PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Politická a regionální geografie - MZ340P05Z
Anglický název: Political and Regional Geography
Český název: Politická a regionální geografie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 200
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Mgr. Martin Lepič
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (29.10.2019)
Cílem je seznámit studenty se základními principy politické organizace a diferenciace světa a s přístupy, kterými je zkoumána. Důraz je kladen na význam geografických faktorů a měnící se roli jejich vlivu na politické procesy a na komparaci politických charakteristik geografických subjektů. Základem je hodnocení států jak z hlediska jejich působení a postavení v mezinárodním kontextu (geopolitika a mezinárodní politika), tak z hlediska jejich vnitřní organizace a struktury. Součástí je problematika státoprávního a územně správního uspořádání, politických systémů a stran, geografie voleb, konfliktů, integrace, souvislosti hospodářského a politického vývoje.


Literatura
Poslední úprava: RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (21.02.2019)

Literatura základní:

FLINT, C., TAYLOR, P., (2011): Political Geography. World Economy, Nation-state and Locality. 6. vydání. (může být  jakékoliv předchozí vydání)

TOMEŠ, J., FESTA, D., NOVOTNÝ, J. (2007): Konflikt světů a svět konfliktů - kapitoly Války po rozpadu bipolárního světa a Nové války?

JEHLIČKA, P., TOMEŠ, J., DANĚK, P. (2000): Stát, prostor, politika - kapitoly 6-10

Literatura doporučená:

Flint, C. (2011): Introduction to Geopolitics

Agnew, J., Mitchell, K., Toal, G. (2008): A Companion to Political Geography.

Krejčí, J. (2002): Postižitelné proudy dějin

Gellner, E. (1993): Národy a nacionalismus

Drulák, P. (2010): Teorie mezinárodních vztahů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (21.02.2019)

Zkouška: písemný test, v případě menšího počtu studentů na termín ústní zkoušení.

Zkouška je založena na ověření znalostí a pochopení teoretických konceptů a příkladů přednášených během kurzu. Základem jsou prezentace dohledatelné v SISu s komentáři přednášejících a znalost obsahu základní literatury.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Libor Jelen, Ph.D. (21.02.2019)

Cíl: Seznámit studenty se základními principy politické diferenciace světa a přístupy, kterými je zkoumána. Důraz je kladen na roli geografických faktorů a komparaci politických charakteristik geografických subjektů.
Obsah:
I. Co je to politická geografie - objekt a předmět (specifikace) studia, definice, diskuse pojmu a zaměření; vývoj poznání oboru; principy a formy politické diferenciace světa.
II. Politická diferenciace světa, stát - ústřední objekt i předmět zájmu politické geografie; teorie definice, teorie a funkce státu, diskuse významu.
III. Klasifikace států podle forem státoprávního uspořádání; politické systémy.
územně správní organizace, problematika decentralizace. Fenomén hranic.
IV. Demokracie a svoboda - ideologické koncepty a rozdělení světa, geografické aspekty vývoje demokracií, lidská práva a svobody, metodika jejich hodnocení.
V. Geopolitika - historie geopolitických teorií, geopolitické koncepty a uspořádání světa;
diskuse pojmu a praxe používání, kritická geopolitika.
VI. Hospodářství a politika - politické souvislosti hospodářského vývoje, modely hospodářského a geopolitického vývoje (Kondratieff, Modelski, Wallerstein, Taylor aj.), geoekonomické rozdělení světa, geografie bohatství a chudoby, měření hospodářské vyspělosti, typologie států.
VII. Geografie síly - souvislosti ekonomického postavení a vojenské síly, neokolonialismus, ozbrojené síly a vojenské doktríny.
VIII. Stát a národ - koncept národa a jeho diskuse, nacionalismus a separatismus, etnická diferenciace a homogenizace světa.
IX. Náboženství a kulturní diferenciace - hlavní náboženské systémy, geografické a politické aspekty kulturní diferenciace světa.
X. Geografie voleb - volební systémy, geografické aspekty a souvislosti voleb a volebních výsledků, politické síly a strany.
XI. Geografie konfliktů - klasifikace a typologie, formy, příčiny, perspektivy.
XII. Geografie integrace - integrační procesy, důvody, formy, klasifikace integrací, Evropská unie, nejpokročilejší integrace světa.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK