PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teoretická geografie - MZ340P30
Anglický název: Theoretical Geography
Český název: Teoretická geografie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P30Z
Je neslučitelnost pro: MZ340P30Z
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (27.10.2011)
Objekt a předmět studia geografie, postavení geografie v rámci ostatních věd, vnitřní struktura discipliny. Vývoj vědy a vývoj geografického myšlení. Popisná regionální geografie (klasifikace geografických informací, geografický determinismus). Prostorová věda (kvantitativní revoluce, nomotetická versus idiografická geografie). Post-pozitivistické přístupy (kritika pozitivismu, multiparadigmatičnost a pluralita přístupů, role subjektu - kritická teorie, pozitivní, kritická a normativní úloha geografie, aktér versus struktura). Vybrané klíčové pojmy (místo a prostor, absolutní a relativní prostor a vzdálenost, časoprostorová difuze, roztahování a smršťování, regionalizace a územní typologie, globalizace a globální jevy) a vybrané pravidelnosti (vnitřní uspořádání města - Chicagská škola, pravidlo velikostního uspořádání měst, teorie centrálních míst, geografická organizace reality …). Obsah a forma geografického vzdělávání (podstatné aspekty, tvorba učebnic, moderní výuka moderní geografie moderního člověka).

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (27.10.2011)

Povinná literatura:

1) Tituly viz sylabus

2) GARDAVSKÝ, V., HAMPL, M. (1982): Základy teoretické geografie. Praha, SPN.

Doporučená literatura:

HOLLOWAY, S. L., RICE, S. P., VALENTINE, G. (eds.) (2003): Key Concepts in Geography. London, Sage Publications.

JOHNSTON, R. J., SIDAWAY, J. D. (2004): Geography and Geographers. London, Hodder Arnold.

HAGGETT, P. (1983): Geography: A Modern Synthesis. 3rd Edition. New York, Harper & Row Publishers.

PAULOV, J. (1986): Spory o pozitivismus v súčasnej západnej geografii. Geografický časopis 38 (2-3), s. 260-273.

SÝKORA, L. (ed.) (1993): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Praha, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.

JOHNSTON, R.J., GREGORY, D., SMITH, D.M. (1994 či novější vydání): The Dictionary of Human Geography. Oxford, Blackwell.

Sociologické školy, směry, paradigmata (1994). Praha, SLON (popř.: Velký sociologický slovník (1996). Praha, Karolinum.).

HAMPL, M. (1998): Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Praha, PřF UK.

HAMPL, M., DOSTÁL, P., DRBOHLAV, D. (2007): Social and Cultural Geography in the Czech Republic: Under Pressures of Globalization and Post-Totalitarian Transformation. Country Report. Social and Cultural Geography, Vol. 8, June 2007, No. 3, pp. 475-493.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (06.10.2014)

Požadavky k zápočtu, podmínky k umožnění zkoušky
Účast minimálně 75%; aktivní projev při diskusi načtené literatury; příprava a power-point prezentace "ideální hodiny"; cca pětistránkový písemný souhrn - popis a vysvětlení "ideální hodiny". Příprava a prezentace tzv. "geografické aktuality".

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (27.10.2011)

Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem geografického myšlení a vybranými geografickými koncepty.

1) Úvod - specifikace předmětu, seznámení s obsahem kurzu a nároky k jeho splnění

2) Dotazníkové šetření (jako jeden z častých nástrojů geografického výzkumu v několika teoreticko-metodologických směrech geografického výzkumu) a vlastní tvorba dotazníku (k možnému aktuálnímu využití pro diplomovou práci)

Literatura: Bridge, G. (2003): Questionnaire Surveys. In: The Student´s Companion to Geography. Cornwall, Blackwell Publishing, str. 230-241.

3) Současná definice geografie a vývoj geografického myšlení (plus formování vlastní geografie) I

Haggett, P. (1983): On the Beach. In: Geography: A Modern Synthesis. 3rd Edition. New York, Harper & Row Publishers, str. 1-19.

Demko, G. (1992): What in the World is Geography? In: Why in the World. New York, Anchor Books, str. 2-10.

4) Vývoj geografického myšlení (plus formování vlastní geografie) II

Daněk, P. (2008): Vývoj moderního geografického myšlení. In: Ekonomická a sociální geografie. Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J a kol. Plzeň, Aleš Čaněk s.r.o., str. 9-23.

Jared, D. (2000): Přirozený experiment dějin. In: Osudy lidských společností. Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. Praha, Columbus, str. 53-68.

5) Kvalitativní versus kvantitativní přístupy, nomotetické versus idiografické pojetí, deduktivní versus induktivní přístup … Heterogenita paradigmat v dnešní geografii

Daněk, P. (2008): Vývoj moderního geografického myšlení. In: Ekonomická a sociální geografie. Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J a kol., Plzeň, Aleš Čaněk s.r.o., str. 23-40.

6) Teorie obecně a teorie v geografii (ilustrace na konkrétních příkladech)

Graham, E. (2005): Theory and Theorizing. In: Questioning Geography. Castree, N., Rogers, A., Sherman, D. (eds.). Malden (MA, USA), Blackwell Publishing, str. 258-273.

7) Vybrané klíčové pojmy v geografii a jejich aplikace. Kontrast pozitivistického a humanistického přístupu ("parametry versus postoje")

Nystuen, J. D. (1996): Identification of Some Fundamental Spatial Concepts. In: Human Geography; An Essential Anthology. Agnew, J., Livingstone, D. N., Rogers, A. (eds.), Blackwell Publishing, str. 590-600.

8) Vybrané pravidelnosti v geografii/sociálních vědách

Cutter, S., Golledge, R., Graf, W., L. (2002): The Big Questions in Geography. Professional Geographer, 54 (3), str. 305-317.

9) Co a jak učit v geografii? Zamyšlení nad obsahem a formou geografických učebnic. Hlavní principy kritického myšlení

Gould, P. (1980): What is Worth Teaching in Geography?

10) Modelová koncepce struktury DP a tvorba "ideální hodiny" výuky geografie

11) Prezentace studentů, diskuse zadaných témat

12) Prezentace studentů, diskuse zadaných témat

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK