PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Matematická geografie - MZ330P47Z
Anglický název: Mathematical Geography
Český název: Matematická geografie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (17.12.2019)
Předmět se zabývá základy matematické geografie a jejím vztahem k dalším oborům věd o Zemi a vesmíru. Jsou vysvětlena měření tvaru, rozměrů a hmoty Země, jsou definovány geoid a referenční elipsoid a jsou popsány v současné době používané druhy souřadnicových systémů a výpočty na referenční kouli. Dále je poskytnuta informace o současném stavu poznatků fyzikální kosmologie a astronomie, zejména ve vztahu k postavení Země, sluneční soustavy a Galaxie ve vesmíru. Jsou vysvětleny základy geofyziky s ohledem na její specializace, podrobně jsou probrána témata měření času a tvorby kalendářů, dynamických vlastností těles ve sluneční soustavě a pozorování současných geodynamických procesů a jevů. Zvláštní pozornost je věnována geografickým aspektům pohybů Země, Měsíce a Slunce, zatmění a slapovým jevům, základům gravimetrie, seizmiky, geomagnetismu a studia tepelného a elektrického pole Země. Cvičení z předmětu Matematická geografie jsou zaměřena zejména na praktické výpočty, přípravu a využívání základních pomůcek.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (17.12.2019)

 Literatura

Brázdil, R. a kol.: Úvod do studia planety Země. Praha. 1988. 365 s.

Brázdil, R. - Mucha, L. - Okáč, Z.: Matematická geografie. Praha. 1981. 273 s.

Čapek, R.: Planetární geografie. Praha. 1992. 84 s.

Emiliani C. (1992): Planet Earth: cosmology, geology, the evolution of life and environment. - Cambridge University Press, 718 p., Cambridge. (Vybrané kapitoly.)

Hvězdářská ročenka (aktuální vydání). Academia, Praha.

Vanýsek V. (1980): Základy astronomie a astrofyziky. Academia, 541 p., Praha.

Poznámka: Další odborná literatura je doporučována ke studiu v průběhu přednášek.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (17.12.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, vypracování zadaných úloh v požadované kvalitě a úspěšné vykonání písemného testu.

Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Podmínka absolvování předmětu: úspěšné vykonání ústní zkoušky.

 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (17.12.2019)

1. Matematická geografie jako nauka a náčrt historie jejího rozvoje. Geografické poznatky v kosmogonických hypotézách od starověku do současnosti.

2. Zeměpisné a astronomické souřadnice. Výpočty na referenční kouli, sférická trigonometrie. Nebeská sféra, obzorníkové a rovníkové souřadnice, určování zeměpisné šířky.

3. Zjišťování tvaru Země: důkazy kulatosti a měření rozměrů a hmoty planety.

Definice geoidu a referenčního elipsoidu.

4. Základní informace o vývoji a struktuře vesmíru a o postavení naší Galaxie, sluneční soustavy a Země ve vesmíru. Hlavní zákony nebeské mechaniky.

5. Fyzikální charakteristiky Galaxie a sluneční soustavy. Vývoj a stavba Slunce, planet a dalších těles sluneční soustavy.

6. Pohyby Země: oběh kolem Slunce, střídání ročních období, zemská rotace, rotace kolem barycentra, precese a nutace. Vliv atmosféry na astronomická pozorování: nebeská klenba, vjem bílého dne, refrakce, scintilace, extinkce, druhy soumraku, bílá noc.

7. Zdánlivé pohyby nebeských těles, zejména hvězd, Slunce a planet. Měsíc, jeho pohyby a měsíční fáze. Charakteristika komet, asteroidů a impaktových událostí na Zemi.

8. Definice a měření slunečního, hvězdného a atomového času, historie tvorby a využívání kalendářů. Určování zeměpisné délky.

9. Fyzikální podstata zatmění Slunce a Měsíce a specifika jejich pozorování. Příčiny vzniku slapových jevů, velikost a geografické důsledky dmutí.

10. Základy hlavních disciplin geofyziky: gravimetrie, termiky, seizmiky, studia magnetického a elektrického pole Země.

11. Obecná dynamika Země ve vztahu k vývoji sluneční soustavy a Galaxie. Základy planetologie, charakteristika, měření a pozorování současných geodynamických procesů a jevů.

12. Opakování poznatků o hlavních tématech Matematické geografie jako příprava k zápočtu a ústní zkoušce. 

 

Cvičení z předmětu Matematická geografie jsou zaměřena na praktické výpočty, přípravu 

a využívání základních pomůcek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK