PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geomorfologie - MZ330P51
Anglický název: Geomorphology
Český název: Geomorfologie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ330P51F
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Neslučitelnost : MZ330P51F
Je neslučitelnost pro: MZ330P51F
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (17.12.2019)
V přednášce se posluchači v úvodu seznamují se základními zákonitostmi vzniku a vývoje zemského reliéfu; jsou vysvětleny předmět, rozdělení, historie a metody geomorfologie, reliéf jako systém a součást fyzickogeografické sféry a základní zákonitosti vývoje zemského povrchu. V hlavní části jsou postupně charakterizovány endogenní a exogenní procesy a tvary reliféu vzniklé jejich působením. Hlavní typy reliéfu Země jsou demonstrovány jako výsledek integrace variabilního působení těchto kategorií morfogenetických procesů v průběhu mladšího kenozoika. Dále jsou rovněž prezentovány poznatky o morfologii dna oceánů a moří.
Součástí tohoto předmětu jsou kromě přednášek i cvičení. Ve cvičení jsou řešeny základní morfometrické analýzy reliéfu a je procvičována identifikace, vymezování a genetická klasifikace tvarů reliéfu. Pro potřeby cvičení je nutná základní znalost GIS (např. tvorba vrstev a jejich editace, tvorba DMR).Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (09.01.2020)

Huggett R.J. (2010): Fundamentals of Geomorphology, Routledge, 458 s.

Demek J. (1987): Obecná geomorfologie. Academia Praha, 476 p.

Horník S. a kol. (1986): Fyzická geografie, díl II. - SPN Praha, (geomorfologie str. 13-108).

Křížek, M., Uxa, T., Mida, P. (2016): Praktikum morfometrických analýz reliéfu. Karolinum, Praha, 178 s.

Studentům je také předávána aktuální doporučená literatura a další studijní materiály o pokrocích v geomorfologii a fyzické geografii.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (17.12.2019)

Podmínka pro ukončení předmětu: úspěšné vykonání zkoušky (písemná či ústní forma)

Podmínky pro udělení zápočtu:

1) Splnění docházky.

2) Formálně kvalitní a odborně správné vypracování a včasné odevzdání všech domácích úkolů (úkoly se odevzdávají, nebude-li řečeno jinak) následující cvičení po cvičení, kdy byly zadány). Dostatečný počet bodů za odevzdané úkoly (minimálně 75 % bodů).

3) Pokud student nezíská požadovaný počet bodů, pak musí absolvovat test, který musí úspěšně složit. Předmětem testu je látka probíraná na cvičeních.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (16.12.2019)

1. Předmět, rozdělení, vývoj a metody geomorfologie. Reliéf jako systém a součást fyzickogeografické sféry.

2. Základní zákonitosti vývoje zemského povrchu. Reliéf jako výsledek působení vnitřních a vnějších sil.

3. Endogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu. Orogeneze.

4. Diastrofismus, vulkanismus, průvodní jevy morfotektoniky.

5. Exogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu. Zvětrávací procesy. Geomorfologická hodnota hornin.

6. Krasové procesy a tvary. 

7. Fluviální procesy a tvary reliéfu.

8. Svahové procesy a vývoj svahů.

9. Kryogenní, glaciální, nivační a periglaciální procesy a tvary vzniklé jejich činností.

10. Eolické, marinní, limnické procesy a tvary.

11. Organogenní a antropogenní morfogentické procesy a tvary.

12. Strukturní a dynamická geomorfologie dna oceánů, moří a povrchu souší a jejich vývoj v mladším kenozoiku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK