PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Životní prostředí člověka - MZ330P62U
Anglický název: Human Environments
Český název: Životní prostředí člověka
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ330P62Z
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Nikola Derková
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Mgr. Marie Plasová
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (16.03.2018)
Anotace:
Kurz se zabývá vzájemnými interakcemi člověka a jeho životního prostředí. Popsány jsou antropogenní transfornace všech složek přírodní sféry a to, jak tyto transformace zpětně působí na člověka. Vyloženy jsou základní charakteristiky urbánního prostředí, zranitelnosti, únosnosti krajiny, problematika odpadů, záření a hluku a zákonitostí jejich geografické distribuce.

Osnova předmětu:
1. Úvod: definice životního prostředí; základní typy transformace životního prostředí člověkem; vztah člověka a jeho životního prostředí v historickém pohledu;
2. Narušení biogeochemických cyklů člověkem a jeho důsledky (cyklus uhlíku, dusíku, síry a fosforu);
3. Interakce člověka a životního prostředí v historickém pohledu: růst lidské populace, datování výskytu jednotlivých hominidů na Zemi, charakteristika jednotlivých civilizací z pohledu jejich vztahu k ŽP, zásadní mezníky ve vztahu člověk a ŽP (domestikace, využití kovů, používání pluhu;
4. Interakce člověk - atmosféra: příčiny změn klimatu; antropogenní ovlivnění atmosféry - produkce skleníkových plynů; produkce aerosolů; změny albeda; smog, emise SO2 a NOx;
5. Interakce člověk - hydrosféra: spotřeba vody jednotlivými lidskými aktivitami;zásahy do hydrologického cyklu důsledky úprav koryt vodních toků, hrázování, stavba přehrad; změny charakteru povodí: odběry vody v povodí; změny krajinného pokryvu; projevy nadměrných odběrů podzemní vody; znečištění vody dle povahy zdroje; typy znečistění; biodiverzita vodních ekosystémů; pitná voda; znečištění oceánů;
6. Litosféra a pedosféra jako součást životního prostředí člověka: projevy lidské činnosti v litosféře; význam půdy pro člověka; hlavní procesy, které půdu ohrožují (půdní eroze, dezertifikace, zasolení půd, hutnění půd, kontaminace půd, okyselování půd, zábor půdy; kvantifikace ztrát půdy lidskou činností; diferenciace vlivu člověka na půdu;
7. Biosféra jako součást životního prostředí člověka: výjimečné vlastnosti planety Země z hlediska podmínek pro život; pojem biodiverzita; příčiny přirozené ztráty biodiverzity a příčiny ztráty biodiverzity způsobené lidskou činností; hlavní argumenty příznivců i odpůrců geneticky modifikovaných organismů;
8. Ochrana přírody a její společenskovědní a přírodovědné základy: důvody ochrany přírody; vývoj vztahu člověka k přírodě; základní dogmata ochrany přírody; ekonomické přístupy při zdůvodňování ochrany přírody; způsoby ochrany přírody - ochrana přírody na úrovni druhů a populací;
9. Odpady: definice a kategorie odpadů; regionální diferenciace produkce odpadů v Evropě; výhody a nevýhody jednotlivých způsobů nakládání s odpady;
10. Hodnocení dopadu jedince a společnosti na životní prostředí: ekologická stopa a ekologická kapacita; regionální diferenciace ekologické stopy; další způsoby hodnocení zátěže životního prostředí a udržitelnosti; označování výrobků z hlediska jejich dopadu na životní prostředí;
11. Kvalita prostředí: jednotlivé aspekty kvality prostředí; přirozená radioaktivita; hluk a zvuk a jeho dopady na lidské zdraví; rizika spojená s elektromagnetickým smogem a světelným znečištěním; subjektivně vnímané charakteristiky kvality místa;
12. Filosofické a etické aspekty životního prostředí: různé přístupy k vnímání postavení člověka v přírodě a různé pohledy na tzv. ekologickou etiku; základních přístupy k životnímu stylu;
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (16.03.2018)

Forman R.T.T., Godron M. (1993): Krajinná ekologie. Academia Praha, 583 s. ISBN 80-200-0464-5.
Pearce D., Warford J. (1993): World Without End. Oxford University, Oxford, 452 s., ISBN: 0195208811.
Moldan B. (1994): Životní prostředí. Globální perspektiva. Univerzita Karlova, Karolinum Praha, 111 s., ISBN 80-7066-938-1.
Duvigneaud. P., 1988: Ekologická syntéza. Academia. Praha. 414 str. ISBN 80-85866-86-2
Friedman, B., 1995: Environmental ecology. The ecological effects of pollution, disturbance and other stresses. Second edition. Academic Press. 606 str., 0-12-266542-2.
Nováček P., Mederly P. et al. (1996): Strategie trvale udržitelného rozvoje. Nakl. G plus G, ed. Učebnicové texty, Olomouc, 196 s., ISBN 80-901896-2-8.
Pokorný, P., Hájek, M., Dresslerová, D., Cílek, V. (2005): Krajina a revoluce. Malá skála, 248 s., ISBN: 80-86776-02-6.


Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (25.03.2018)

Program přednášek:

1) Úvod: definice životního prostředí; základní typy transformace životního prostředí člověkem; vztah člověka a jeho životního prostředí v historickém pohledu; Narušení biogeochemických cyklů člověkem: narušení cyklu uhlíku a jeho důsledky;
2) Narušení cyklu dusíku a jeho důsledky: narušení cyklu ostatních hlavních biogenních prvků (kyslík, fosfor, síra);
3) Interakce člověk - atmosféra: příčiny změn klimatu; antropogeníí ovlivnění atmosféry - produkce skleníkových plynů; produkce aerosolů; změny albeda; smog, emise SO2 a NOx;
4) Interakce člověk - hydrosféra: spotřeba vody jednotlivými lidskými aktivitami;zásahy do hydrologického cyklu , důsledky úprav koryt vodních toků, hrázování, stavba přehrad; změny charakteru povodí: odběry vody v povodí; změny krajinného pokryvu; projevy nadměrných odběrů podzemní vody; znečištění vody dle povahy zdroje; typy znečistění; biodiverzita vodních ekosystémů; pitná voda; znečištění oceánů;
5) Podmínky vzniku života na Zemi. Biosféra jako součást životního prostředí člověka. Ohrožení biosféry člověkem (obecně a v regionálních souvislostech). Geneticky modifikované organismy;
6) Litosféra a pedosféra a jako součást životního prostředí člověka. Ohrožení litosféry a pedosféry (obecně a v regionálních souvislostech). Zdroje energie a surovin. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje.
7) Odpady. Hodnocení dopadu chování jedince a společnosti na ŽP. Ekologická stopa a další environmentální indikátory.
8) Kvalita prostředí. Hluk. Radioaktivita. Elektromagnetický smog. Světelné znečištění. Subjektivně vnímané charakteristiky prostředí. Filosofické a etické aspekty životního prostředí, environmentální etika. Koncept trvale udržitelného rozvoje. Hlubinná ekologie. Environmentální výchova.
9) Interakce člověka a životního prostředí v historickém pohledu: růst lidské populace, datování výskytu jednotlivých hominidů na Zemi, charakteristika jednotlivých civilizací z pohledu jejich vztahu k ŽP, zásadní mezníky ve vztahu člověk a ŽP (domestikace, využití kovů, používání pluhu);
10) Kvantitativní růst populace, kvalita lidského života, osobní prostor
11) Město, městská populace, městský život, plánování a design prostředí
12) Ochrana přírody;

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK