PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody geomorfologického výzkumu - MZ330P65
Anglický název: Geomorphologic Research Methods
Český název: Metody geomorfologického výzkumu
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (17.12.2019)
Předmět navazuje na teoretické znalosti získané na přednáškách z geomorfologie, přesto lze tento předmět doporučit i zájemcům z dalších přírodovědných oborů, neboť představené postupy, metody a principy statistických zpracování dat jsou univerzální a lze uplatnit i v jiných oborech studujících krajinu. Předmět lze doporučit všem studentům, kteří stojí před řešením vlastních (nejen geomorfologických) kvalifikačních prací, neboť jim poskytne metodické nástroje. Předmět je primárně zaměřen na osvojení metodických postupů používaných v geomorfologii při studiu popisu, vývoje, dynamiky a stáří reliéfu a opírá se o zkušenosti přednášejících s prezentovanými metodami z vlastního výzkumu. Posluchač získá informace o tom, jak nadesignovat vlastní výzkum. Dozví se o principech, limitních faktorech a možnostech použití jednotlivých metod. Teoretickou část doprovázejí praktické ukázky, během kterých je představeno vybavení Laboratoří fyzické geografie a studenti si vyzkouší práci s vybranými přístroji (totální stanice, geofyzika) přímo v terénu. Studenti se v tomto předmětu rovněž seznámí s principy získávání a vytěžování dat pomocí vybraných statistických metod a naučí se správně statisticky analyzovat a testovat vlastní data.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (17.12.2019)

Bezvodová B., Demek J., Zeman A. (1985): Metody kvartérně geologického a geomorfologického výzkumu. SPN, Praha,
207 s.

Bristow, C.S., Jol, H.M. /eds./ (2003): Ground Penetrating Radar in Sediments. Geological Society, London, 330 s.

Dackombe R.V., Gardiner V. (1983): Geomorphological field manual. Allen + Unwin, London, 239 s.

Goudie A. et al. /ed./ (1990): Geomorphological techniques. London: Cambridge University Press, 570 s.

Hubbard, B., Glasser, N. (2005): Field techniques in glaciology and glacial geomorphology. Willey, London, 400 s.

Křížek, M., (2008): Configuration of channel bars in Černá Opava River as a consequence of flooding in September 2007. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 42, 1-2, s. 145-162.

Křížek, M., Křížová, L. (2013): Vývoj krajiny zaznamenaný na povrchu zrn. Geografické rozhledy, 23, 1, s.28-30.

Křížová, L., Křížek, M., Lisá, L. (2011): Význam povrchové analýzy křemenných zrn pro studium geneze nezpevněných sedimentů. Geografie, 116, 1, s. 59-78.

Manly, B. F. J. (2005): Multivariate statistical methods. Chapman and Hall, Boca Raton - Florida, 211 s.

Pye, K., Croft, D.J. /eds./(2004): Forensic Geoscience - Principles, Techniques and Applications, Geological Society, London, 318 s.

Verstappen H.T. (1983): Applied geomorphology. Elsevier, Amsterdam, 437 s.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (17.12.2019)

1) ÚVOD DO METODIKY GEOMORFOLOGICKÉHO VÝZKUMU, PRINCIPY A PŘÍSTUPY VĚDECKÉ PRÁCE, DESIGN VÝZKUMU, ARGUMENTACE, LOGIKA, MORFOMETRIE

Typy výzkumu, obecné zásady při řešení výzkumu, způsoby pořízení dat, terénní průzkum, distanční průzkum (letecké a družicové snímky), laboratoř; základní polohová analýza, morfometrická analýza, tvorba indexů,
2) ZÁKLADY STUDIA SEDIMENTŮ - ZRNITOSTNÍ SLOŽENÍ SEDIMENTŮ
Metody určování, zrnitostní koeficienty, prezentace dat, genetická interpretace, klasifikace sedimentů.
3) ZÁKLADY STUDIA SEDIMENTŮ - MORFOLOGIE A EXOSKOPIE
Genetické typy sedimentů; základní makroskopická charakteristika sedimentů (velikost, barva, tvar, vrstevnatost, zvrstvení); studium povrchu zrn - principy exoskopie, práce na elektronovém mikroskopu
4) URČOVÁNÍ STÁŘÍ RELIÉFU I.
Úvod do problematiky stáří reliéfu; metody absolutního, relativního datování; zvětrávací charakteristiky skalních povrchů, schmidthammerová metoda
5) URČOVÁNÍ STÁŘÍ RELIÉFU II.
Představení principu dendrochronologie, metoda lichenometrie, lichenometrická křivka, metoda antrakologická 
6) PALEOEKOLOGICKÉ METODY
 Souhrn nejvyužívanějších paleoekologických metod, jejich principy, palynologie - čtení pylového diagramu, studium makrozbytků, rozsivky, pakomáři, malakofauna atd.
7) SBĚR DAT, JEJICH ORGANIZACE, TVORBA GEOBÁZÍ, POPISNÁ STATISTIKA
Tvorba formulářů,  základy tvorby statistických geobází, volba vhodných parametrů - typy statistických veličin, tvorba indexů, příprava dat, normalita dat, normalizace, standardizace, Studentovo (t) rozdělení, uspořádání, problematika autokorelací,  popisná statistika, korelace, korelační matice
8) METODY PROSTOROVÉ STATISTIKY
Přehled využití prostorové statistiky v geomorfologii - prostorová autokorelace, variogramy, zahrnutí prostorové autokorelace do statistických modelů
9) STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ
Analýza rozptylu ANOVA, klasifikace - škálování, základy vícerozměrné statistiky, clustrová analýza
10) GEOFYZIKÁLNÍ METODY
Stručná charakteristika nejpoužívanějších geofyzikálních metod, jejich principy a omezení; práce s georadarem a ERT
11) DYNAMIKA PROCESŮ
Měření polohy a jejich změn, měření pohybu, práce s totální stanicí 

 

 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK