Integrace, integrační politiky a praxe - MZ340M19
Anglický název: Integration, integration policies and praxes
Český název: Integrace, integrační politiky a praxe
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P293
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (01.01.2023)
Cílem přednášky je získat znalosti o důležité součásti migrace resp. imigrace cizinců, a to je jejich začleňování do majoritních/cílových společností. Předmětem studia je mimo jiné poznání vzájemných vztahů mezi migranty a majoritní společností a samotné dopady na obě skupiny. Důraz je kladen jak na koncepty a teorie (adaptace, akulturace, asimilace, integrace, separace, segregace; ekonomická, kulturní, politická, sociální a prostorová integrace apod.), tak i na konkrétní příklady praxe. Součástí přednášek je návštěva nevládní organizace zaměřené na pomoc migrantům/uprchlíkům, pozváni budou experti/odborníci zabývající se integrací cizinců v praxi.


Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (13.02.2023)

Povinná literatura:

Castles, S. Miler, M.J. (1998): The Age of Migration. Third edition. Macmillan Press LTD,Hong Kong, 336 s.(vybrané kapitoly)

Drbohlav, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku [Migration and (i)migrants in Czechia]. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme o v evropském kontextu). Praha, SLON

Baršová, A.-Barša, P. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Masarykova univerzita v Brně, IIPS. (vybrané kaitoly)

DRBOHLAV, D. (ed.) (2015): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace –remitence – (rozvoj). Nakladatelství Karolinum, Praha. 

Assimilation Models, Old and New: Explaining a Long-Term Process (pro studenty) https://www.migrationpolicy.org/article/assimilation-models-old-and-new-explaining-long-term-process

Alba-Nee: Assimilation (kapitola 3) in Martiniello, M., & Rath, J. (Eds.). (2014). An Introduction to Immigrant Incorporation Studies. Amsterdam University Press. (pro PhD studenty)

KOLDINSKÁ, K. Harald Christian SCHEU a Martin ŠTEFKO. Sociální integrace cizinců.

Joppke, Ch.(2010): Beyond National Models:Civic Integration POlicies for Immigrants in Western Europe. West European Politics, vol.30, No1.

Doporučená literatura:

Kaplan, D.H. (2018): Navigating ethnicity.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (08.04.2024)

 

Aktivní účast v hodině – aktuální informace o integračních politikách, integraci etnických menšin apod. (10%)

Diskuze v hodině na základě zadaných článků/kapitol a odevzdání reflexe/eseje (20%)

Prezentace v hodině na zvolené téma (8-10 min) (15%)

Písemná zkouška. (55%)

Min.splnění pro předmět je 70%

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (21.02.2024)

 

 

1.      Úvodní přednáška

Seznámení se s podmínkami a vedením přednášky, rozdělení referátů k jednotlivým tématům. Vysvětlení základních pojmů. Ukotvení v migračním systému. Časoprostorové souvislosti (odkud, kam a proč), etnická diverzita.

2.      Koncepty a teorie integrace a asimilace. Integrace cizinců/imigrantů do společností. Kaplan, D.H. (2018): Navigating ethnicity. (prezentace 1)

3.      Koncepty a modely integrace

Asimilační model a od něj odvozené koncepty/modely integrace, Chicagská škola, pluralitní model  

Evropské vs. anglosaské pojetí integrace/asimilace, koncept integrace, psychologická akulturace, geografické pojetí rozmístění obyvatelstva (koncentrace/dekoncentrace)

 

Přečíst a napsat reflexi:

Assimilation Models, Old and New: Explaining a Long-Term Process: https://www.migrationpolicy.org/article/assimilation-models-old-and-new-explaining-long-term-process

 

4.      Koncepty integrace: Integrační a psychologický model

 

Otázka a komentář ke kapitole 2: The Concept of Integration as an Analytical Tool and as a Policy Concept. Rinus Penninx and Blanca Garcés-Mascareñas (2016). In:B. Garcés-Mascareñas, R. Penninx (eds.), Integration Processes and Policies in Europe, IMISCOE Research Series, DOI 10.1007/978-3-319-21674-4_2

 

5.      Migrační a integrační politiky – vznik

Typy integračních politik, formování etnických minorit, modely

prezentace

 

6.      Migrační a integrační politiky – příklady zemí (Rakousko, Německo, Francie

Pracovní, asimilační model, muktikulturní

 

Esej na téma Jak vnímám změny integračních politik v Evropě? (do 25.3.)

Joppke, Ch.(2010): Beyond National Models:Civic Integration POlicies for Immigrants in Western Europe. West European Politics, vol.30, No1.

 

7.      Migrační a integrační politiky – příklady zemí (Austrálie, Kanada, Švédsko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko)

Multikulturní a integrační model

 

8.      Integrace a integrační politika v Česku (9.4.)

Řízení migračního procesu, hlavní aktéři, druhy pobytu, Jednotlivé etapy vzniku a vývoje migrační a integrační politiky

 

9.      Integrace v Česku – institucionální přístup: Ekonomická integrace cizinců (EU a třetizemci) (16.4.)

Host: Mgr.Jan Schroth, MPSV ČR

 

 

10.  Sociální integrace migrantů v Česku

Podmínky integrace: zaměstnávání cizinců, zdravotní péče, důchodové pojištění, dávky v hmotné nouzi, vzdělávání

 

23.4. práce doma: přečíst a napsat reflexi (všichni) na základě doporučené literatury o podmínkách sociální integrace cizinců v ČR (porovnej občany EU a třetizemce), max 2 str. (odevzdat do 28.4.)

Drbohlav, D. a kol. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku [Migration and (i)migrants in Czechia]. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme o v evropském kontextu). Praha, SLON (kapitola 4)

KOLDINSKÁ, K. Harald Christian SCHEU a Martin ŠTEFKO. Sociální integrace cizinců.(kapitoly 7-11)

 

11.  Integrace v Česku – integrační centra 30.4.

Host: Mgr.Anca Covrigová, Integrační centrum Praha

 

12.  Integrace v Česku – – úloha nevládních organizací v procesu integrace cizinců nebo MVČR přístupy k řešení integrace

 

 13.  Zápočtový týden - výuka se nekoná

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (21.02.2024)

Přednáška je  otevřená pro bakalářské i magisterské studium. Vhodné pro ty, kteří již mají za sebou jiné přeměty zaměřené na meznárodní migraci/integraci.