PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropa regionů - MZ340P22
Anglický název: Europe of Regions
Český název: Evropa regionů
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 80
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. (10.11.2014)
Idea: Poskytnout poněkud odlišný pohled na regionální geografii Evropy. Základem je analýza regionálního vývoje a regionální diferenciace zemí Evropské unie, resp. západní Evropy. Je založena na studiu a komparaci vývoje a obrazu regionálních rozdílů v sociálně ekonomické sféře starých a nových členských zemí EU.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. (12.11.2014)

Literatura základní: 

CLOUT, H.D. (1987): Regional Development in Europe, third edition, David Fulton Publishers, London.
COLE, J. & COLE, F. (1997): A Geography of The European Union, second edition, Routledge, London and New York.
MINSHULL, G.N. (1999): The New Europe into the 21st Century, revised and updated by M.J. Dawson, Hodder & Stoughton. 
Portrait of The Regions, Vol. I - V

Literatura doporučená a statistické zdroje: 
ADAMS, N., ALDEN, J. (2006):  Regional Development and Spatial Planning in an Enlarged European Union. Ashgate.

CRESCENTI, R., RODRIGUEZ-POSE (2011): Innovation and Regional Growthg in the European Union. Springer.

FISCHER, M.,M., NIJKAMP, P. eds. (2014): Handbook of Regional Science. Springer.

GORZELAK, G., BACHTLER, J., SMETKOWSKI, M. (2010): Regional Development in Central and Eastern Europe:  Development Processes and Policy Challenges, New York Routledge

OSTERGEN, Robert, C., LE BOSSÉ, Mathias (2011): The Europeans: A Geography of People, Culture and Environment. 2nd edition, Taylor Francis.

PINDER, David, Ed. (1998): The New Europe, Economy, Society & Environment, John Wiley & Sons, Chichester, 

Periodic report on the social and economic situation and development of the regions in the Community (7 reports) 
Statistical Yearbook, Eurostat
Eurostat Databases

Dissemination Database

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. (10.11.2014)

Podmínky pro udělení zápočtu: seminární práce na určené či zvolené téma na základě zahraničního odborného článku. Podmínky pro splnění zkoušky: přijatá seminární práce, ústní zkouška na téma regionální diferenciace Evropy, resp. Evropské unie, výborná znalost regionální problematiky evropského státu podle vlastního výběru.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. (10.11.2014)

1. Úvod. Evropské regiony, význam, důvody studia, koncept Evropy regionů, perspektivy vývoje; integrace Evropy.
2. Regionální členění Evropy. Územně správní členění Evropy, systém NUTS Eurostatu, 
problémy regionálního statistického srovnávání. 
3. Geodemografický vývoj v Evropské unii. Hrubé míry jako indikátor regionálně 
diferencovaného populačního a sociálně ekonomického vývoje. Migrace a proměny regionálního obrazu EU.
4. Indikátory diferenciace kvality života. Regionální rozdíly podle kojenecké úmrtnosti, úmrtnosti na vybrané choroby a naděje dožití života.   

5. Regionální diferenciace bohatství a výkonnosti v rámci EU. Vývoj regionálních rozdílů podle 
vytvořeného HDP. Nejvyspělejší a zaostalé regiony EU. Struktura HDP, resp. přidané hodnoty, regionální odvětvová a průmyslová  
specializace.
6. Ekonomická aktivita a zaměstnanost v EU. Vývoj míry ekonomické aktivity a struktury zaměstnanosti v regionálním srovnání. Vývoj 
regionálních výrobních struktur. Vývoj a koncentrace progresivních (HI-TECH) odvětví.
7. Nezaměstnanost v EU. Vývoj nezaměstnanosti, včetně specifické podle regionů; míra 
nezaměstnanosti jako indikátor problémového vývoje, důvody vysoké nezaměstnanosti. 
8. Problémové oblasti v EU. Regionální obraz a vývoj problémových regionů a resp. politiky; 
její formy (fondy a programy rozvojové pomoci).

9. Věda, výzkum jako faktory regionálně diferencovaného sociálně ekonomického vývoje EU. Srovnání nejvyspělejších a ostatní zemí.  
10. Skandinávie. Srovnání regionálních diferencí a jejich vývoj na příkladu periferních a sociálně ekonomicky relativně homogenních zemí (Švédsko, Norsko, Finsko). 
11. Rakousko a Švýcarsko. Příklady a specifika vývoje regionálních rozdílů v nejvyspělejších 
evropských zemích.
12. Polsko a Maďarsko. Srovnání odlišných regionálních systémů a regionálního vývoje 
po roce 1989. Souvislosti hospodářské transformace a regionálního vývoje. 
13. Česká republika a Slovensko. Jedinečný příklad nivelizace regionálních rozdílů na 
příkladu zemí bývalého Československa. Srovnání předpokladů a hodnocení hospodářského vývoje 
obou zemí v transformačním období a následujících 20 letech a jeho regionální aspekty. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK