Latinská Amerika - MZ330P97
Anglický název: Latin America
Český název: Latinská Amerika
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS    Elearningový kurz
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (27.09.2022)
V rámci přednášky získají posluchači široké poznatky z komplexně pojaté regionální geografie Latinské Ameriky. Součástí kurzu je přehled přírodních podmínek, nástin geoekologického, demografického a hospodářského vývoje makroregionů od předkoloniálního období po současnost. Těžištěm regionálních analýz jsou makroregiony, nikoliv jednotlivé země. Na přednášku bezprostředně navazuje v letním semestru seminář Latinská Amerika (0/2), v rámci něhož je kladen důraz na geografické analýzy jednotlivých zemí (seminář se nemusí otevřít každý rok).

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (27.09.2022)

 

·          Cole, J., Geography of World´s Major regions, London, 1996.

·          Janský, B. a kol., Monotématické číslo časopisu Geografické rozhledy, roč. 6, č. 5, 1996/97

·          Šlégl, J. a kol., Světová pohoří, díl: Severní, Střední a Jižní Amerika, část: Janský, B., Andy. Euromedia Praha, 2003.

·          Janský, B. a kol., K pramenům Amazonky, Ottovo nakladatelství, Praha, 2004                     

·          Hein de Haas, Stephen Castles, Mark J. Miller. (2020): The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. 6th edition.

·          Janská, E. (2014). Vývoj mezinárodní migrace v Argentině od poloviny 19. do začátku 21. století  (posun od země imigrační v zemi emigrační). In: Hingarová, V., Nemrava, D. (eds.). Argentina napříč obory: současné pohledy, s.137‐152, Olomouc.

.          Cabada, L., Šanc, D. a kol. (2011): Panregiony ve 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Aleš Čeněk, s.r.o., 432 s.

·          Anděl, J., Bičík, I. Bláha J.D. (2019): Makroregiony světa. Janský, B. autor části „Přírodní poměry Země“. Karolinum, 326s.

·          Jackiewicz, E.L.; Bosco, F.J. (2020): Placing Latin America. 4th edition.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (08.04.2024)

1. Vypracování referátu na předem vybrané téma (power point) v maximální délce 12 min. a prezentace na předem určené hodině. Odevzdání prezentace (ppt.) vyučujícímu ke kontrole min. 2 dny před vystoupením. Student může za prezentaci referátu získat maximálně 15 bodů. V případě nedodání prezentace je 0 bodů.

2.

Absolvování písemného testu z regionální geografie Latinské Ameriky v rozsahu viz. Školní atlas světa (Kartografie Praha, vydání 2019, 2020 a 2021.) a přednášky. Test je prezenční na Přf UK a nelze ho opakovat. Termín testu je kazdoročně vyhlášen na začátku semestru, koná se na začátku příslušné přednášky Latinská Amerika (20 min) a poté následuje přednáška. Student může získat maximálně 20 bodů (20 pojmů).

3. Závěrečná písemná zkouška. Budou vypsány 3 řádné termíny. Maximální počet bodů ze závěrečné písemné části je 65.

Hodnocení a výsledná známka:

1. část 15% (15 bodů) z prezentace (kvalita vypracování a prezentace)

2. část 20% celkové známky (20bodů) z testu z regionální geografie Latinské Ameriky

3. část 65% (65 bodů) závěrečná písemka

Známka se skládá složením všech tří částí:

100-88 bodů…..výborně

87-74 bodů…….velmi dobře

60-73……………..dobře

Přednášky mohou v závislosti na epidemiologické situaci proběhnout on-line formou.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (27.09.2022)

I.blok: Přehled přírodních podmínek

 1. Geologické, geografické a geopolitické vymezení Latinské Ameriky

 1.1.Fyzickogeografické provincie

 2. Přehled přírodních podmínek (zdůraznění specifik Latinské Ameriky)

 2.1. Geologický vývoj kontinentu - uplatnění deskové tektoniky a sopečné činnosti

 2.1.1. Hlavní seizmické a sopečné regiony

 2.2. Orografické členění kontinentu (Brazilská vysočina, Guyanská vysočina, Středoamerické Kordillery, Jihoamerické Andy, Amazonie, Gran Chaco, Patagonie)

 2.3. Klimatické poměry Latinské Ameriky

 2.3.1. Vliv světového oceánu na podnebí kontinentu

 2.3.2. Teplotní a srážkové poměry - uplatnění vertikální stupňovitosti

 2.3.3. Klimatické oblasti

 2.4. Hydrografický přehled Latinské Ameriky

 2.4.1. Hlavní říční systémy - odtokové režimy řek

 2.4.2. Genetické typy jezer

 2.4.3. Zaledněná území a vliv změny klimatu na ledovce

 2.5. Hlavní půdní typy

 2.6. Hlavní vegetační formace

 2.7. Specifika středoamerické a jihoamerické fauny

II.blok: Geoekologický, demografický a hospodářský vývoj Latinské Ameriky
(Etapy: předkoloniální, koloniální, období po vzniku národních států)

3. Historie osídlení a hospodářský vývoj v přediberském období

3.1. Teorie osídlování kontinentu

3.2. Počátky zemědělství

3.3. Velké přediberské populace

4. Setkání dvou světů a demografický kolaps

4.2. Hospodářství v koloniálním období

5. Hlavní hospodářské aktivity v období po vzniku národních států

III.blok: Současné geopolitické, sociálněekonomické a demografické procesy v Latinské Americe

6. Historie formování měst v Latinské Americe, vývoj urbanizace, migrační procesy

7. Hospodářský přehled makroregionů Latinské Ameriky

7.1. Ekonomický potenciál, jádrové a periferní oblasti

7.2. Mexiko

7.3. Střední Amerika (pevninská část)

7.4. Karibská oblast (ostrovní část)

7.5. Karibský sever Jižní Ameriky (Kolumbie, Venezuela, Guyany, Surinam)

7.6. Andské státy (Ekvádor, Peru, Bolívie)

7.7. Brazílie

7.8. Státy "Jižního rohu" (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay)

8. Geopolitické a hospodářské srovnání Latinské Ameriky se světem (hlavní specifika)