eds. (2009): The dictionary of human geography, 5th Edition. Wiley-Blaskwell, Chichester, UK.


Doporučená literatura:

KOREC, P., RUSNÁK, J. (2018): Prístupy humánnej geografie – filozofia, teória, kontext. Univerzita Komenského, Bratislava, 239 s.

MATLOVIČ, R., MATLOVIČOVÁ, K. (2015): Geografické myslenie. FHPV, PU v Prešove, Prešov, 321 s.

-----

GARDAVSKÝ, V., HAMPL, M. (1982): Základy teoretické geografie. Praha, SPN.

HOLLOWAY, S. L., RICE, S. P., VALENTINE, G. (eds.) (2003): Key Concepts in Geography. London, Sage Publications.

JOHNSTON, R. J., SIDAWAY, J. D. (2004): Geography and Geographers. London, Hodder Arnold.

HAGGETT, P. (1983): Geography: A Modern Synthesis. 3rd Edition. New York, Harper & Row Publishers.

PAULOV, J. (1986): Spory o pozitivismus v súčasnej západnej geografii. Geografický časopis 38 (2-3), s. 260-273.

SÝKORA, L. (ed.) (1993): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Praha, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. 

JOHNSTON, R.J., GREGORY, D., SMITH, D.M. (1994 či novější vydání): The Dictionary of Human Geography. Oxford, Blackwell.

Sociologické školy, směry, paradigmata (1994). Praha, SLON (popř.: Velký sociologický slovník (1996). Praha, Karolinum.).

HAMPL, M. (1998): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Praha, PřF UK.

HAMPL, M., DOSTÁL, P., DRBOHLAV, D. (2007): Social and Cultural Geography in the Czech Republic: Under Pressures of Globalization and Post-Totalitarian Transformation. Country Report. Social and Cultural Geography, Vol. 8, June 2007, No. 3, pp. 475-493.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (18.09.2019)

Povinná četba

Udělení zápočtu

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (18.09.2019)

Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem geografického myšlení a vybranými geografickými koncepty.

Úvod – specifikace předmětu, seznámení s obsahem kurzu a nároky k jeho splnění

Geografie a vývoj geografického myšlení

Teorie obecně a teorie v geografii (ilustrace na konkrétních příkladech)

Vybrané klíčové pojmy v geografii.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK