PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie a praxe geografického vzdělávání - MZ340P100
Anglický název: Theory and practice of geographical education
Český název: Teorie a praxe geografického vzdělávání
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 74
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tereza Cimová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Metodika_pilot.docx Metodika OP VVV hodnocení doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
stáhnout modul_6_metodika_didakticke_kompetence_pilot.docx Metodika OP VVV didaktické kompetence doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Anotace
Smyslem kurzu je uvést studenty do šířeji vymezené problematiky geografického vzdělávání a didaktiky geografie. Seminář je z většiny veden podle zásad konstruktivistické pedagogiky s důrazem na samostatné učení studentů a na sebereflexi. Proto je v kurzu kombinována forma krátkých přednášek, vlastních činností studentů v semináři i samostatně mimo něj. Důraz je kladen na porozumění základní terminologii a na koncepční systémové myšlení. Tematicky je obsah zaměřen především na rovinu plánovaného a dosaženého kurikula, konkrétně na studium oficiálních koncepčních kurikulárních dokumentů (RVP), na průřezová témata RVP (environmentální a mediální výchova) a na problematiku stanovování cílů výuky a pedagogického hodnocení. Vhled do školní praxe zajišťuje vystoupení externistů ze středních a základních škol. Kurzu předchází předmět Úvod do geografického vzdělávání (1. roč.) a kurz terénní výuky ve 2. ročníku, systematicky pak na něj navazují náslechové praxe a výuka didaktiky geografie v 1. ročníku navazujícího magisterského studia.

Předmět je realizován prezenční formou, pokud to není možné, je realizován formou distanční výuky, kdy probíhají rozvrhované lekce online v prostředí Google Meet.

Předmět byl inovován v rámci projektu Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, financovaného prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Poslední úprava: Marada Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. (20.10.2023)
Literatura

FLETCHER-WOOD, H. (2021): Responzivní výuka. Kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Euromedia, Praha.

Metodika rozvoje didaktických kompetencí učitelů. Pilotní verze připravená v projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093). Finančně podpořena Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání. Link: https://drive.google.com/file/d/1VtrFTDb_N4DN6zp0DheryxI4VYUk_6y9/view?usp=share_link.

Metodika hodnocení ve výuce přírodovědných oborů. Pilotní verze publikace připravené v „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093). Finančně podpořena Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání. Link: https://drive.google.com/file/d/1Qkn1KYkZbcDPbGpF_TYIyRxZogm-ji1J/view?usp=share_link.

Obě metodiky vznikly v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, financovaného prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

PASCH, M. a kol. (2005): Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha, 424 s.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani

SLAVÍK, J. (1999): Hodnocení v současné škole. Portál, Praha, 192 s.

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030 +. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

WILIAM, D., LEAHYOVÁ, S. (2016): Zavádění formativního hodnocení. Edulab, Praha.

Poslední úprava: Marada Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. (20.10.2023)
Požadavky ke zkoušce

Osvojení obsahu uvedeného v sylabu studenti prokazují závěrečnou prezentací zadaného semestrálního úkolu (mediální produkt, skupinové zpracování) a úspěšným splněním písemného zápočtového testu. Povinná účast na lekcích kurzu je stanovena na 75 %.

Poslední úprava: Marada Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. (20.10.2023)
Sylabus

Absolvováním kurzu by studenti měli v rovině:
1) Znalostí a intelektových dovedností:
- osvojit si obecné porozumění pojmu koncepce, strategie, osobní pojetí výuky; procvičit dovednost posoudit hlavní myšlenky dokumentů koncepčního charakteru a aplikovat obecnou koncepci do výuky zeměpisu;
- osvojit si znalost základních termínů obsažených v kurikulárních dokumentech (kompetence, očekávané výstupy, průřezová témata apod.), vč. porozumění jejich významu, nejednoznačnostem, nedostatkům, základním vzájemným vztahům a vč. aplikace do výuky zeměpisu (např. formulace úloh ke konkrétnímu výstupu, zařazení průřezových témat do zeměpisného učiva aj.);
- osvojit si rozmanité metody hodnocení, vč. dovednosti aplikace vybraných postupů (např. formulace kritérií hodnocení ke konkrétní činnosti).

2) Obecných dovedností:
- rozvinout dovednost spolupráce ve dvojicích a malých týmech a dovednost prezentovat na veřejnosti (průběžná práce v semináři, samostatná semestrální práce - tvorba "média" (např. letáku propagujícího význam geografie pro společnost);
- rozvinout dovednost kritické práce s textem (samostudium pedagogických dokumentů a odborných textů spojený s písemnou analýzou a argumentačním posouzením);
- rozvinout dovednost abstrakce a konkretizace prostřednictvím aplikace teoretických koncepcí výuky do konkrétních zadání pro žáky a naopak;
- rozvinout dovednost hodnocení výuky a sebereflexe vlastních postupů.

Osvojení uvedeného obsahu studenti prokazují průběžnou písemnou analýzou odborných textů, závěrečnou ústní prezentací zadaného úkolu a úspěšným splněním zápočtového testu.

Hlavní témata:

Filozofie vzdělávání/vzdělávací koncepce (esencialismus-progresivismus-rekonstrukcionismus)

Stanovování vzdělávacích cílů, jejich taxonomie a hierarchie

Oficiální kurikulární dokumenty

Klíčové kompetence (s důrazem na řešení problémů)

Mediální výchova jako průřezové téma v geografii 

Environmentální výchova             

Praxe školy - ŠVP, tematický plán, vedení třídy, evidence hodnocení, administrativa, kompetence ředitele, kontakt s rodiči ad.                       

Pedagogické hodnocení - teorie, klasifikace, kriteriální hodnocení, portfolio v praxi

Exkurze do mediální instituce (po dohodě)                     

Poslední úprava: Marada Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. (20.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK