PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hydrologie - MZ330P61F
Anglický název: Hydrology
Český název: Hydrologie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ330P61Z
Je neslučitelnost pro: MZ330C01A, MZ330P61Z, MZ330C01B
Anotace
Anotace:
V základním kursu hydrologie získají posluchači široké poznatky z hydrografie, seznámí se s kvantifikací zásob vody v hydrosféře, se spotřebou vody v ČR a ve světě. Detailně jsou prezentovány prvky hydrologické bilance, postupy měření základních hydrologických veličin, jejich statistické a grafické zpracování. Syntetickou kapitolou je klasifikace světových odtokových režimů řek. Jsou analyzovány dopady změny klimatu na vodní zdroje a hydrologické extrémy (povodně a sucho). Do kurzu jsou rovněž zařazeny základní pojmy z limnologie a principy ochrany vod před znečištěním.

Poslední úprava: Janský Bohumír, prof. RNDr., CSc. (18.12.2019)
Literatura

Dracos, T.  Hydrologie. Wien, New York:  Springer Verlag, 1980.

Netopil, R. Fyzická geografie I. Praha: SPN, 1984.

Netopil, R. Hydrologie pevnin. Praha: Academia,1988.

Janský, B. Geografie moří a oceánů, Praha: Karolinum, 1992.

Janský, B.  Poznáváme svět, díl: Svět, Část: Hydrosféra. Praha: Kartografie,a.s., 1993.

Shaw, E. M. Hydrology in Practice. London: Chapman & Hall,1994.

Marcinek, J., Rosenkranz, E. Das Wasser der Erde, Gotha: Justus Perthes Verlag, 1996.

Handl M., Liedke H. Lehrbuch der Allgemeinen Physischen Geographie, Gotha: Justus Perthes Verlag, 1997.

Kemel Hydrologie. Praha: ČVUT, 2002, 221 s.

Hladný, J., Němec, J. ed. a kol. Voda v České republice. Monografie. Praha: Consult, 2006.

DeWalle, D.R., Rango, A. Principles of snow hydrology. Cambridge: University Press, 2008.

Encyclopedia of Inland Waters. Blackwell Publishing, 2009. 

Poslední úprava: Janský Bohumír, prof. RNDr., CSc. (18.12.2019)
Požadavky ke zkoušce

Cvičení:

Účast povinná, povolena jedna absence.

Test regionální hydrografie Česka a regionální hydrografie světa, je potřeba splnit na 75 %.

Vypracování dvou seminárních prací z hydrografie a hydrometrie dle zadání ze cvičení.

 

Zkouška:

Písemná zkouška z přednášené látky a cvičení včetně výpočtů.

Poslední úprava: Šobr Miroslav, RNDr., Ph.D. (10.02.2021)
Sylabus

1. Definice, předmět studia a členění hydrologie, historický vývoj hydrologie u nás a ve světě.

2. Zásoby vody v hydrosféře (kvantifikace zásob vody v hydrosféře, globální hydrologický cyklus).

3. Vodní zdroje v ČR (hydrogeografický přehled, zásoby povrchových a podpovrchových vod, spotřeba vody v ČR a ve světě, vodní stres ve světě a v Česku).

4. Hydrogeografie (základní pojmy z hydrogeografie povodí, typy říčních sítí, povrchový odtok, bilanční rovnice, odtokový součinitel, odtoková výška, specifický odtok).

5. Formování odtoku vody z povodí (intercepce, evapotranspirace, infiltrace, povrchový, hypodermický a bazální odtok).

6. Hydrometrie (měření vodních stavů, průtoků). 

7. Hydrologický režim (denní, měsíční, roční průtoky, povodňové situace a režim minimálních průtoků).

8. Základní statistické přístupy v hodnocení časových řad. 

9. Typy světových odtokových režimů.

10. Podpovrchové vody (druhy podpovrchových vod, fyzikální vlastnosti, chemizmus, minerální vody, prameny, zásoby v ČR).

11. Základy limnologie (genetické typy jezer, základní fyzikální a chemické vlastnosti stojatých vod).

12. Jakost vod (ochrana vod před znečištěním, příčiny znečišťování vod, normy jakosti vody, ukazatele jakosti vod, ochrana vod před znečištěním v praxi, jakost vod v ČR).

 

Odkaz na přednášky:

https://drive.google.com/drive/folders/1eJyxXuBefD843QXcgmXWawO-9V7NNNfx?usp=sharing

Poslední úprava: Šobr Miroslav, RNDr., Ph.D. (09.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK