PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geografická analýza mikroregionu - MZ340P20A
Anglický název: Geographical Analysis of Microregion
Český název: Geografická analýza mikroregionu
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (20.09.2019)
Předmět je zaměřen na prohloubení dovednosti studentů při hodnocení rozvojového potenciálu regionů, zvýšení schopnosti pracovat s daty, samostatně analyzovat dosažené výsledky a propojovat vlastní výsledky s dalšími zdroji dat a dalšími výsledky kolegů. Výuka je založena na kolektivní práci studentů.

V průběhu semestru se student naučí:
a) zvládnout základní postupy analýzy a syntézy na mikroregionální úrovni.
b) propojit v analyzovaném území přístupy a metody jednotlivých geografických disciplin.
c) seminární formou průběžně a znovu nad písemnou prací v závěru formovat diskusí názory posluchačů na stav, vývoj a perspektivy složek a systémů krajiny v konkrétním, dobře známém území.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (30.10.2019)

HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KŰHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému ČSR. UK, Praha, 255 s.
HAMPL, M. a kol. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v ČR. PřF UK, Praha, 395 s.
BIČÍK, I., PERLÍN, R., ŠEFRNA, L. a kol. (1997): Poklady a závěrečná zpráva "Kocába". PřF UK, Praha.

PERLÍN, R. KLEČKOVÁ V: (2015): Veřejný prostor – místo pro setkávání, Geografické rozhledy 1/15-16, str. 8-9, Česká geografická společnost, Praha, ISSN 1210-3004

PERLÍN, R. (2015): Jiné přístupy k územnímu plánování a řešení krajiny, in: Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny, Ústav územního rozvoje, Brno, ISBN 978-80-87318-42-3  str. 37-40

PERLÍN, R. HUPKOVÁ, M. (2010): Venkovy a venkované, Přírodovědecká fakulta UK, výzkumné centrum Rural, MMR ČR, Praha, 87 str.  (11 str. a 19 listů A3) ISBN 978-80-87147-27-6,  (VaV WD01-01-07-1)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (20.09.2019)

Podmínkou absolvování je odevzdání a schválení průběžných úkolů a rozprava nad jednotlivými průběžnými úkoly. Student se může omluvit maximálně na dvě přednášky. 

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která probíhá formou rozpravy nad zpracovanými úkoly.

Zápočet je udělen na základě kontroly odevzdaných výsledků práce.  

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (20.09.2019)

Předmět probíhá formou rozpravy nad zadanými úkoly ve vybraném mikroregionu (zpravidla velikosti ORP). Studenti zpracovávají samostatné úkoly a v jednotlivých hodinách vedou rozpravu nad specifickými a obecnými cili a předpoklady rozvoje a nad bariérami a problémy rozvoje konkrétního území.  Student samostatně zpracovává zadané úkoly a jednotlivých hodinách diskutuje dosažené výsledky.

Stručný program:

1. Vymezení území. Přírodní celky v území a zařazení do vyšších jednotek. Vymezení mikroregionu podle literatury. Historicko-geografická analýza jádra a zázemí mikroregionu. Předběžné vymezení a diskuse.
2. Přírodní diferenciace území dle jednotlivých složek a krajinných celků mikroregionu.
3. Analýza historického vývoje.
4. Kartografická analýza krajinných struktur.
5. Hodnocení vývoje počtu obyvatel, struktura obyvatelstva.
6. Analýza sídelní struktury, postavení sídel v sídelní soustavě.
7. Analýza ekonomiky - zemědělství, průmysl, doprava, služby, cestovní ruch a rekreace, změny v čase, důraz na posttransformační období.
8. Postavení regionu v regionálním systému a jeho vývoj.
9. Přírodní limity a ochrana přírody. Rezervace, ÚSES, ohrožování přírodních zdrojů. Interakce - příroda, společnost. Návrh exkurze/zastávek "ekomuzea".
10. Aplikace SWOT analýzy při hledání alternativních variant rozvoje mikroregionu.

11. Návrh strategického rámce, strategických cílů a opatření 

12. Obhajoba výsledné studie analýzy mikroregionu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (20.09.2019)

Vstupní podmínky nejsou stanoveny

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (20.09.2019)

Požadavky k zápisu nejsou stanoveny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK