Metody sběru epidemiologických dat - MZ340E04
Anglický název: Methods of Epidemiological Data Collection
Český název: Metody sběru epidemiologických dat
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.
doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS    Elearningový kurz
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. (01.10.2023)
Přednáška je určena primárně pro studenty sociální epidemiologie v prvním roce navazujícího magisterského studia.Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy epidemiologických dat a metodami jejich sběru (tj. demografických dat (evidence přirozené měny), zdravotních registrů, dat zdravotních pojišťoven, dat z výběrových šetření zdravotního stavu apod.). V rámci předmětu se studenti naučí také epidemiologická data sbírat, osvojí si realizaci dotazníkového šetření. Cílem předmětu je připravit budoucí sociální epidemiology na samostatnou práci s epidemiologickými daty, a to jak s daty převzatými, tak případně s daty pořízenými vlastním sběrem.

Studenti jsou schopni po absolvování kurzu pro většinu výzkumných otázek/hypotéz z oblasti populačního zdraví navrhnout vhodný existující datový zdroj k řešení, popř. navrhnout vhodný typ studie a možnosti sběru dat. Dále jsou studenti schopni kriticky zhodnotit kvalitu epidemiologických dat. Kurz je primárně zaměřen na metody sběru dat formou observačních studií.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. (02.10.2023)

Bencko a kol. (2003): Biomedicínská statistika, Statistické metody v epidemiologii III, svazek 1 & svazek 2

Beaglehole, R. - Bonita, R. - Kjölström, T. (1993): Basic Epidemiology. 2nd ed. Geneva: WHO. 226 p.

Berkman, L. - Kawachi, I. (2000): Social Epidemiology. New York: Oxford University Press. 391p.

Health at a Glance: Europe 2018 - STATE OF HEALTH IN THE EU CYCLE, OECD/European Union 2018

Dokumenty/ročenky SZÚ, ÚZIS, ČSÚ a dalších institucí spravujících databáze v Česku.

Dokumenty/ročenky WHO, EU, OSN, OECD týkající se dat o zdraví a zdravotním stavu populace.

Další publikace WHO, EU, OSN, OECD, vědecké články (WoS, Science Direct...) apod. vybrané pro konkrétní úkoly studentů.

Veškeré poskytnuté materiály ke kurzu jsou uloženy v Moodle.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. (25.09.2022)

Zápočet:         Vypracování, odevzdání a diskuze praktických částí.

Zkouška:        Písemný test. Zkoušku lze skládat až po získání zápočtu.

 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. (01.10.2023)

Vyučující: M. Lustigová (ML), L. Šídlo (LŠ), a experti ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky)

 

1.      Úvod do problematiky – Základní zdroje dat, typy dat a typy epidemiologických studií, (ML)

Kvantitativní zdroje dat; Hierarchie důkazů, observační studie deskriptivní, observační studie analytické, intervenční studie, systematické přehledy a metaanalýzy, výhody a nevýhody jednotlivých typů studií, příklady jednotlivých typů studií.

Základní statistické pojmy (typy jevů a proměnných), Epidemiologické časopisy

2.      Existující zdroje dat, databáze pro hodnocení zdravotního stavu populací I; (ML)

Data ČSÚ (Demografická příručka), registry (statistika zemřelých), dostupné databáze např. The Human Mortality Database, Human Cause of Death Database, The WHO Mortality Database, The WHO Health for All Database, EUROSTAT.

Data poskytovaná na základě smlouvy ČSÚ a Geografické sekce PřF UK a jejich možnost využití pro studenty.

Praktická část: Stažení dat z vybraných databází a jejich prezentace formou grafů.

3.      Existující zdroje dat, databáze pro hodnocení zdravotního stavu populací II; (ML)

4.      Zdroje zdravotnických dat s gesci ÚZIS – zdravotnická statistika, národní zdravotnické registry, klasifikace. (RNDr. Šárka Daňková, ÚZIS)

Praktická část:  Vyhledávání dat na webu ÚZIS.

5.      Studie zdravotního stavu typu HIS a HES (ML) 

Historie šetření HIS v Česku; EHIS (European Health Interview Survey) & EHES (European Health Examination Survey), průběh a vybrané výsledky studie EHIS 2014. Realizace EHIS 2019. Sběr dat v terénu, možnosti využití dat.

Praktická část: Vývoj vybraných zdravotních charakteristik české populace na základě studií EHIS 1993–2014. Vypracování informačního listu na vybrané téma.

6.      Studie SHARE, studie ESS (ML)

Představení veřejně dostupných datových zdrojů: Studie SHARE a studie ESS

Studie SHARE – (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), sběr dat a databáze studie SHARE, témata zahrnutá ve studii, datový set easySHARE, vybrané výsledky studie SHARE. Jak získat data ze studie SHARE?

Studie ESS (European Social Survey) – témata zahrnutá ve studii. Jak získat data ze studie ESS?

Praktická část: Základní orientace v datovém souboru easySHARE, práce s individuálními daty.  

7.  Studie kardiovaskulárního zdraví (ML) 

Studie MONICA a post-MONICA, studie INTERHEART; studie HAPIEE

Praktická část: Kritické zhodnocení kvality a věrohodnosti vybraných studií/dat.

8.      Příprava a realizace dotazníkového šetření, tvorba dotazníku, typy otázek, výběr respondentů do studie, zpracování dat studie (ML)

Kdy se rozhodnout pro vlastní dotazník? Jak zajistit náhodný výběr? Co může způsobit nízká respondence? Jak se liší respondenti a non-respondenti ve zdravotních studiích? Je metoda sněhové koule vhodná pro epidemiologický výzkum, resp. výzkum zdravotního stavu populace?

Praktická část: Vypracování krátkého online dotazníku, jeho distribuce a představení některých výsledků.

9.       Zdravotní péče, zdravotní služby, zdroje dat a možnosti jejich využití (LŠ)

Vymezení zdravotní péče; zdravotnický systém v Česku; hlavní aktéři v českém zdravotnickém systému; financování českého zdravotnictví; náklady na zdravotní péči

Praktická část: Praktické vyzkoušení zpracování a analýzy dat

10.  Metody sběru dat v psychiatrii: Studie duševního zdraví (ML) 

11.  Metody a příklady kvalitativního výzkumu v epidemiologii, (ML)

Výzkum skrytých jevů, postojů k využívání zdravotní péče, výzkum vysoce rizikové populace.

Praktická část: Představení epidemiologického výzkumu s využitím kvalitativních metod – výběr z článků. Co bylo cílem výzkumu? Proč byla použita metoda kvalitativního výzkumu, a nikoliv metoda kvantitativní?

12. Záverečná shrnutí – výhody a nevýhody použití různých typů dat pro sledovaní populačního zdraví (ML)