PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sociální geografie ČR - MZ340P08
Anglický název: Social Geography of the CR
Český název: Sociální geografie ČR
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 200
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (22.05.2018)
Kurz je zaměřen na základní socioekonomické jevy v Česku, jejich vývoj, regionální diferenciaci. Pozornost je věnována vývoji jevů, jejich historickému pozadí s důrazem na změny v transformačním období po roce 1990 a v době integrace Česka do EU.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (22.05.2018)

Literatura:

BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2005): Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990. Monografie. KSGRR, PřF UK, Praha.

HAMPL, M. a kol. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Monografie. PřF UK, Praha, 393 s.

HRABÁK, J., JANČÁK, V. (2017): Od produkčního k multifunkčnímu zemědělství. Geografické rozhledy, 26, 5, 8–9.

CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, 116, 1, 23–45.

JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M., HAVLÍČEK, T., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115, 2, 207–222.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (22.05.2018)

Základní charakteristika sociálně-geografických jevů na území České republiky v širších vývojových historických a mezinárodních souvislostech s důrazem na transformační změny po roce 1989. Tendence vývoje a změn struktury a geografického rozmístění, regionální rozdíly, deformace.

1.    Poloha Česka ve světě a v Evropě (Střední Evropa, Západ x Východ)

2.    Vývoj hranic a administrativního členění Česka

3.    Dlouhodobý vývoj obyvatelstva a osídlení

4.    Obyvatelstvo Česka (přirozená reprodukce, migrace, strukturální charakteristiky, regionální diferenciace)

5.    Struktura osídlení Česka (urbanizované oblasti, póly a osy rozvoje)

6.    Vývoj hospodářství Česka, sektorová struktura

7.    Praha – modelový příklad urbanizovaného území nejvyššího řádu

8.    Přírodní a socioekonomické podmínky pro zemědělskou výrobu

9.    Zemědělský půdní fond, dopady na krajinu a její proměny

10.  Struktura zemědělské výroby (rostlinná a živočišná výroba)

11.  Nové formy zemědělského hospodaření (multifunkční zemědělství, diverzifikace), dotační systém

12.  Transformační a integrační procesy a jejich dopady do zemědělského sektoru (etapy vývoje)

13.  Venkov v Česku: způsoby vymezení, výzkum

14.  Teorie polarizace prostoru, periferní oblasti Česka

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK