PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Latinská Amerika - MZ330P97
Anglický název: Latin America
Český název: Latinská Amerika
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Atributy: Regionální geografie - 4.ročník REGG
Geografie - volitelné
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout LA_referaty_temata2015-16.doc TJednotlivá témata zpracovává dvojice studentů. Výběr témat je nutný upřesnit s vyučujícím, aby nedošlo k duplikaci. doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (31.10.2019)
V rámci přednášky získají posluchači široké poznatky z komplexně pojaté regionální geografie Latinské Ameriky. Součástí kurzu je přehled přírodních podmínek, nástin geoekologického, demografického a hospodářského vývoje makroregionů ve čtyřech historických epochách - období předkoloniálním, koloniálním, období po vzniku národních států a v současnosti. Těžištěm regionálních analýz jsou makroregiony, nikoliv jednotlivé země. Na přednášku bezprostředně navazuje v letním semestru seminář Latinská Amerika (0/2), v rámci něhož je kladen důraz na geografické analýzy jednotlivých zemí.Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (13.01.2020)

 

  • Cole, J., Geography of World´s Major regions, London, 1996.
  •  García,R., Cordero,F., Izquierdo,A., Economía y geografía del dessarollo en America Latina,Fondo de Cultura e Economía, Mexico, 1987.
  •  Kol.: Desarrollo y medio ambiente en America Latina y el Caribe. MOPU, Madrid 1990.
  •  Janský, B. a kol., Monotématické číslo časopisu Geografické rozhledy, roč. 6, č. 5, 1996/97
  •  Šlégl, J. a kol., Světová pohoří, díl: Severní, Střední a Jižní Amerika, část: Janský, B., Andy. Euromedia Praha, 2003.
  •  Janský, B. a kol., K pramenům Amazonky, Ottovo nakladatelství, Praha, 2004                     
  •  Stephen Castles, Hein de Haas, Mark J. Miller. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World (2013).
  •  Janská, E. (2014). Vývoj mezinárodní migrace v Argentině od poloviny 19. do začátku 21. století  (posun od země imigrační v zemi emigrační). In: Hingarová, V., Nemrava, D. (eds.). Argentina napříč obory: současné pohledy, s.137‐152, Olomouc.
  •   Bečicová, I., Janská, E. (2010). US‐Mexická hranice: její problémy a perspektivy. In: Hingarová V.,Květinová, S., Eichlová, G. (eds.). Mexiko – 200 let nezávislosti, s. 197–210, Pavel Mervart.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (18.12.2019)

Prezentace referátu na předem vybrané téma a odevzdání prezentace (ppt.) v papírové podobě před začátkem hodiny. Po jejích odprezentování a  schálení nahrát do Moodlu.
Písemná zkouška s možností ústního dozkoušení.

Prezentace a odevzdání vybraného tématu je nutno splnit  před zkouškou.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (31.10.2019)

I.blok: Přehled přírodních podmínek

 1. Geologické, geografické a geopolitické vymezení Latinské Ameriky

 1.1.Fyzickogeografické provincie

 2. Přehled přírodních podmínek (zdůraznění specifik Latinské Ameriky)

 2.1. Geologický vývoj kontinentu - uplatnění deskové tektoniky a sopečné činnosti

 2.1.1. Hlavní seizmické a sopečné regiony

 2.2. Orografické členění kontinentu

 2.2.1. Brazilská vysočina

 2.2.2. Guyanská vysočina

 2.2.3. Středoamerické Kordillery, Jihoamerické Andy

 2.2.4. Amazonie

 2.2.5. Gran Chaco

 2.2.6. Patagonie

 2.3. Klimatické poměry Latinské Ameriky

 2.3.1. Vliv světového oceánu na podnebí kontinentu

 2.3.2. Teplotní a srážkové poměry - uplatnění vertikální stupňovitosti

 2.3.3. Klimatické oblasti

 2.4. Hydrografický přehled Latinské Ameriky

 2.4.1. Hlavní říční systémy - odtokové režimy řek

 2.4.2. Genetické typy jezer

 2.4.3. Zaledněná území a vliv změny klimatu na ledovce

 2.5. Hlavní půdní typy

 2.6. Hlavní vegetační formace

 2.7. Specifika středoamerické a jihoamerické fauny

II.blok: Geoekologický, demografický a hospodářský vývoj Latinské Ameriky
(Etapy: předkoloniální, koloniální, období po vzniku národních států)


3. Historie osídlení a hospodářský vývoj v přediberském období

 3.1. Teorie osídlování kontinentu

 3.2. Počátky zemědělství

3.3. Velké přediberské populace

4. Setkání dvou světů a demografický kolaps

4.2. Hospodářství v koloniálním období

5. Hlavní hospodářské aktivity v období po vzniku národních státůIII.blok: Současné geopolitické, sociálněekonomické a demografické procesy v Latinské Americe

6. Historie formování měst v Latinské Americe, vývoj urbanizace, migrační procesy

7. Hospodářský přehled makroregionů Latinské Ameriky

7.1. Ekonomický potenciál, jádrové a periferní oblasti

7.2. Mexiko

7.3. Střední Amerika (pevninská část)

7.4. Karibská oblast (ostrovní část)

7.5. Karibský sever Jižní Ameriky (Kolumbie, Venezuela, Guyany, Surinam)

7.6. Andské státy (Ekvádor, Peru, Bolívie)

7.7. Brazílie

7.8. Státy "Jižního rohu" (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay)

8. Geopolitické a hospodářské srovnání Latinské Ameriky se světem (hlavní specifika)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK