PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie regionálního rozvoje - MZ340P12
Anglický název: Theory of Regional Development
Český název: Teorie regionálního rozvoje
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 100
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)
Cílem kurzu je poskytnutí základního teoretického rámce pro regionální výzkum. Kurz seznamuje s jednotlivými vývojovými etapami teorií regionálního rozvoje, přičemž největší důraz je kladen na současné teoretické přístupy ke studiu regionální problematiky. Jedná se především o oba směry, které v oblasti teorií regionálního rozvoje v současnosti dominují, tj. institucionální teorie regionálního rozvoje a škola nové ekonomické geografie. Jsou probírány následující nové nebo relativně nové teorie a koncepty: globální hodnotové řetězce a globální produkční sítě, trojitá šroubovice (triple helix), regionální inovační systémy, znalostní základny, příbuzná rozmanitost (related variety), klastry, koncept "local buzz - global pipelines", odvětvová a geografická krátkozrakost, rozložené znalostní základny aj.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)

BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2011): Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, implikace), Karolinum, Praha, 343 s.

ASHEIM, B, COOKE, P. et al.(2006): Constructing Regional Advantage, principles - perspectives - policies, Final Report, DG RESEARCH, Brusel, 102 s.

http://www.dime-eu.org/files/active/0/regional_advantage_FINAL.pdf

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)

Podmínky k zápočtu: min. 50% bodů z testu, kritická analýza článku dle zadané osnovy
Podmínky ke zkoušce: aktivní ovládnutí probírané látky v rozsahu povinné literatury a přednášek 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (28.10.2019)

1. Možnosti klasifikace TRR a základní koncepční dilemata TRR (aktér versus struktura, konvergence versus divergence)
2. Teorie regionálního rozvoje - lokalizační teorie a neoklasické modely, strukturalistické TRR
3. Teorie skupiny jádro-periferie (Harrod-Domarův model, Northova teorie exportní základny, Perrouxova teorie pólů růstu, teorie růstových center a růstových os)
4. Teorie skupiny jádro - periferie, teorie kumulativních příčin (Myrdal), teorie nerovnoměrného rozvoje (Hirschman)
5. Strukturalistické teorie regionálního rozvoje (Holland, Harvey, Emmanuel, regulační teorie)
6. Taylorismus, fordismus a postfordismus, teorie flexibilní specializace.
7. Teorie nové ekonomické geografie, nové teorie endogenního růstu (QWERTY, Krugman, Barrro, Romer)
8.-9. Institucionální teorie regionálního rozvoje (teorie výrobních okrsků, klastry, kalifornská škola, teorie učících se regionů)
10. Triple helix, regionální inovační systémy, znalostní základny,příbuzná rozmanitost 
11. Globální produkční sítě a globální hodnotové řetězce
12. Současné koncepty v teoriích regionálního rozvoje (strategie inteligentní specializace, apod.).

Povinné pro zájemce o magisterské studium zaměření sociální geografie a regionální rozvoj
Návaznost: absolvování kurzu Regionální a rozvoj a regionální politika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK