PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Paleogeografie kvartéru - MZ330P64
Anglický název: Palaeogeography of the Quaternary
Český název: Paleogeografie kvartéru
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
doc. Daniel Nývlt, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. (14.12.2019)
Předmětem výuky je období kvartéru ve vztahu ke geologické minulosti a současnému vývoji na Zemi. Je podána charakteristika kvartérního období a vývoje reliéfu v kvartéru, dále vulkanismus, tektonická aktivita a globální klimatické změny v kvartéru, jsou popsány sedimenty kvartérního stáří, jejich geneze a rozšíření na typických lokalitách. Obecná a regionální paleogeografie kvartéru je studována v kontextu současných geologických a geomorfologických procesů, a to včetně antropogenní činnosti v mladším holocénu.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. (14.12.2019)

Ložek V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách. - Academia, 372 p., Praha.

Zeman A., Demek J. (1984): Kvartér. Geologie a geomorfologie. - SPN, 192 p., Praha.

Ke každému tématu je zadávána další aktuální česká a zahraniční literatura.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. (14.12.2019)

Podmínka ukončení: úspěšné vykonání ústní zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. (14.12.2019)

1. Historické a současné vymezení období kvartéru. Historie výzkumu kvartéru.

2. Základy stratigrafie kvartéru. Metody kvartérně geologického výzkumu.

3. Vývoj přírodního prostředí a dynamika endogenních a exogenních procesů v kvartéru.

4. Morfologické, litologické a chronostratigrafické záznamy kvartérních procesů a jevů.

5. Hlavní typy, geneze a rozšíření kvartérních sedimentů a povrchových tvarů.

6. Regionální komplexy statigrafických záznamů ve vztahu ke globálním změnám přírodního prostředí v mladším kenozoiku.

7. Vývoj člověka v mladším kenozoiku s ohledem na charakter a změny přírodního prostředí v kvartéru.

8. Paleogeografie kvartéru na souších a v oblastech šelfových moří.

9. Paleogeografie kvartéru v oblastech oceánů.

10. Paleogeografie kvartéru v Eurasii.

11. Paleogeografie kvartéru ve střední Evropě.

12. Paleogeografie kvartéru ve vztahu k životnímu prostředí.

13. Opakování dílčích témat jako příprava ke zkoušce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK