PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hydrologie - MZ330P61Z
Anglický název: Hydrology
Český název: Hydrologie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ330P61F
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ330P61F
Je neslučitelnost pro: MZ330P61F
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Ekonom_26-33_EK15.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout HYDRO_ 6_odtok.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout HYDRO_ 8_odtokové režimy.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout Hydrologie_7-Hydrometrie.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout Hydrologie_9-Hydrografie.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout Hydro_1_2.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout Hydro_3_globalni problem.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout HYDRO_4-ČR.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout HYDRO_5_cyklus.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout HYDRO_7_hydrometrie.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout Povodně_ 2002 _2013.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
stáhnout Vodní stres_svět_ČR.pdf prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Anotace -
V základním kursu hydrologie získají posluchači široké poznatky z hydrografie, seznámí se s kvantifikací zásob vody v hydrosféře, se spotřebou vody v ČR a ve světě. Detailně jsou prezentovány prvky hydrologické bilance, postupy měření základních hydrologických veličin, jejich statistické a grafické zpracování. Syntetickou kapitolou je klasifikace světových odtokových režimů řek. Do kurzu jsou rovněž zařazeny základní pojmy z fyzické, chemické a biologické limnologie. Posluchači se rovněž seznámí s příčinami a dopady hydrologických extrémů (povodní a sucha) v Česku i ve světě. Závěrem přednášky je analyzován vliv změny klimatu na vodní zdroje.Poslední úprava: Janský Bohumír, prof. RNDr., CSc. (22.01.2024)
Literatura

Netopil, R. , Fyzická geografie I.., SPN, Praha, 1984.

Netopil, R., Hydrologie pevnin, Academia, Praha, 1988.

Janský, B. , Geografie moří a oceánů, Karolinum, Praha, 1992.

Shaw, E. M., Hydrology in Practice. Chapman & Hall, London, 1994.

Marcinek, J., Rosenkranz, E., das Wasser der Erde, Justus Perthes Verlag, Gotha,
1996.

Handl M., Liedke H., Lehrbuch der Allgemeinen Physischen Geographie, Justus Perthes
Verlag, Gotha, 1997.

Kemel (2002): Hydrologie. ČVUT Praha, 221 s.

Hladný, J., Němec, J. ed. a kol., Voda v České republice. Monografie. Consult Praha, 2006.

DeWalle, D.R., Rango, A., Principles of snow hydrology, Cambridge University Press, UK, 2008.

Encyclopedia of Inland Waters. Blackwell Publishing, 2009.

Poslední úprava: Janský Bohumír, prof. RNDr., CSc. (22.01.2024)
Požadavky ke zkoušce

Vedle přednášky absolvují studenti cvičení, na němž plní průběžně úkoly a vypracují zadaný referát. Účast na cvičení je povinná, vyžaduje se 80% účast. Po splnění požadavků na cvičení se mohou posluchači přihlásit ke zkoušce. Zkouška má písemnou a ústní část.

Poslední úprava: Janský Bohumír, prof. RNDr., CSc. (22.01.2024)
Sylabus

1. Definice, předmět studia a členění hydrologie
1.1. Historický vývoj hydrologie u nás a ve světě
2. Zásoby vody v hydrosféře
2.1. Kvantifikace zásob vody v hydrosféře
2.2. Globální hydrologický cyklus
3. Vodní zdroje v ČR
3.1. Hydrogeografický přehled, zásoby povrchových a podpovrchových vod
3.2. Spotřeba vody v ČR a ve světě
3.3. Vodní stres ve světě a v Česku
4. Hydrogeografie
4.1. Základní pojmy z hydrogeografie povodí
4.2. Typy říčních sítí
4.3. Povrchový odtok - přírodní a antropogenní ovlivnění
4.4. Bilanční rovnice - srážky, výpar, odtok
4.5. Odtokový součinitel, odtoková výška, specifický odtok (regionální srovnání kontinentů, geografických pásů)
5. Hydrometrie
5.1. Měření vodních stavů
5.2. Měření průtoků
6. Hydrologický režim
6.1. Režim denních průtoků
6.2. Režim měsíčních průtoků
6.3. Režim ročních průtoků
6.4. Povodňové situace a režim minimálních průtoků
7. Základní statistické přístupy v hodnocení časových řad
8. Typy světových odtokových režimů
9. Podpovrchové vody
9.1. Druhy podpovrchových vod
9.2. Fyzikální vlastnosti a podmínky proudění podpovrchových vod
9.3. Chemizmus vod, klasifikace minerálních vod, druhy pramenů
9.4. Zásoby podpovrchových vod na území ČR
10. Základy limnologie
10.1. Genetické typy jezer
10.2. Fyzikální vlastnosti akumulovaných vod, teplotní poměry jezer
10.3. Chemizmus jezerních vod, eutrofizace a acidifikace jezer
10.4. Základy hydrobiologické klasifikace jezer

Poslední úprava: Janský Bohumír, prof. RNDr., CSc. (22.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK