PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Politická a regionální geografie - MZ340P05U
Anglický název: Political and Regional Geography
Český název: Politická a regionální geografie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 60
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P05Z
Garant: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D. (28.02.2018)
Cílem je seznámit studenty se základními principy politické organizace a diferenciace světa a s přístupy, kterými je zkoumána. Důraz je kladen na význam geografických faktorů a měnící se roli jejich vlivu na politické procesy a na komparaci politických charakteristik geografických subjektů. Základem je hodnocení států jak z hlediska jejich působení a postavení v mezinárodním kontextu (geopolitika a mezinárodní politika), tak z hlediska jejich vnitřní organizace a struktury. Součástí je problematika státoprávního a územně správního uspořádání, politických systémů a stran, geografie voleb, konfliktů, integrace, souvislosti hospodářského a politického vývoje.Literatura
Poslední úprava: RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D. (28.02.2018)

Literatura základní:
BAAR, V., RUMPEL, P., ŠINDLER, P.(1996): Politická geografie, Učební texty Ostravské univerzity, Ostravská univerzita. 
ŽALOUDEK, K. (1996): Encyklopedie politiky. Libri, Praha. 
IŠTOK, R. (1997): Štát na politickej mape světa, Politickogeografické a geopolitické aspekty, Geografické práce, roč. VII, číslo 1, Katedra geografie a geoekológie FHPV PU, Prešov.
KREJČÍ, O. (1997): Mezinárodní politika. Victoria Publishing, Praha.
Komparace politických systémů I., II., skripta VŠE.
Literatura doporučená:
TAYLOR, P.J. (1989): Political Geography. Second edition, Longman Scientific & Technical.
SHORT, J.R. (1993): An Introduction to Political Geography. Second edition, Routledge.
GLASSNER, M.I. (1995): Political Geography. Second edition, John Wiley & Sons, Inc. 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D. (28.02.2018)

I. Co je to politická geografie - objekt a předmět (specifikace) studia, definice, diskuse pojmu a zaměření; vývoj poznání oboru; principy a formy politické diferenciace světa.
II. Politická diferenciace světa, stát - ústřední objekt i předmět zájmu politické geografie; teorie definice, teorie a funkce státu, diskuse významu.
III. Klasifikace států podle forem státoprávního uspořádání; politické systémy.
územně správní organizace, problematika decentralizace. Fenomén hranic.
IV. Demokracie a svoboda - ideologické koncepty a rozdělení světa, geografické aspekty vývoje demokracií, lidská práva a svobody, metodika jejich hodnocení.
V. Geopolitika - historie geopolitických teorií, geopolitické koncepty a uspořádání světa;
diskuse pojmu a praxe používání, kritická geopolitika.
VI. Hospodářství a politika - politické souvislosti hospodářského vývoje, modely hospodářského a geopolitického vývoje (Kondratieff, Modelski, Wallerstein, Taylor aj.), geoekonomické rozdělení světa, geografie bohatství a chudoby, měření hospodářské vyspělosti, typologie států.
VII. Geografie síly - souvislosti ekonomického postavení a vojenské síly, neokolonialismus, ozbrojené síly a vojenské doktríny.
VIII. Stát a národ - koncept národa a jeho diskuse, nacionalismus a separatismus, etnická diferenciace a homogenizace světa.
IX. Náboženství a kulturní diferenciace - hlavní náboženské systémy, geografické a politické aspekty kulturní diferenciace světa.
X. Geografie voleb - volební systémy, geografické aspekty a souvislosti voleb a volebních výsledků, politické síly a strany.
XI. Geografie konfliktů - klasifikace a typologie, formy, příčiny, perspektivy.
XII. Geografie integrace - integrační procesy, důvody, formy, klasifikace integrací, Evropská unie, nejpokročilejší integrace světa.

Podmínky pro udělení zápočtu: seminární práce na určené či zvolené téma nebo konkrétní úkol.
Podmínky pro splnění zkoušky: přijatá seminární práce, test z probírané látky a všeobecných znalostí politického dění u nás i ve světě nebo esej na vybrané téma, případně doplňující ústní otázky.
Kurz probíhá ve stejném rozsahu v letním semestru učitelského studia.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK