PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikace GIS v sociální geografii - MZ340B01
Anglický název: Application of GIS in Social Geography
Český název: Aplikace GIS v sociální geografii
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Mgr. Adam Klsák
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Pokorný
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (30.10.2019)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními možnostmi aplikace GIS v různých oblastech sociální geografie. Pokročilé metody vizualizace a prostorové analýzy dat v rámci GIS, které se v sociálně geografickém výzkumu nejčastěji používají, budou představeny a vysvětleny na konkrétních příkladech aplikačních výzkumů. Kromě osvojení teoretických a metodologických principů jednotlivých metod a postupů se studenti naučí získané znalosti aplikovat při vizualizaci a analýze empirických sociálně geografických dat a nalezené výsledky řádně interpretovat. V rámci kurzu se studenti prakticky seznámí s vybranými nástroji vizualizace prostorových dat, prostorové analýzy a prostorové statistiky v softwaru ArcGIS a dalších specializovaných GIS softwarech.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (30.10.2019)

K úspěšnému absolvování kurzu postačí podkladové materiály k výuce. Během přípravy k praktickému testu je možné využít množství elektronických materiálů k metodám vizualizace a prostorové analýzy dat v rámci GIS či následující publikace:

FISCHER, M. M., GETIS, A., eds. (2010): Handbook of Applied Spatial Analysis: Software Tools, Methods and Applications. Springer, Heidelberg, 811 str.

FISCHER, M. M., WANG, J. (2011): Spatial Data Analysis. Models, Methods and Techniques. Springer, Heidelberg, 82 str.

FOTHERINGHAM, A. S., ROGERSON, P. A., eds. (2009): The SAGE Handbook of Spatial Analysis. SAGE, London, 511 str.

LONGLEY, P. A., GOODCHILD, M. F., MAGUIRE, D. J., RHIND, D. W. (2005): Geographic Information Systems and Science (2. vydání). Wiley, Chichester, 517 str.

SPURNÁ, P. (2008): Geograficky vážená regrese – metoda analýzy prostorové nestacionarity geografických jevů. Geografie, 113, č. 2, s. 125-139.

SPURNÁ, P. (2008): Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44, č. 4, s. 271-294.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (30.10.2019)

Požadavky k zápočtu:

(i) aktivní účast na výuce (povoleny jsou maximálně dvě absence);

(ii) prezentace vybraného odborného/popularizačního textu se sociálně geografickou tématikou využívajícího geoinformační postupy a metody se zaměřením na tematiku pokročilých vizualizací a prostorových analýz dat v GIS (se zaměřením na metodologický rozbor a aplikační přínos).

Požadavky ke zkoušce:

(i) úspěšné zvládnutí praktického testu z dovedností práce s GIS (test se koná u počítačů, možné je používat vlastní poznámky a podklady ke kurzu).

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (30.10.2019)

I. Vstup do problematiky - Proč GIS v sociální geografii?

- možnosti a omezení aplikace GIS v sociální geografii

- členění metod prostorové analýzy dat v rámci GIS

- ukázky aplikací v sociálně geografických výzkumech, veřejné a regionální správě

- práce s prostorovými daty v prostředí ArcGIS Online

II. Hlavní zdroje GIS technologií a prostorových dat v sociální geografii

- GIS technologie a prostorová data v sociální geografii

- koncept Open data

- ukázky Open GIS

- praktická práce s vybraným Open GIS

III. Webové mapové služby/webový GIS - Jak pracuji s prostorovými daty na serveru?

IV. Vizualizace sociálně geografických dat - Jak vytvořím dobrou mapu?

- tvorba tematických map se sociálně geografickými daty - ukázka a diskuze zobrazovacích prostředků a metod, zásady mapové kompozice

- ukázky mapové a atlasové tvorby

- praktické řešení náročnějších mapových kompozic

V. Aplikace GIS v geografii dopravy - Jak se změní dopravní dostupnost?

- koncepty vzdálenosti, spojitosti, dostupnosti, interakce, souvislost s teorií grafů

- měření a analýzy dostupnosti, gravitační modely

VI. Aplikace GIS v urbánní a regionální geografii - Dochází k segregaci a shlukování?

- zobrazení a analýza rozmístění populací v územních jednotkách (podobnost, shlukování)

- měření regionálních rozdílů

- indexy segregace, lokalizační kvocient

- metody globální a lokální prostorové autokorelace - prostorová vážící funkce

VII. Aplikace GIS v geografii kriminality - Kde jsou ohniska kriminality?

- zobrazení prostorového uspořádání bodových objektů

- explorační vizualizační metody - hot spot analýza

- bodová metoda, elipsy směrodatných odchylek, kartogram, gridy, mapy hustoty

VIII. Aplikace GIS ve zdravotnictví - Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (30.10.2019)

Prerekvizita kurzu není stanovena, nutné jsou ale základní teoretické znalosti o GIS a praktická dovednost práce se softwarem ArcGIS. V rámci výuky na PřF UK kurz navazuje na základní kurzy výuky geoinformatiky Základy geoinformatiky (MZ370P42) a Geoinformační systémy (MZ370P43Z). Teoretické znalosti a praktické dovednosti z těchto dvou kurzů se berou jako nutné vstupní znalostní požadavky a jsou podmínkou pro úspěšné absolvování tohoto kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK