PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikovaná hydrologie - MZ330P75
Anglický název: Applied Hydrology
Český název: Aplikovaná hydrologie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. (15.12.2019)
Přednáška je určena studentům navazujícího magisterského studia fyzické geografie a geoekologie. Klade si za cíl seznámit posluchače s hlavními procesy hydrologického cyklu, metodami sledování a hodnocení hydrologických jevů a hlavními aplikacemi těchto metod v hydrologii a vodním hospodářství.
Hlavními tématy jsou 1) hydrologický cyklus a tvorba odtoku, 2) variabilita a metody výpočtu komponent srážko-odtokového procesu (srážky, sníh, evapotranspirace, intercepce, povrchový a podpovrchový odtok), 3) metody terénního průzkumu kvality a kvantity vod, 4) metody prostorové a statistické analýzy v hydrologii, 5) modelování hydrologických procesů, 6) aplikovaná limnologie, povodně způsobené destrukcí hrází ledovcových jezer (GLOF), 7) hodnocení umělých zásahů do režimu vodního toku, 8) ochrana před extrémy, protipovodňová ochrana, opatření na zmírnění dopadů sucha, 9) klimatická změna a její dopady na hydrologické systémy a vodní hospodářství, adaptační opatření a 10) extremita odtoku a odtokové režimy.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. (15.12.2019)
 • Beven K. J. (2001): Rainfall-Runoff modelling, The Primer. John Wiley & Sons Chichester.
 • Davigneaud, P. (1988): Ekologická syntéza. Akademia, Praha.
 • Davie, T. (2008): Fundamentals of Hydrology, Second Edition. Taylor & Francis.
 • Maidment, D. R. et al. (1992): Handbook of Hydrology. Mc Graw-Hill Inc., New York
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. (04.02.2020)
 • Zápočet: vypracovaná cvičení, účast na "minikonferenci"
 • Zkouška: písemný test a ústní zkoušení
 • Na zkoušku se lze zapsat pouze při splnění zápočtu.
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. (04.02.2020)
 1. Procesy a metody: Sníh a led - vlastnosti, procesy a měření
  Zadání úkolu: skupinové postery (Michal Jeníček) - 18.2.2020

 2. Procesy a metody: Sníh a led - energetická bilance sněhu, výpočet tání sněhu; Evapotranspirace a intercepce - procesy a metody
  Zadání úkolu: výpočet akumulace a tání sněhu pomocí metody degree-day (Michal Jeníček) - 25.2.2020

 3. Procesy a metody: Povrchový a podpovrchový odtok - vybrané metody
  Zadání úkolu: odvození měrné křivky průtoku (Michal Jeníček) - 3.3.2020

 4. Procesy a metody: Hydrologický cyklus a tvorba odtoku (Jan Daňhelka) - 10.3.2020

 5. Procesy a metody: Modelování srážko-odtokového procesu, hydrologická nejistota (Michal Jeníček) - 17.3.2020

 6. Procesy a metody: Prostorová a statistická analýza hydrologických dat, vícerozměrné statistické metody (Michal Jeníček) - 24.3.2020

 7. Procesy a metody: Metody izotopové hydrologie (Michal Jeníček) - 31.3.2020

 8. Procesy a metody: Monitoring, terénní průzkum - kvantita
  Zadání úkolu: zpracování dat - homogenizace, doplnění, trendy (Milada Matoušková) - 7.4.2020

 9. Procesy a metody: Monitoring, terénní průzkum - kvalita, hydrobiologie (Milada Matoušková) - 14.4.2020

 10. Aplikace: Hodnocení umělých zásahů do režimu vodního toku (Milada Matoušková) - 21.4.2020

 11. Aplikace: Hydrologické dopady změny klimatu v horských oblastech (Michal Jeníček) - 28.4.2020

 12. Aplikace: Aplikovaná limnologie, povodně způsobené destrukcí hrází ledovcových jezer (GLOFs) (Bohumír Janský) - 5.5.2020

 13. Minikonference: Prezentace studentských posterů - 12.5.2020

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK