PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fluviální procesy - MZ330P863
Anglický název: Fluvial Processes
Český název: Fluviální procesy
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Vyučující: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (13.12.2019)
Předmět se zabývá metodami používanými při studiu fluviálních procesů. V komplexním pojetí povodí jako fluviálního systému je úvodní část věnována výzkumu vodní eroze, klasifikaci a rozšíření erozních tvarů, stanovení erozního ohrožení a intenzity eroze, erozním modelům. Stěžejní část se zabývá transportem plavenin a dnových splavenin vodními toky, způsoby monitoringu, vyhodnocením a interpretací výsledků, včetně problematiky zanášení vodních toků a nádrží, plošného znečištění vodních toků a kontaminace sedimentů. Samostatná část je věnována tvarům a dynamice říčního koryta a zátopové oblasti, morfologickým klasifikacím vodních toků a říčních údolí. V závěru jsou diskutovány protierozní opatření a úpravy vodních toků, spolu se změnami podmínek pro vývoj fluviálních procesů.


Literatura
Poslední úprava: KLIMENT (22.03.2006)

Buzek, L.: Eroze půdy. Pedagogická fakulta, Ostrava, 1983

Holý, M.: Eroze a životní prostředí. ČVÚT, Praha, 1994

Stehlík, O.: Potenciální eroze půdy proudící vodou na území ČSR. Studia Geographica, 42, Brno, GgÚ ČSAV 1975, 147 s.

Zachar, D.: Erózia pôdy. Bratislava, SAV 1970, 517 s.

Morgan, R.P.C.: Soil erosion and conservation. Longman Scientific &Technical, London, 1995

Janeček, M: Ochrana zemědělské půdy před erozí. ISV, Praha 2002

Kliment, Z.: Geografické metody výzkumu vodní eroze půdy v krajině. Dizertační práce. PřF UK Praha, 140 s.

Knighton, D.: Fluvial Forms and Processes. Edward Arnold, London, 1984

Rosgen, D.L.: A classification of natural rivers. Catena, 22, s 169-199, 1994

Leopold, L.B., Wolman, M.G., Miller, J.P.: Fluvial Processes in Geomorphology. New York, 1995

Petts G.E., Amoros C.: Fluvial hydrosystems. Chapman &Hall, London, 1996

Collins, A.L., Walling, D.E.: Documenting catchment suspended sediments sources: problems, approaches and prospects. Progress in Physical Geography, 28, 2, s.159-196, 2004

časopisy (Zeitschrift für Geomorfologie, Catena, Journal of Hydrology, Vodní hospodářství a ochrana vod a jiné)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (12.04.2012)

Ke splnění zápočtu je požadováno zpracování a prezentace vybraného odborného tématu s využitím poznatků ze zahraničního výzkumu. Zkouška proběhne ústní formou.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (10.06.2019)

1. Povodí - svahový a říční systém, fluviální procesy

2. Vodní eroze - typy a tvary vodní eroze, mechanismus erozního procesu, faktory eroze

3. Metody výzkumu vodní eroze - intenzita a rozšíření vodní eroze, erozní ohrožení

4. Erozní modely - přehled, příklady, aplikace

5. Plaveniny - monitoring, hodnocení plaveninového režimu, zpracování a interpretace dat

6. Dnové splaveniny - monitoring, metody hodnocení transportu dnových splavenin

7. Sedimentace a změny dnového sedimentu v podélném profilu toku, agradace

8. Analýza fluviálních sedimentů - fyzikální, datovací a geochemické metody

9. Říční systém - parametry říčního koryta a říční nivy, typy proudění

10. Dynamika říčního koryta - korytotvorný průtok, metody hodnocení říční eroze a akumulace, fluviální tvary

11. Morfologické typy říčních systémů a jejich specifika, říční údolí

12. Fluviální procesy a změny prostředí, protierozní opatření, úpravy toků
Cvičení je pojato seminární formou a proběhne v bloku v závěru kursu. Je zaměřeno na aplikovaný výzkum a vyžaduje přípravu (zpracování zadaných úkolů)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK