PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie sociální geografie - MZ340P11
Anglický název: Theory of Human Geography
Český název: Teorie sociální geografie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 100
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=696
Garant: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (27.09.2018)
Cílem kurzu je na základě přednášek, diskusí a práce s odbornými texty naučit studenty porozumět, pochopit, interpretovat, vyhodnotit a ve vlastní práci využít epistemologické směry a paradigmata v geografii s důrazem na současné teoretické diskuse, myšlenky Albertovské geografické školy a vybrané ontologické geografické koncepty a teorie. Kurz klade důraz na četbu literatury, kritický rozbor a diskuzi významných teorií a konceptů a jejich aplikaci na vybraných příkladech.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (01.10.2018)

Literatura k jednotlivým tématům kurzu viz UK Moodle.

Obecná literatura k tématu:

Blažek, J., Uhlíř, D., (2011) Teorie regionálního rozvoje: Nástin, kritika, implikace. 2. vydání. Část 1. Hlavní metodologické přístupy, s. 21-44. Praha, Karolinum.

Cresswell, T. (2004) Place: A Short Introduction. 2. kapitola - The genealogy of place. Blackwell.

Daněk, P. (2008) Vývoj moderního geografického myšlení. In: Toušek, V. a kol., Ekonomická a sociální geografie, str. 9-40. Plzeň, nakl. Aleš Čeněk.

Daněk, P. (2013) Vývoj geografického myšlení: úvod do teoretických přístupů. Brno, Masarykova Univerzita.

Graham, E. (2005) Theory and Theorizing. In: Castree, N., Rogers, A., Sherman, D., eds, Questioning Geography: Fundamental Debates, 258-273. Blackwell Publishing.

Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M., Whatmore, S., eds (2009) The Dictionary of Human Geography. Chichester, Wiley-Blackwell Publishers. (vzdálený přístup CAS UK http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=10308208)  

Haggett, P. (1983) Geography: A Modern Synthesis. 3rd edition. Chapter 1: On the Beach. New York, Harper & Row.

Hampl, M. (1966) Příspěvek k teorii regionu. Sborník Československé společnosti zeměpisné 71 (2), 97-114.

Hampl, M. (1996) Teorie geografické organizace společnosti. In: Hampl, M. a kol., Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice, s. 13-34. Praha, PřF UK.

Hampl, M. (1998) Realita, společnost a geografická organizace: Hledání integrálního řádu. Praha, PřF UK

Holt-Jensen, A. (1999) Geography: History & Concepts: A Students’ Guide. 3rd edition. Chapter 1: What is Geography? London, Sage.

Massey, D. (1993) Power-geometry and a progressive sense of place. In: Bird, J., Curtis, B., Putnam, T., Robertson, G., Tickner, L., eds, Mapping the Futures: Local Cultures, Global Change, s. 59-69.London, Routledge.

Matoušek, R., Osman, R., eds (2014) Prostor(y) geografie. Praha, Karolinum.

Matlovič, R., Matlovičová, K. (2012) Spoločenska relevancia a budovanie značky geografie. Geografie 117 (1), 33-51.

Sýkora, L., ed. (1993) Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK Praha.

Sýkora, L. (2008) Idiografická nebo nomotetická koncepce v geografii: kontraproduktivní spor o povahu a podstatu poznání. Geografický časopis 60 (3), 299-315.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (30.09.2019)

Ústní zkouška je zaměřena na témata diskutovaná v rámci přednášek a seminářů a literaturu ke kurzu.

Zápočet je udělen na základě splnění požadavků v průběhu kurzu v systému UK Moodle.

Úkoly se odevzdávají v zadaném termínu. Hodnoceny jsou počtem bodů v rozmezí 0-100. V případě, kdy hodnocení nedosahuje 50 bodů, úkol musí být dopracován a opětovně odevzdán. V případě opožděného odevzdání se výsledné hodnocení snižuje o 20 bodů při zpoždění do 10 hodin (do začátku hodiny, kde je téma probíráno), o 50 bodů v případě zpoždění do jednoho týdne. V případě pozdního odevzdání o jeden týden a více je úkol hodnocen počtem bodů 0. Pro zachování možnosti udělení zápočtu musí být úkol odevzdán a to nejpozději v zápočtovém týdnu. Ze závažných důvodů je možné vyučujícího požádat o odklad odevzdání úkolu a to před termínem odevzdání. Pro udělení zápočtu je nutné dosáhnout průměru bodového hodnocení alespoň na úrovni 50 bodů. V případě nižšího průměru není zápočet udělen. Dosažená průměrná bodová úroveň za splnění úkolů je zohledněna při celkovém hodnocení kurzu a také při ústní zkoušce a to rozsahem prověřovaných znalostí.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová (15.01.2020)

Aktuální řazení témat viz Moodle

 

 

 1. Úvod: tradice geografie a teorie. (1.10.) LS

 2. Albertovská tradice. Geografická organizace reality a společnosti. (8.10.) LS

 3. Dvě geografie? Místo, prostor, region. (15.10.) LS

 4. Region: integrita a diferenciace. (samostudium - 22.10.) LS

 5. Vývoj, stabilita, proměna geografických celků. (29.10.) LS

 6. Sociální konstrukce reality, diskurz a reprezentace. (5.11.) LS

 7. Pozitivistická geografie a kvantitativní metody v geografii (12.11.) JN

 8. Hledání „řádu“ v (prostorové) diferenciaci jevů (19.11.) JN

 9. Vybrané epistemologické a metodologické problémy a výzvy (26.11.) JN

 10. Sociální procesy a prostorové struktury. Sociální a prostorová spravedlnost. (3.12.) LS

 11. Geografie sexualit: host Michal Pitoňák (10.12.) MP

 12. Teorie v praxi: hosté Jan Kára a Roman Matoušek (17.12.)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK