PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekohydrologie a revitalizace vodních ekosystémů - MZ330P823
Anglický název: Ecohydrology and restoration of Water Ecosystems
Český název: Ekohydrologie a revitalizace vodních ekosystémů
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: 7.9.22 dodatečně nastaven jako nevyučovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Anotace -
Předmětem výuky je problematika ekohydrologie, její vymezení, terminologie, prezentace stavu poznatků a vývojových trendů. Cílem kurzu je seznámení studentů s ekohydrologickými funkcemi a fluviálně-morfologickými charakteristikami přírodních a přírodě blízkých vodních ekosystémů, jejich heterogenitou a dynamikou, dále s negativními aspekty antropogenní transformace vodních ekosystémů, klasickými a nově formulovanými komplexními ekohydrologickými hodnotícími metodami. Pozornost je věnována možnostem obnovy vodních útvarů s cílem dosažení jejich dobrého ekohydrologické stavu, dále základním revitalizačním principům, obecným zásadám revitalizací tekoucích a stojatých vod. Prezentována je role revitalizačních opatření v pasivní potipovodňové ochraně. Nedílnou součástí kurzu je rovněž demonstrace současných výsledků ekohydrologického výzkumu, konkrétních návrhů revitalizačních opatření, prezentace modelových revitalizačních studií a projektů a hodocení úspěšnosti realizovaných revitalizačních projektů.
Předmět je vyučován v českém jazyce.
Poslední úprava: Matoušková Milada, RNDr., Ph.D. (08.02.2021)
Literatura

HARPER, D. (2008): Ecohydrology.Processes, Models, and Case Studies. CAB International, s. 400.
JUST, T. a kol. (2005): Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněni. MŽP, Praha.
WAAL, L.C. at al. (2000): Rehabilitation of rivers. John Wiley&Sons, Chichester.
EISELTOVA, M. at al. (1994): Restoration of lake ecosystems - a holostic approch. IWRB Pub 32, Berkshire.
KERN, K. (1994): Grundlagen naturnaher Gewässergestaltung. Springer Verlag, Heidelberg.
LANGE, G., LECHER, K. (1993): Gewässerregelung, Gewässerpflege, Naturnahe Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, Verlag Paul Parey, Hamburg, Berlin.
LEOPOLD, L. (1994): A View of the river. Harvard University Press, Cambridge.
NIEHOFF, N. (1996): Ökologische Bewertung von Fließgewässerlandschaften, Grundlage für Renaturierung und Sanierung. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.
RILEY, A.N. (1998): Restoring Streams in Cities, Island Press, Washington D.C..
ZALEWSKI, M. , JANAUER, G. A., JOLANKAI, G. (1996): Ecohydrology, A New Paradigm for the Sustainable Use of Aquatic Resources, UNESCO, International hydrological programme, Paris.
WEISS, A., MATOUŠKOVÁ, M., MATSCHULLAT, J. (2008): Hydromorphological assessment within the EU-Water Framework Directive - Trans-boundary cooperation and application to different water basins, Hydrobiologia, 603, 1, 53-72.

Poslední úprava: Matoušková Milada, RNDr., Ph.D. (08.02.2021)
Požadavky ke zkoušce

Pro udělení zápočtu je třeba prezentovat kvalitní seminární práci v rámci daného semináře, odevzdat prezentaci v pdf/ppt podobě a písemný text v rozsahu 5 stran A5 a 80 % účast na semináři.

Absolvování zkoušky.

Poslední úprava: Matoušková Milada, RNDr., Ph.D. (08.02.2021)
Sylabus

1. Úvod do problematiky ekohydrologie a revitalizací vodních ekosystémů

2. Rozmanitost přírodních vodních ekosystémů, jejich klasifikace, diverzita, základní ekohydrologické funkce

3. Fluviálně-morfologické charakteristiky přírodních vodních toků na úrovni makro-, mezzo- a mikrostruktur

4. Antropogenní transformace vodních ekosystémů z pohledu kvantity a kvality

5. Upravenost říční sítě, příklady úprav vodních toků, negativní důsledky realizovaných úprav

6. Klasifikace a metody komplexního ekohydrologického průzkumu vodních toků

7. Obecné zásady revitalizací tekoucích vod a stojatých vod, revitalizační techniky

8. Revitalizace jako součást pasivní protipovodňové ochrany, retence vody v krajině

10. Revitalizace v intravilánech a příměstské krajině

11. Návrh revitalizačních opatření a biotechnických úprav vodních toků

12. Hodnocení úspěšnosti revitalizačních projektů

Nedílnou součástí kurzu je rovněž demonstrace současných výsledků ekohydrologického výzkumu, konkrétních návrhů revitalizačních opatření, prezentace modelových revitalizačních studií a projektů a hodocení úspěšnosti realizovaných revitalizačních projektů.

Poslední úprava: Matoušková Milada, RNDr., Ph.D. (01.09.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK