PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Regionální rozvoj a regionální politika - MZ340P06Z
Anglický název: Regional Development and Policy
Český název: Regionální rozvoj a regionální politika
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 200
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)
Kurz představuje vstup do problematiky regionálního rozvoje a regionální politiky v České republice v evropském kontextu. Seznamuje s vývojovými etapami regionální politiky ve vyspělých zemích, typologií používaných nástrojů, současnými podpůrnými programy v ČR i EU. Jsou vysvětleny hlavní tendence a podmiňující faktory současného regionálního rozvoje v Česku.Přednáška je věnována rovněž regionálním dopadům sektorových či neregionálních politik, zejména pak systémem financování místní správy, a to vzhledem k mimořádnému objemu alokovaných finančních zdrojů.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)

Povinná:

BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2011): Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, implikace), Karolinum, Praha,  str. 342, přepracované a rozšířené vydání, povinné jsou pouze kapitoly věnované regionální politice)

Doporučená: 

BLAŽEK, J, NETRDOVÁ, P. (2012) Aktuální tendence lokální diferenciace vybraných socioekonomických jevů v Česku: směřuje vývoj k větší mozaikovitosti prostorového uspořádání, Geografie 117, (3) 266-288.

BLAŽEK, J, NETRDOVÁ, P. (2009): Can development axes be identified by socio-economic variables? The case of Czechia. Geografie ČGS, 114, 4, s. 245-262. 

PERLÍN, R. (2002): Strategický plán mikroregionu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, 52 s.
PERLÍN, R. (2006): Je strategický plán nástroj rozvoje venkovských mikroregionů? (Does the Strategic Plan Develop Rural Microregions), sborník abstraktů, konference Venkov je náš svět, Countryside - Our World, Česká zemědělská univerzita, Český Krumlov, 1.-3.3. 2006, s. 67-68, ISBN 80-213-1463-X,
PERLÍN, R., ŠIMČÍKOVÁ, A. (2008): Criteria of a successful rural municipality, EUROPA XXI, New functions of rural and industrial space in Central and Eastern (no 17, 2008), ISSN1429-7132, s. 29-44

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (28.10.2019)

Podmínky složení zkoušky: úspěšné absolvování písemného testu (v případě hraničního výsledku následuje ústní zkouška). Test prověřuje znalost látky vysvětlené během přednášek. 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)

Stručný obsah kurzu:
1. úvod - definice, geografie a regionální rozvoj, přínos geografů
2. typy problémových regionů a kritéria pro jejich vymezení, nástroje regionální politiky
3. vývoj přístupů k řešení regionálních problémů
4. regionální vývoj a regionální politika v ČR
5. systém financování místní správy v ČR
6. regionální politika EU a implikace pro ČR
7. vývoj administrativní struktury ČR
8. organizace veřejné správy
9. postavení obce
10. další orgány veřejné správy
11. územní plánování jako nástroj rozvoje
12. strategické plánování jako nástroj rozvoje

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK