PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná hydrologie - MZ330P75
Anglický název: Applied Hydrology
Český název: Aplikovaná hydrologie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Anotace -
Přednáška je určena studentům navazujícího magisterského studia oboru Fyzická geografie a geoekologie a oboru Hydrologie a hydrogeologie. Klade si za cíl seznámit posluchače s hlavními procesy hydrologického cyklu, metodami sledování a hodnocení hydrologických jevů a hlavními aplikacemi těchto metod v hydrologii a vodním hospodářství.
Hlavními tématy jsou 1) hydrologický cyklus a tvorba odtoku, 2) variabilita a metody výpočtu komponent srážko-odtokového procesu (srážky, sníh, evapotranspirace, intercepce, povrchový a podpovrchový odtok), 3) metody terénního průzkumu kvality a kvantity vod, 4) metody prostorové a statistické analýzy v hydrologii, 5) modelování hydrologických procesů, 6) metody izotopové hydrologie, 7) aplikovaná limnologie, povodně způsobené destrukcí hrází ledovcových jezer (GLOF), 8) hodnocení umělých zásahů do režimu vodního toku, 9) ochrana před extrémy, protipovodňová ochrana, opatření na zmírnění dopadů sucha a 10) klimatická změna a její dopady na hydrologické systémy a vodní hospodářství, adaptační opatření.
Poslední úprava: Jeníček Michal, doc. RNDr., Ph.D. (16.02.2021)
Literatura -
  • Beven K. J. (2001): Rainfall-Runoff modelling, The Primer. John Wiley & Sons Chichester.
  • Davigneaud, P. (1988): Ekologická syntéza. Akademia, Praha.
  • Davie, T. (2008): Fundamentals of Hydrology, Second Edition. Taylor & Francis.
  • Maidment, D. R. et al. (1992): Handbook of Hydrology. Mc Graw-Hill Inc., New York
Poslední úprava: Jeníček Michal, doc. RNDr., Ph.D. (15.12.2019)
Požadavky ke zkoušce
  • Zápočet: vypracovaná cvičení, účast na "minikonferenci". Úkoly budou odevzdávány a hodnoceny prostřednictvím Google Classroom.
  • Zkouška: písemný test (vyplněný online v počítačové učebně) a ústní zkoušení (prezenčně).
  • Na zkoušku se lze zapsat pouze při splnění zápočtu.
Poslední úprava: Jeníček Michal, doc. RNDr., Ph.D. (07.02.2024)
Sylabus

Nejdůležitější informace včetně sylabu najdete na: https://docs.google.com/document/d/1O1EdjmxS3AnoUsoic0ZQMunUBvJ3ZRac4aGfs4qeXrI (nutné přihlášení do fakultního účtu)

Primární platformou pro běžnou komunikaci s posluchači a pro odevzdávání a hodnocení úkolů bude Google Classroom. Zde budou také dostupné aktuální verze pdf přednášek a další materiály. Google Classroom také umožňuje případnou komunikaci (formou chatu) na jednotlivá témata.

Poslední úprava: Jeníček Michal, doc. RNDr., Ph.D. (07.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK