Sociální geografie - MZ340P04Z
Anglický název: Social Geography
Český název: Sociální geografie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: od 2007/08 nahrazení Z340P04Z a Z340P98Z, v jednom semestru, v jednom ročníku
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (12.03.2019)
1. Předmět geografie obyvatelstva, vnitřní členění, postavení v systému věd.
2. Základní zdroje dat (sčítání obyv., průběžná evidence, charakter územních jednotek).
3. Geografické rozmístění obyv. (zákl. metody hodnocení, vliv přír. a soc.ek. podmínek, vývojové trendy).
4. Přirozená reprodukce obyv. (konstrukce demografických ukazatelů, regionální rozdíly v přirozené reprodukci, globální problémy populačního vývoje, populační teorie a zákony, populační politika).
5. Migrace a ostatní formy prostorové mobility obyv. (hlavní typy migrací a jejich pravidelnosti, charakter migrací v ČR a v Evropě, územní mobilita jako regionálnětvorný proces).

Literatura
JONES, H.R. (1981): A Population Geography. Harper London.
CLARK, J.I. (1988): Population Geography. Pergamon Press
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (12.03.2019)

Povinná literatura:

TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Aleš Čeněk, Plzeň.

JOHNSTON, R.J., GREGORY, D., PRATT, G., WATTS, M. (eds.): The Dictionary of Human Geography. Blackwell Publishing, Malden (MA, USA)

BAŠOVSKÝ, O., MLÁDEK, J. (1989): Geografie obyvatelstva a sídiel. Učební texty UK Bratislava, Bratislava, 221 s.

Vybrané články dostupné na http://web.natur.cuni.cz/~mak/gos/uvodgos.html

Doporučená literatura:

PAVLÍK, Z. a kol. (1986): Základy demografie. Academia, Praha.

JONES, H.R. (1981): A Population Geography. Harper, London.

JOHNSTON, J.H. (1969): Urban Geography. Pergamon Press.

MLÁDEK, J. (1992): Základy geografie obyvatelstva. SPN, Bratislava, 230 s.

RUBENSTEIN, J.M. (2002): An Introduction to Human Geography. (Seventh edition). Prentice-Hall, London.

PACIONE, M. (2005): Urban geography: a global perspective. 2nd ed. Routledge, London, 686 s

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (12.03.2019)

Podmínky ke splnění studijních povinností: studium povinné a doporučené literatury, aktivní ovládnutí probrané látky. Složení zkoušky.

Stručný obsah kurzu:

Geografie obyvatelstva

1. Předmět geografie obyvatelstva, vnitřní členění, postavení v systému věd.

2. Základní zdroje dat (sčítání obyv., průběžná evidence, charakter územních jednotek).

3. Geografické rozmístění obyv. (zákl. metody hodnocení, vliv přír. a soc.ek. podmínek, vývojové trendy).

4. Přirozená reprodukce obyv. (konstrukce demografických ukazatelů, regionální rozdíly v přirozené reprodukci, globální problémy populačního vývoje, populační teorie a zákony, populační politika).

5. Migrace a ostatní formy prostorové mobility obyv. (hlavní typy migrací a jejich pravidelnosti, charakter migrací v ČR a v Evropě, územní mobilita jako regionálnětvorný proces).

6. Demografická struktura obyv. (složení obyv. podle věku a pohlaví v souvislosti s dalšími procesy vázanými na obyvatelstvo).

Sociokulturní geografie

1. Národnost, etnikum

2. Jazykové skupiny

3. Náboženské složení obyvatelstva

Geografie sídel a města

1. Předmět geografie sídel, vnitřní členění, postavení v systému věd.

2. Sídelní systém (struktura osídlení a její vývoj).

3. Christallerova teorie centrálních míst a pravidlo o velikostním pořadí sídel.

4. Proces urbanizace (způsoby hodnocení, vývojové fáze, regionální rozdíly).

5. Městská a venkovská sídla (vymezení pojmů, funkční kategorizace sídel.)

6. Vnitřní struktura a organizace měst (základní pravidelnosti v demografické, sociální a funkční diferenciaci)

7. Současné trendy ve vývoji osídlení (suburbanizace, desurbanizace, reurbanizace).